Hart voor Waddinxveen


(5) Lezing gehouden op 15 februari 2008 over "Navolging van Christus" door Willem J. Ouweneel in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 03 mei 2008 22:23

Ik stel u voor allereerst uit Johannes 13 te lezen en dan uit 1 Petrus 2. Uit Johannes 13 daar zegt de Heere Jezus in vers 13; begrijpt u wat Ik nu heb gedaan. U noemt mij Meester en Heer en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als dan Ik de Heer en de Meester u voeten heb gewassen, dan behoort ook u elkaars voeten te wassen want Ik heb u een voorbeeld gegeven. Opdat ook u doet zoals Ik u heb gedaan Uit 1 Petrus 2 vers 21; want hiertoe bent u geroepen omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heet. Opdat u Zijn stappen navolgt Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden Die als hij gescholden werd, niet terug schold, als hij leed, niet dreigde, maar zich overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeeld. Die zelf onze zonde in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij voor de zonde afgestorven, voor de gerechtigheid leven Door Zijn striemen bent u gezond geworden. En dan nog uit fillipensen 2 Er is zoveel wat wij zouden kunnen lezen en ik zal ook menig schriftwoord citeren, het is wat dat betreft een beetje willekeurig maar die eerste 2 die ik las zijn alleen al belangrijk vanwege dat woord VOORBEELD. Fillipensen 2 vers 5: Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was Die in de gestalte van God zijnde hetgeen rooft geacht heeft God gelijk te zijn maar zich zelf ontledigd heeft. De gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend en uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernedert. Gehoorzaamd wordend tot de dood, ja tot de kruisdood. Tot zover voorlopig uit het woord van God.

Er is zojuist gezegd dat we vanavond met een hele nieuwe serie beginnen maar dat is een beetje betrekkelijk. We zullen ook vanavond heel wat horen over de Heilige Geest. Want de navolgong van Christus is niet mogenlijk zonder de kracht van de Heilige Geest. Dus het overlapt toch ook weer met het vorig onderwerp. Ik denk dat u wel weet dat het christelijke boek dat na de bijbel het meest verspreid is en het meest gedrukt en het meest gelezen, het boek van Thomas a kempis; de navolging van Christus. Uit de middel eeuwen. En hoewel het door een rooms katholieke geschreven is, maar toen had je ook niet anders dan rooms katholieken, wordt hetzelfs menigmaal, heb ik gehoord, als mensen belijdenis doen in een reformatorische kerk als geschenk mee gegeven. En dat is mooi, want navolgong van Christus is iets voor rooms katholieken en protestanten, voor reformatorische en evangelische. Het boek trouwens dat in de twinstigste eeuw het bekenste geworden is over de navolgingstand van Ditrich Bonheuven, een duitse theoloog, die uiteindelijk door de naties vermoord is en dat zal zeker aan de bekendheid van zijn boeken hebben bijgedrage, maar zijn boek; nachvolge oftewel navolging dat na de oorlog verscheen nogwel voor die tijd geschreven was heeft een geweldige verbreiding gevonden. Heel veel Christenen hebben door de eeuwen heen verstaan wat een buitenwoon belangrijk thema het is. Als ik nog eens mag herhalen wat ik vorige avonden ook zei; Het evangelie gaat over zoveel meer dan de oplossing van het zonde probleem. Het is niet simpelweg alleen maar zonde en genade. Als dat zo was zou het met de vergeving en rechtvaardigmaking ook afgelopen zijn, nou dat heeft men ook altijd begrepen. Na de rechtvaardigmaking komt de heiligmaking en die is ook van enorme betekenis, niet alleen maar als een extra die aan het heil wordt toegevoegd maar als deel uitmakend van het heil. Ik denk dat veel Christenen niet beseffen dat het woord behoudenis of Heil, dat is in het grieks hetzelfde, dat daarover meestal in toekomstige zin gesproken word, een enkele keer in verleden tijd; door genade zeid gij behouden, maar meestal als iets dat in de toekomst ligt. Onze behoudenis is pas compleet als we met Christus in de gelukszaligheid zijn. Zodat het hele Christenleven door het Heil ontspannen word niet slechts de rechtvaardigmaiking maar ook de heiligmaking. En bij heiligmaking hoort geestelijke groei , hoort geestelijke volwassenwording, hoort dicipelschap, hoort navolging, hoort toewijding, hoort gehoorzaamheid, hoort geestelijke strijd noem het maar op. Al die facetten van het normale Christenleven. En vanavond willen we een heel belangrijk facet en eigenlijk ook de komende avonden, van dat Christenleven in ogenschouw nemen en daarbij komen die andere punten ook vanzelf wel aan de orde en dat is navolging, dicipelschap en toewijding, dat zijn allemaal begrippen die bij elkaar horen. De Heere Jezus is niet alleen onze Heiland, hij is ook onze Heer geworden en dat is onscheidbaar. Een tijd geleden kwam er in Ameika een dwaalleer op waarbij mensen zeiden als je iets toevoegd aan het, als de Heere Jezus aannemen als je Heiland dan verval je in dwaalleer. Men bedoelde daarmee dat het voldoende is te geloven dat de Heere Jezus gestoren is voor je zonde en de rest doet er niet toe. En toen is daar veel protest tegen gekomen van mensen die zeiden; nee het is evenzeer bijbels als je de Heere Jezus als heiland mag aannemen dat je hem ook aanneemt als Heer. Dat is niet los verkrijgbaar. Je kunt niet zeggen; ik zou graag een Heiland voor mijn zonde willen maar hoe ik verder leef dat maak ik zelf wel uit. Wie de Heere Jezus leert kennen als Heiland die moet hem ook aannemen als Heer. Het wordt zelf een voorwaarde voor de behoudenis genoemt in Romeinen 10. Je gelooft dat Jezus uit de dood is opgewekt en je belijd hem als je Heer. Dat zijn de twee voorwaarde waaraan verbonden wordt dat je behouden zult worden. En Jezus als Heer belijden is natuurlijk niet een lippenbelijdenis, je erkent daarmee ook de heerschappij die Hij heeft over onze levens. Het is ondenkbaar, laat ik het vanavond maar een kras zeggen, er komt niemand in de hemel die alleen Jezus als zijn Heiland heeft aangenomen en die hem niet heeft aangenomen als de Heer van zijn leven. Ik hoop dat ik het zo duidelijk zeg dat ik er straks een heleboel vragen over krijg, des te liever. Ik zal het u nog eens goed inpeperen; Er is niemand die in de hemel komt die alleen de Heere Jezus als Heiland heeft aangenomen. In feite is dat gewoon onmogenlijk maar in de praktijk zien we maar al te veel Christenen die belijden dat Christus hun redder is en verder hun eigen leven volkomen inrichten zoals zij dat willen. Daarom is het zo belangrijk om na te denken over dicipelschap. In Johannes 14 zegt de Heere Jezus 3 heel belangrijke maar schokkende dingen, zo schokkend dat ze behoren tot de moeilijkste teksten van het nieuwe testament. Hij zegt daar; Als je, ik vertaal het nu een beetje vrij zoals ik denk dat de bedoeling is, als je Mij niet plaatst boven je vader en je moeder, je man, je vrouw, je kinderen dan kun je mijn dicipel niet zijn. Als je niet elke dag een kruis opneemt, jouw kruis, dat kruis van de zelfverloochening, van de consequent, radicaale toewijding dan kun je Mijn dicipel niet zijn en dat betekent, dan hoor je niet bij Mij. En ten derde; als je niet innelijk afstand doet van alles wat je hebt als je niet alles wat je hebt en wat je bent niet alleen je bezit maar ook je talenten niet in Mijn handen legt dan kun je Mijn dicipel niet zijn, dan hoor je niet bij Mij. Dat is heel radicaal, dat gaat ontzettend ver.

Wat is dat eigenlijk navolging? Er is heel veel discussie geweest over Thomas a Kempis, vooral natuurlijk na de reformatie, klopt dat allemaal wel wat daar staat, maar de roem van dat boek is tot dus ver ongeschonden en het is nog steeds prachtig om te lezen, maar wat is het? Laat ik het u vanavond proberen uit te leggen op vier verschillende niveau's Ik ga u 4 niveau's van navolging voor schilderen. Alle 4 meen ik, bijbels. En u en ik kunnen ons dan voor onszelf vaststellen op welk niveau van dicipelschap wij ons bewegen. Ik suggereer daarbij niet dat dat een geleidelijk ontwikkeling is zodat de jongeren onder ons pas op niveau 1 zijn en de oudere misschien al op niveau 4 hebben bereikt, zo is het helemaal niet. Ik zie heel wat jongeren op niveau 4 en ik zie dat heel wat ouderen die het moeilijk hebben zich staande te houden op niveau 1, het is zeker niet aan leeftijd gebonden. Het hangt eigenlijk samen met, maar ik wil daar niet altijd technisch over doen, met de twee griekse werkwoorden in het nieuwe testament voor navolging. Het ene betekent heel simpel achter iemand aan gaan, heel letterlijk.

Soms wordt het woord ook heel letterlijk zo gebruikt. De Here Jezus ging naar Jeruzalem en de discipelen gingen schoorvoetend achter hem aan, wetende wat hun daar kon overkomen. Maar natuurlijk ook figuurlijk: discipelschap is achter Jezus aangaan. Dat andere woord betekent eigenlijk wat tot uitdrukking komt in de Latijnse titel van het boek van Thomas a Kempis: de Imitatio Christi, de imitatie van Christus. Het Griekse werkwoord betekent precies hetzelfde en dat betekent navolging in de zin van nadoen. Nou, als je nu elk van die werkwoorden verdeelt in twee?n dan heb je er precies vier: vier niveaus. En laten we beginnen met het eerste en het eenvoudigste. En zo hartverwarmend. Dus denk niet dat ik over ??n en twee laatdunkend spreek.

Het eerste is zoals je dat leest in Markus 3 als de Here Jezus zijn discipelen uitkoos, koos hij hen uit om bij hen te zijn. Heel vaak betekent volgen in de evangeli?n heel simpel 'bij Jezus zijn'. Ik denk dat die man in Lukas 8, die bezetene die genezen werd door Jezus en dan zit hij daar, gekleed en goed bij z'n verstand aan de voeten van Jezus. Als het ware om daar nooit meer weg te gaan. Nou, hij werd erop uit gestuurd, maar in zekere zin, geestelijk, is dat de mooiste plaats die je kunt voorstellen. Reken maar na, in het Lukas-evangelie vindt u 7 van die keren dat mensen aan de voeten van Jezus neervallen of aan de voeten van Jezus zijn. Dat is een goede plek. Er staat in 1 Joh. 1:7 dat wij in het licht wandelen zoals Hij in het licht is. Juist van de week las ik, ik weet al niet eens meer wie, het citaat: 'navolging van Christus is eigenlijk niets anders dan in het licht wandelen'. Dat is dan wel waar, maar dat geldt alleen voor niveau 1. Er komt nog wel meer. Maar het is op zichzelf al geweldig. Het is als het kleinste kind dat van pa en moe nog niets h?eft, omdat het nog zo klein is. Het heeft nog geen verplichtingen, het is nog helemaal in de beschutting van het veilige gezin opgenomen. Gewoon met papa en mama zijn, das het heerlijkste. Dat was voor die discipelen zo geweldig. Toen zij de Here Jezus moesten missen toen hij van hen heenging door zijn sterven en later door de hemelvaart, voelden ze zich als wezen. Daarom zegt de Here Jezus: "Ik zal jullie geen wezen laten, Ik zal de Heilige Geest sturen." Hij zegt zelfs: "Ik kom tot u in de persoon van de Heilige Geest." Ze voelden zich als wezen, zo heerlijk was het om met Jezus te zijn. Er zouden zoveel voorbeelden alleen al van dat eerste te noemen zijn, maar ik moet u meer vertellen over die andere drie niveaus. En dat 'met Jezus zijn' is dus ook steeds vandaag nog steeds een geestelijke realiteit, want daarvoor kwam de Heilige Geest uit de hemel. In Joh. 16 zegt de Here Jezus: "Hij zal het mijne nemen en het u verkondigen, want Hij zal Mij verheerlijken." Waarom is de Heilige Geest in deze wereld gekomen? Daar zou heel veel over te zeggen zijn. Dat hebben we ook gedaan, maar je zou dit wel heel erg hoog kunnen schrijven: Hij is in de wereld gekomen om Christus te verheerlijken. In onze levens, door onze levens. Hij brengt ons in een atmosfeer waarin alles om Jezus draait. Dat is echt de sfeer van het Johannes-evangelie: Jezus is altijd automatisch het middelpunt. "En als ik van de aarde verhoogd wordt, zegt hij in Joh 12, zal Ik allen tot mij trekken." En bij de kruisiging wordt gezegd: er werd er ??n gekruisigd ter rechterhand en ??n aan de linkerhand en Jezus in het midden. Dat lijkt overbodig, maar dat is om daar de volle nadruk op te leggen. En als de Here Jezus uit de dode is opgewekt, dan staat er: "Hij kwam in hun midden staan." Hij is altijd, overal vanzelf het middelpunt van een gezelschap van mensen die Hem bewonderen, liefhebben, niet over Hem uitgedacht raken, met Hem praten, van Hem willen leren. En zelfs in de hemel in Openbaring 5: in het midden van de troon, ?n van de 24 oudsten ?n van de vier levende wezens. In het midden, in het midden, zag ik het Lam, staande als geslacht. Altijd het middelpunt. Dat is het eerste. Bij het eerste niveau hoeft er nog niks, bij dat eerste niveau mag je gewoon bij Jezus zijn, mag je aan Zijn voeten zitten, mag je van Hem leren als een Maria van Bethani? in Lukas 10. Haar zuster was erg vervuld met wat zij voor Jezus kon doen. Dat is mooi, daar doen we niks aan af. Maar Maria had het goede deel gekozen, zij wilde gewoon bij Jezus zijn. En zelfs na de dood van Jezus lezen we van Maria Magdalena, die dan nog niet weet dat Jezus is opgestaan: "weet u waar ze mijn Heer gelegd hebben?" Ze wil bij Hem zijn, zelfs als Hij gestorven is. Met Jezus zijn, lees maar in Marcus 3: Hij riep er twaalf, opdat ze met Hem zouden zijn.

Maar niveau 2, 3 en 4 hebben te maken met verplichtingen. Navolgen is niet alleen maar in Jezus' gezelschap voorwaarts bewegen. Achter Hem aan, met Hem, getuigen van alle wonderen die Hij doet, genieten van alle zegeningen die Hij verspreidt en daar zelf je deel van krijgen, luisteren naar wat Hij allemaal heeft te verkondigen, dat is allemaal mooi. Maar dat tweede niveau, dat is, wat ik al eerder aanduidde, overgave, toewijding, gehoorzaamheid. Daar beginnen de moeilijkheden al, want gehoorzaamheid is geen populair woord vandaag de dag. Wij leven in een tijd van gezagscrisis. Het is moeilijk om oudsten of ouderlingen te vinden, want mensen nemen gezag van ambtsdragers niet meer zo makkelijk aan en mensen vinden het ook niet meer makkelijk om gezag uit te oefenen. En als ze het al doen, gaat het vaak mis, dan gebeurt het op een autoritaire manier. Het is moeilijk om te weten en begrijpen vandaag wat gehoorzaamheid is. En toch is dat wat Jezus vraagt. Ik noemde u net die drie voorwaarden uit Lukas 14. Als jullie Mijn discipel willen worden, moet je Mij boven alles plaatsen. Dan moet je bereid zijn om elke dag, elke ochtend weer dat je opstaat, het kruis op je te nemen voor die dag. Het kruis van de consequente navolging, van de zelfverloochening, van de toewijding, van niet je eigen weg te gaan, maar jezelf aan de kant te schuiven om de weg van Jezus te gaan. En ten derde alles wat je hebt en alles wat je bent Hem ter beschikking te stellen. We lezen in Lukas 5 dat Hij Levi de tollenaar riep door alleen maar te zeggen "volg Mij" en er staat: en hij liet alles achter. Er zijn zoveel dingen waaraan mensen zich kunnen vastklampen. Niet alleen bezit, maar ook ... denk eens aan de dingen die Paulus voor schade en drek houdt in Filippenzen 3. Dat zijn precies de dingen die ons kunnen bezighouden. Afkomst, reputatie, opleiding, status, politiek of burgerlijk of ambtelijk, in het kerkelijk leven of waar dan ook. Al die dingen die ons belangrijk maken. En die nou juist aan dat kruis geslagen moeten worden. Elke dag je kruis opnemen betekent wat Johannes de Doper gezegd heeft: "Hij moet toenemen, ik moet afnemen." Hij moet groter worden, ik moet kleiner worden. Levi liet alles achter. De rijke jongeling kwam naar Jezus toe in Lukas 18 en wilde Hem graag navolgen, maar de prijs was te hoog. In zijn geval zag Jezus dat er maar ??n oplossing was. Neem alles wat je hebt, verkoop het aan de armen en kom, neem je kruis op en volg Mij. En hij werd bedroefd, want hij zag de grootte van de prijs die hij zou moeten betalen en hij zag niet wat hij ervoor terugkreeg of hij zag het onvoldoende. In Lukas 14 zegt Jezus dat we allemaal die kostenberekening moeten maken. Elke discipel moet dat doen. Wat is het mij waard om Jezus na te volgen? Wat is de prijs die ik ervoor moet betalen? Zelfs Petrus zegt, na dat verhaal van de rijke jongeling: "Ja da's waar, wij hebben eigenlijk ook ontzettend veel opgegeven." Petrus had een vrouw, hij had een gezin wellicht. Hij heeft dat in de steek gelaten, hij is achter Jezus aangegaan. En hij vraagt zich op dat moment even af: dat heb ik er allemaal voor over gehad, maar wat levert het op? Dat wil je toch wel graag weten, zeker als Hollander ook: wat levert het op, wat hou je eraan over, wat wordt je er wijzer van? Zelfs in de catechismus staat, ook al is hij dan in Duitsland geschreven, staat: wat nut u deze dingen? We willen graag weten: wat hou je eraan over als je Jezus navolgt? In Markus 10 geeft de Here Jezus antwoord: vervolging. Hij wrijft het er nog eens extra in. Maar hij zegt ook, als je je vader en moeder verlaat nieuwe vaders en moeders, broers en zusters voor terug. En uiteindelijk het eeuwige leven. Maar voordat je in het eeuwige leven bent aangekomen: Jezus zelf is de prijs. Zoals Paulus dat zo wonderschoon zegt in Filippenzen 3: hij jaagt naar de prijs van de hemelse roeping Gods in Christus Jezus. Eigenlijk is Jezus zelf daar de prijs. Dat is het probleem van de rijke jongeling: hij zag niet wie Jezus was. Als hij het echt gezien had, had hij gezien dat je daarvoor alles kunt opgeven. Dat is toch bijzonder dat dat pal achter het verhaal staat van die blinde Barthime?s, die de ogen geopend werden. En toen zijn ogen geopend waren, toen hij genezen was, staat er: 'hij volgde Jezus'. Wij zeggen: "het geloof is uit het gehoor," en dat is waar, Romeinen 10 zegt dat. Maar ik durf te zeggen: 'het geloof is ook uit het gezicht,' en daarmee bedoel ik: als je niet iets van Jezus gezien hebt, niet alleen maar wat hij voor jou gedaan heeft, dat kunnen duizenden christenen getuigen: "Hij heeft voor mij zijn leven gegeven, Hij heeft voor mij Zijn bloed gestort opdat ik behouden zou worden." Dat is wat Jezus gedaan heeft, maar dat is onvoldoende voor de navolging. Voor de navolging moet je niet alleen weten wat Hij voor jou gedaan heeft, maar wie Hij is voor jou. Pas als je Hem leert kennen in de Persoon en wie hij is, dan pas krijg je de aandrift om Hem na te volgen. Je volgt Hem niet na om wat Hij voor je gedaan heeft, maar omdat je Hem hebt leren kennen om wie Hij is. Dat is de basis vanavond. Daarvoor zet je alles aan de kant. In Openbaring 14:4 wordt geschreven over de 144.000 die het lam volgen waar Hij ook gaat. Er staat maagdelijk, ze besmetten zich niet met deze wereld. Ze volgen Hem consequent, door dik en door dun. Achter Hem aan, wat er ook gebeurt. En dat betekent gehoorzaamheid. Hij gaf Zijn discipelen opdrachten onderweg die ze hadden uit te voeren. Hij zond ze erop uit soms, voor hele nobele taken, om te genezen, melaatsen te reinigen en zelfs doden op te wekken. En er zijn een heleboel andere voorbeelden te noemen en dat is gehoorzaamheid. Van nature lukt ons dat niet. Petrus zegt: de wet was van nature een juk dat noch wij, noch onze vaderen konden dragen in Handelingen 5. die wet is prachtig, het gebod is heilig, rechtvaardig en goed, maar wij deugen niet. Van nature konden we niet en van nature wilden we niet. En nu kunnen we en willen we. Dat is de nieuwe natuur. De nieuwe mens die God geschapen heeft. De nieuwe mens wil, en kan. Daartussenin heb je nog een tussenstadium, wist u dat? De ongelovige mens wil niet en hij kan niet. De mens die in de vrijheid van Christus staat, die wil, die wil Christus graag dienen, en die kan dat ook door de kracht van de Heilige Geest. Daar heb je nog een tussenstadium en die vind je in Romeinen 7. Vers 14 tot 25. Daar vind je een mens die wel wil, maar niet kan. Dat is eigenlijk een onnatuurlijke fase, maar Paulus beschrijft dat om duidelijk te maken wat er gebeurt als je een nieuwe natuur hebt ontvangen, en dat heeft de persoon in Romeinen 7 goed leren onderscheiden. Ik ben het niet meer, maar de zonde die in mij is. Hij heeft leren onderscheiden tussen zijn eigen wedergeboren ik en de zonde die nog in hem woont. Hij wil dus, hij verlangt ernaar om met alles wat in hem is, de wet Gods te dienen, maar hij kan niet! Dit is een situatie waarin duizenden Nederlanders zich bevinden. Ze willen wel, maar ze kunnen niet. In Romeinen 8 vers 2 lezen we iets over duizenden vaderlanders. Daar lezen wij, dat wij door de, luister goed.. dit is een ingewikkelde zin, dat wij door de wet van de Geest des Levens zijn vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Dat zou nou leuk zijn om van u te horen wat u zich daarbij voorstelt. Laat ik het maar simpel zeggen. Wij zijn door de Heilige Geest vrijgemaakt van de wet van de zonde. Daar zou ik wel eens graag uw gedachte over horen. Ik zal u vertellen wat het niet is. Het is niet vrijgemaakt van de zonde. Zolang je leeft, zit die zondige natuur in je. Sommige mensen die weten dat niet, die zeggen ik heb al een hele tijd niet gezondigd. Die mensen hebben een goed geweten omdat ze slecht geheugen hebben, blijkbaar, anders kan ik het ook niet verklaren. Maar die zondige natuur zit in je. Dat staat er niet dat je verlost wordt van die zondige natuur. Waar je van verlost wordt is de wet van de zonde en de dood. Dat is die wet waar het over ging in Romeinen 7 de wet die geleidt heft tot het arme zondarengeloof. Je blijft een arme zondaar tot je laatste snik. En die heiliging, een klein beginsel van gehoorzaamheid is het aller allerhoogste wat je eruit kan halen. Dat is de taal van Romeinen 7. Dat is de taal van iemand die wel wil, maar niet kan. Dat is niet de taal van Romeinen 8. Om weer Watchman Nee te citeren: Romeinen 8 is het normale christelijke leven. Waarom? Omdat daar je de mens vindt die wil, en kan. Niet kan van zichzelf, dat kan hij nooit. Dat is een van de moeilijke dingen die we als christenen moeten leren. Dat we wel willen, we hebben een nieuwe natuur, maar die natuur heeft in zichzelf geen kracht. Is als een pasgeboren baby, Leven, maar geen kracht. De kracht komt altijd van buiten. Dat is de kracht van de Heilige Geest. En wat zie je in Romeinen 8 vers 4: dat de Heilige Geest de rechtvaardige eis van Gods wet vervult. In ons wordt die rechtvaardige eis van Gods wet vervuld, In ons die niet naar het vlees, maar naar de Geest wandelen. Door de Heilige Geest, ik kom terug op dat 2e vers, worden wij verlost van die wetmatigheid, die natuurwet in ons leven, waardoor we altijd maar weer, altijd maar weer zondigen. Je wordt niet verlost door die zondige natuur, maar je wordt wel verlost van die afschuwelijke natuurwet. Daarom kan Paulus ook zeggen in Romeinen 6:12 laat de zonde niet langer in uw sterfelijke lichaam heersen. Die zonde zit er nog wel, maar je hoeft er niet meer door beheerst te worden. En daar hoef je niet verschrikkelijk je best voor te doen, tanden op elkaar, dat gebeurt door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 6,7 en 8 horen wat dat betreft bij elkaar. Ziet u wat gehoorzaamheid is? Gehoorzaamheid is niet dat we op ons tenen gaan lopen, dat we verschrikkelijk hard ons best gaan doen, en al helemaal niet, ik zal nog iets schokkends zeggen, maar u kunt alles straks eruit gooien, dat weet u, als we de vragenbespreking gaan doen. En het betekent dus al helemaal niet strijden tegen de zonde. Daar heb ik alleen nog maar ellende van gezien. Mensen die strijden tegen de zonde, dat zijn de mensen die zich op maandag voornemen om een bepaalde boezemzonde niet te doen, en ze sloven zich de hele week uit, en er zijn 2 eindresultaten: of het is ze gelukt, dan zijn ze apentrots, dat is zonde. Of het is niet gelukt en ze zijn weer ontmoedigd en ze zeggen: zie je wel, het is weer niet gelukt, en ze zijn weer gedesillusioneerd. Dat is ook zonde. Uit de strijd tegen de zonde, komt alleen maar zonde voort. Wat moeten die mensen doen? Dat is de navolging van Christus. Zich volkomen richten op Christus. Op zijn navolging, op zijn persoon. Hem liefhebben.

En ik ga weer een stelling vanavond lanceren. U kunt het er straks weer uitgooien als het u niet bevalt. Die stelling luidt: Als wij dicht genoeg bij de Heere Jezus zouden zijn, zouden we niet zondigen. Op mannen of vrouwendagen dan (dat kan je nu niet doen) maar dat vraag ik dan aan de mensen. Wie is het met de stelling eens? Als we dicht genoeg bij de Heere Jezus zouden zijn, zouden we niet zondigen. Nou, dan komt het eruit, dan komt het eruit. Een heleboel mensen steken enthousiast hun handen omhoog, die geloven dat van ganser harte, maar een heleboel anderen kijken heel benepen. Die zijn zo vertrouwd met dat arme zondaarsgeloof. Die navolging, ach, natuurlijk moeten we dat doen, maar dat wordt eigenlijk allemaal bij voorbaat niets. Lieve mensen, zie nou weet hoe belangrijk de Heilige Geest is. komen we er toch weer op terug. We kunnen er niet omheen. Komt het toch weer om de hoek kijken. Maar zo is het ook. Het kan niet. Strijden tegen de zonde is negatief. Het is net als vechten tegen de kolenboer. Je wordt er alleen maar zwart van, beroerder van. Je wordt er alleen maar smeriger van, Als ik op Christus gericht ben, wij zongen vroeger een oud lied: als mijn oog op Jezus ziet, wankel en versaag ik niet. Zo simpel is het. Als ik vol ben van Jezus is er geen plek voor de zonde. Natuurlijk ik weet ook wel dat het in de praktijd ingewikkelder is wat ik nou zeg. Als je het beginsel eerst maar pakt, dan komt de verwerkelijking. Als je begint met het beginsel. We blijven arme zondaars tot aan onze dood, zoals ik in een commentaar van de week las: het blijft je hele leven aan het tobben geblazen. Als dat het christenleven is, dan zou ik bijna zeggen, dan hoeft het van mij niet. Want dat ik niet wat ik in de Schift terug vindt. Moet je nagaan, dan zijn we pas bij niveau 2. We zijn pas bij niveau 2 lieve mensen.

Nou komen we bij 3 en 4 en bij 3 en 4 gaat het omdat 2e Griekse Woord. Dat eerst was achter Jezus aan gaan. Dat tweede is imiteren.

Nou ik heb heel wat boeken gelezen, waarin staat: imiteren van Jezus, dat is al helemaal verkeerd. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Jezus nadoen. Ja sorry, maar het Grieks geeft exact dat woord: imiteren. In het Latijn is het dan imiteren, in het Grieks: "mimeomai" (?) en dat is etymologisch precies hetzelfde woord, maar daar staat het gewoon! Waar het mooi staat is bijvoorbeeld in Efeze 5 vers 1 en 2. wees dan navolgers van God. Daar staat: imitatoren van God, imiteerders van God. Als geliefde kinderen. Met andere woorden: het is toch niet zo moeilijk om je eigen ouders te imiteren? Hun genen zitten in jouw. Je bent van hun vlees en bloed. Je hoeft er haast niets voor te doen. Je lijkt vanzelf al op je ouders. Als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad, en zichzelf aan ons heeft gegeven tot een slachtoffer en een offerande. Navolgers. Imitatoren van God. En dat splitst zich ook weer in twee?n, navolgers van de daden van Jezus en navolgers van de gezindheid van Jezus. Dat is het hoogste van alles. Navolgers van de daden, natuurlijk ik begrijp best dat mensen zeggen je hoeft Jezus niet te imiteren als je daarmee bedoelt dat je op Goede Vrijdag met een houten kruis op je rug hoeft te lopen, zoals dat in Jeruzalem gebeurd. Massa's, massa's mensen, die daar de Via Dolorosa afleggen. Die vroeger trouwens 10 of 20 meter dieper lag, maar dat moet je op dat moment niet tegen die mensen zeggen. Die daar dus die weg lopen met dat houten kruis op hun rug, en op een of andere wijze denken dat dat de navolging is van Jezus. Nee, dat is niet wat ik bedoel. En het zit hem er ook niet in dat u moet gaan proberen over water te lopen, of broden te vermenigvuldigen. Hoewel die dingen voorkomen, maar dat is meer een extraatje. En het gebeurd nog maar hoog zelden dat ... ... ... ... ... ...

Nee navolging van de daden van de Heere Jezus, daarom heb ik juist de voorbeelden genoemd. De Heere Jezus zegt; ik heb jullie de voeten gewassen. Waarom heb ik dat gedaan? Om jullie te wijzen dat jullie dat moeten doen. Sommige mensen passen dat ook letterlijk toe, en waarom ook niet? Ik heb dat in Sjanghai meegemaakt. In de Rooms-katholieke kerk, hoewel die daar niet Rooms mag heten, want het hoort officieel niet onder paus, maar verder was het net als de katholieke kerk, waarin de priesters de voeten van de heiligen waste. Letterlijk. Een mooie gewoonte om eens over na te denken, maar veel belangrijker is natuurlijk dat het geestelijk toegepast wordt. De Heere Jezus waste de voeten van de discipelen die besmeurt waren met de straat. Het was niet alleen om ze te reinigen van zonde of wat ook, daar was toen helemaal geen sprake van specifiek. Dat er zonde waren die moesten worden weggedaan. Het is een verkwikking. Als je met de Heere Jezus bent, als je mag aanliggen met Hem, dat is een beeld van gemeenschap, van intimiteit, dan wast Hij je de voeten als een zegen, een verkwikking, een verfrissing. Dat mag je bij elkaar doen. Natuurlijk ook als er zonden zijn, dan mag je elkaar helpen om de weg naar Jezus terug te vinden, maar het is een verkwikking en een verfrissing waarin we elkaar dienen. Wij zijn er veel beter in om elkaar de oren te wassen, dan elkaar de voeten te wassen,. Maar Jezus heeft ons voorgedaan om elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld nagelaten. Dat is iets om te doen. Zoals Jezus het deed, zo moeten wij het doen. Kolosse 3:13 zegt: wij moeten elkaar vergeven, zoals Jezus ons heeft vergeven. Hoe vaak deed hij dat? 490 keer, of nog meer. 70x7 keer. Wij moeten elkaar vergeven,. Weet u, er zijn echt mensen die denken dat als ze eens hun hartje aan Jezus hebben gegeven dat ze niet verloren kunnen gaan. Ik zeg u als u niet uw naaste van harten vergeeft gaat u voor eeuwig verloren. Laten we vanavond maar eens duidijke taal spreken in Waddinxveen. Daar staat aan het einde van Matthe?s 8 na die gelijkenis; zo zal ook uw hemelse Vader u doen; u voor eeuwig verderven als u niet van harte uw broeder vergeeft. Dat is taal daar houden mensen niet van. Ze zijn gedoopt, ze gaan aan het avondmaal, ze gaan trouw naar de kerk, ze voldoen al hun verplichtingen, ze vinden zichzelf brave christenen, maar ze vertikken het om iemand vergeving te schenken. Dit is wat de schrift erover zegt; je mag alleen maar bidden in het 'onze Vader' om vergeving omdat je zelf je schuldenaars vergeeft. Dat is de voorwaarde. God schenkt vergeving, gratis uit genade. Maar niet onvoorwaardelijk. Hij schenkt vergeving, als we aan bepaalde voorwaarden voldoen. En ??n daarvan is dat wij zelf anderen vergeven anders vergeeft Hij ons niet. Niemand kan zeggen dat hij leeft uit de vergeving als hij zelf niet vergeeft. En een andere voorwaarde voor vergeving is berouw, dat is echt zondebesef. Echt verootmoedigd, verslagen zijn over je zonden. Maar het ging mij nu vooral even over dat andere. De Heere Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten. En Paulus noemt zo'n voorbeeld in Kolosse 3 en er zijn meer voorbeelden te noemen. In Joh 14:12 ?ik heb dat bij voorgaande gelegenheden ook al geciteerd- waar de Here Jezus zegt; "als je in Mij geloofd, die werken die ik doe zullen jullie ook doen. En jullie zullen grotere dingen doen dan deze." Dat is nou een vers waarbij het ontzettend aardig is om allerlei commentaren erop na te slaan. Om te kijken wat mensen met zo'n lastig vers ? hebben jullie dat ook gedaan? ? met zo'n lastige tekst doen. 'De werken' ? luister goed h?!- 'de werken die Ik gedaan heb, gaan jullie ook doen- en jullie zullen zelfs grotere doen dan deze. Heerlijk! Lees er eens 20 commentaren op na als u in de vingers gaat krijgen. Dat is net als bij Lucas 14; je kunt Mijn discipel niet zijn als, als, als ... die drie voorwaarden. Om te zien hoe commentatoren zich daar onderuit draaien om die kracht van die verzen maar minder te maken. Maar de HEre Jezus zegt; 'de werken die ik doe zullen jullie ook doen'! En je kunt vele teksten opzoeken in het Johannes evangelie wat voor werken dat zijn. Werken van prediking; op de pinksterdag kwamen meer mensen tot geloof, althans voor zover we kunnen narekenen dan tijdens de hele bediening van Jezus. Zijn hele bediening leverde uiteindelijk 120 discipelen op, die zaten in de opperzaal bij elkaar. Er waren er misschien nog een paar die verhinderd waren om te komen, maar dat zal toch niet zo gek veel meer geweest zijn. Op ??n dag 3000, dat is het werk van de Heilige Geest. Zijn wij dan meer dan de HEre Jezus? Nee, maar toen kwam de Heilige Geest, en dan gaat het pas werkelijk doorbreken. Prediking. Maar de Here Jezus zegt; 'alles wat Ik op aarde heb gedaan zullen jullie gaan voortzetten. Ik zal er niet meer zijn, maar jullie zullen Mijn handen zijn. Jullie zullen mensen zegenen zoals Ik het gedaan zou hebben als Ik nog op aarde was. Jullie zullen mijn ogen zijn om oog te hebben voor de noden van mensen zoals Ik het gehad zou hebben als Ik nog op aarde was. Jullie zullen luisteren naar wat mensen te zeggen hebben als ik gedaan zou hebben als ik hen had ontmoet op aarde. Jullie zullen doen wat Ik deed.' En ze gingen erop uit, en ze deden tekenen en wonderen. En er staat aan het eind van Marcus 16 'en de Heer bevestigde het woord door de tekenen en wonderen die erop volgde. Dus het is eigenlijk nog steeds de HEere Jezus die het nog doet. Maar hij doet het door middel van Zijn dienstknechten. Zie je; dat is een derde niveau. Het niveau waarop we doen wat Jezus deed. En je kunt wel zeggen ?en het is altijd vroom om dat erbij te zeggen- dat het natuurlijk allemaal heel erg zwak is. We hadden een oude broeder bij ons die zei 'het is allemaal aan veel gebreken onderhevig' ? zo drukte hij dat uit. Dat kun je er allemaal bij zeggen, en dat is volkomen waar. Maar het is ook iets wat ontzettend kan verlammen. Door elkaar voortdurend te zeggen dat het allemaal zo zwak en zo nietig is en zo gering. Het beneemt mensen de moed en de lust, kijk nou niet hoe gebrekkig ... dat doet Hij toch ook niet? Hij doet dat niet! Hij zegt tegen de slaven die talenten erbij verdiend hebben; 'goed gedaan slaaf! Ga in in de vreugde van je Heer.' Dat is de mooiste beloning die we straks krijgen. Terwijl wij weten ? mag ik nog een oud lied citeren? ? geen ??n der uwen goeds bewerkt werd al door Uw gena volbracht. Ja, dat is ook waar. Zelfs het loon wat we zullen krijgen, dat krijgen we uit genade. Dat is volkomen waar. Maar het mooiste loon is de glimlach van de Heere Jezus. 'Goed gedaan trouwe knecht, ga in in de vreugde van je Heer'. Natuurlijk zegt Hij ook op een andere plaats in Luk 17 we zijn uiteindelijk maar onnutte dienstknechten, Hij hoeft ons niet te bedanken. Wat wij goeds gedaan hebben kwam door Zijn genade. Maar Hij heeft er zelf vreugde aan om ons daarvoor te belonen. Terwijl het niets anders dan Zijn genade is. Maar onderschat niet de grootheid en de heerlijkheid van de Heilige Geest. Als we constant zeggen hoe zwak en hoe nietig en hoe gebrekkig het is dan doe je te kort aan de Heilige Geest. Mijn hoofdonderwijzer zei op de lagere school; 'er is geen ding wat gelovigen doen of er zit nog wel zonde aan'. En later vond ik dat ook terug in de belijdenisgeschriften, maar dat is zo verlammend. Misschien is het wel waar maar ik wil daar het accent niet leggen. Ik wil het accent leggen op het feit dat de Heilige Geest in deze wereld gekomen is. En dat Hij in gelovigen de bezieling is, de kracht, de inspiratie, opdat zij zouden doen wat Jezus deed!Prediken zoals Jezus predikte, het zou mij toch volkomen verlammen als ik constant tegen mezelf zou zeggen; 'ja maar het lijkt niet op wat die apostelen deden' of 'het lijkt niet op wat Jezus deed'. Dan zou ik denken; nou ja, toe maar, laat dan maar zitten. Maar daar maak ik mij helemaal niet druk over, ik denk er niet eens over na. Ik zeg; Heer hier ben ik, gebruik mij. En breng Uw woord, door Uw zwakke dienstknecht heen. En zo is het als we bidden voor de zieken en we denken en we denken; 'ach waren we nog maar in de dagen van de apostelen toen ze massaal overeind kwamen' maar we zijn blij voor elk mens die vandaag geneest. Maar we zijn blij voor elk mens die vandaag bevrijdt wordt! We willen onszelf niet verlammen met 'ja, het is allemaal zo zwak en zo gebrekkig' ? daar krijg ik straks vragen over. Want mensen zijn zo gewend om zo te praten. En ze denken dat het vroom is maar het is te kort aan de kracht en de werkzaamheid van de Heiliige Geest. Weet je wanneer het allemaal zo zwak en zo gebrekkig is? Als je het in eigen kracht moet doen, Romeinen 7 - op je tenen lopen en je uitsloven, want je wilt wel graag, maar je hebt geen kracht. Dus het wordt ook elke keer niets en dan gaan mensen denken dat dat het normale christenleven is. Terwijl de Here Jezus zegt; 'wat ik op aarde gedaan heb, dat moeten jullie voortzetten.' Zet het voort, naar de talenten die je hebt ? we zijn allemaal weer verschillend ? naar de roeping die je hebt, we hebben allemaal verschillende taken, Hij leek al die verschillende taken in Zichzelf te verenigen. Wij hebben een uitsplitsing, een differentiatie, wij doen allemaal verschillende stukjes van het grote werk. Maar toch met z'n allen doen wij wat de Here Jezus op deze werld deed! En we gaan elkaar niet negatief zitten bepraten we gaan tegen elkaar zeggen; 'we willen graag, want we hebben een nieuwe natuur ontvangen!' En we kunnen het niet! Niet uit eigen kracht, maar de Heilige Geest is het. Is dat niet geweldig? Trouwens, de werken doen die Jezus deed, betekent ook het lijden met Hem delen. We leven nu in de lijdenstijd, ik weet niet hoe dat nog voor u leeft. Bij Katholieken het meest, bij Evangelische het minst, de Reformatorische er tussenin. De lijdenstijd betekent niet alleen maar je veertig dagen bezinnen op wat Jezus allemaal te lijden had en het feit dat Hij dat allemaal voor ons leed. Ik stel u voor dat we in die veertig dagen waar we nu inzitten ook eens nadenken over ons eigen lijden. Ons delen van het lijden van Christus. Ik heb u voorgelezen uit 1 Petrus 2 en het is merkwaardig wij lezen bij voorkeur dat vers 24. De Here Jezus heeft zelf onze zonden gedragen op dat hout, opdat wij in gerechtigheid zouden leven. Maar wat we vergeten is dat er pal voor staat dat Hij dat deed om ons een voorbeeld na te laten. En dat is ook een beetje lastig want in Zijn verzoenend lijden was de Here Jezus absoluut uniek. Daarin kunnen wij Hem absoluut niet navolgen. Hij heeft dat verzoenend lijden doorgemaakt opdat wij dat nooit hoeven door te maken. Wat dat zal onze eeuwige ondergang hebben betekent. In welk opzicht is de Here Jezus dan een voorbeeld voor ons? Omdat Zijn lijden niet alleen een verzoenende betekenis had. Jezus stierf ook (zoals ik van de week ergens las) de dood van een rechtvaardige. Van de vrome in de Oud Testamentische betekenis. De marteldood dat is ook een kant van Zijn lijden. Hij leed zoals Petrus het in dezelfde brief uitdrukt; Hij leed om de gerechtigheid omdat Hij een getuige van de gerechtigheid was temidden van een onrechtvaardige wereld. En daarin heeft Hij ons een voorbeeld nagelaten. Johannes de Doper was zo'n voorbeeld, die zei tegen de koning Herodes 'het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broeder te hebben'. Dat was Fillipus. Hij zei het elke keer weer. Hij wist dat het niets hielp naar de mens gesproken. Hij bleef het maar zeggen, hij wist dat het z'n kop kon kosten. En dat heeft het hem uiteindelijk ook gedaan. Maar hij ging gewoon door. Hij was een getuige van de gerechtigheid. Het wonderlijke is van christenen is dat ze altijd getuigen van de gerechtigheid als het goed is -als ze hun verantwoordelijkheid verstaan ? terwijl ze naar de mens gesproken zouden kunnen denken 'het helpt allemaal niets'. In deze wereld vol ongerechtigheid is het een druppel op een gloeiende plaat. Er was een ChristenUnie man die voorstelde om weg te blijven bij de opening van de Olympische Spelen. En kijk eens hoe ontzettend veel mensen over hem heen vielen. Want dat helpt helemaal niets, maar dat was het punt niet. Het punt was dat een getuige om de gerechtigheid niet kijkt of het helpt, hij kan gewoon niet anders dan te getuigen van de gerechtigheid. Ook al zou hem dat de kop kosten. De Here Jezus was een getuige van de gerechtigheid en ook dat was een reden waarom Hij stierf. Hij stierf niet alleen onder de slaande hand van God, maar Hij stierf ook omdat deze wereld Hem uitgespogen heeft. Omdat deze wereld Hem niet lustte en niet moest. Hij stierf de dood van een Sadiek, van een rechtvaardige, van een vrome. En daarin volgen wij Jezus na als het goed is. Ik ben altijd weer onder de indruk van die tekst uit 2 Tim 3:12 alle die Godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Is dat uw ervaring? Vervolging betekent in Nederland niet zozeer dat je in de gevangenis gegooid wordt. Vervolging betekent bijvoorbeeld wel dat iemand van de ChristenUnie zo'n voorstel doet en finaal uitgelachen wordt door iedereen. Vervolging kan betekenen als je op je werk een trouwe getuigen van de Heere Jezus bent dat de mensen je niet meer pruimen. Als je tegenover je buren een trouw getuige van de Heere Jezus bent, als je lijdt omwille de gerechtigheid, dan zullen mensen dat niet accepteren. Consequente christenen worden niet geaccepteerd, nog altijd niet. Alleen, ze zullen ons niet verbranden, ze zullen ons niet doden, ze zullen ons niet in de gevangenis gooien, maar je ligt er wel uit. Dat is het volgen van de Heere Jezus in Zijn daden, zelfs in Zijn lijden.

We komen tot het allerhoogste lieve mensen, dat is stap 4. En hier komen wij tot ?zoals ik het zie- de kern van het christenleven. Waar gaat het om in ons christenleven? Zelfs als het gaat over de heiligmaking zien zoveel christenen het alleen maar negatief. Heiligmaking betekent voor hen die zonde eronder te krijgen. En dat is ?dat weten ze bij voorbaat al- een wanhopige bezigheid, dat lukt nooit. Dus ze beginnen aan iets waar ze van te voren al weten dat het nooit lukt. Maar heiliging is een positieve eigenschap. Heiliging betekent deel krijgen aan de heiligheid van God. Zo staat het in Hebree?n 12 zodat we naar Zijn heiligheid deel zouden krijgen. De Heere God zegt in Leviticus en dat wordt geciteerd in 1 Petr 1 Wees heilig want Ik ben heilig! Heiliging is niet die zonde eronder te krijgen, ja, dat is het effect, dat gebeurt vanzelf. Heiliging is dat de glans en de glorie en de luister en de schoonheid en de heerlijkheid en de pracht en de majesteit en de verhevenheid van God op ??n of andere wijze doorstralen in uw of mijn leven. Wees dan navolgers van God, imitators van God. Dat Zijn heiligheid doorstraalt in onze levens. Dit is nog moeilijker dan stap 3. In stap drie gaat het om doen, hier gaat het om zijn.

Dat is veel moeilijker. Ik weet wel een tandarts die irriteerde zich zo aan de zoemer in zijn wachtkamer, dus hij dacht ik wil dat gezoem niet meer horen ik vervang hem door een lamp. Nou hij dat op een zaterdagmiddag eventjes regelen, maar ja een tandarts is een tandarts en die moet zich met dat soort zaken niet bezig houden, dus toen die op de knop drukte zag hij bijna geen verschil. Als je er bovenop stond zag je dat het gloeidraadje een beetje brandde maar verder niks. Toen haalde hij wat hij meteen had moeten doen een echte elektricien erbij, en die zei maar meneer dat is ook geen wonder, die zoemer heeft maar twaalf volt nodig, ziet u dat transformatertje daar niet zitten? Maar die lamp heeft tweehondertwintig volt nodig, dat is het hele verschil. Waaruit wij leren vrienden dat om een hoop drukte te maken is maar weinig energie nodig. Maar een licht te zijn daar is veel energie voor nodig.

Dit vierde punt gaat over niet wat we doen, maar wat we zijn. Zelfs Christenen kunnen het met God nog op een akkoordje willen gooien. Zegt U maar wat ik doen moet, beetje slaafse discipline, beetje wetticistische houding kan dat zelfs zijn. Zegt U maar wat we moeten doen en we doen het. Ja maar ik vraag niet uiteindelijk, dat is het hoogste, ik vraag niet om wat te doen, dat komt ook wel, dat moet er ook bij maar het hoogste is, dat je gaat lijken op de Here Jezus. Ik zeg wel eens tegen mensen die tobben over de vraag of ze uitverkoren zijn, dan zeg ik stel je voor dat je dat was, waarvoor ben je dan eigenlijk uitverkoren? Merkwaardig he? Er zijn een heleboel mensen die kijken me dan verweeft aan die hebben geen idee wat ze dan moeten antwoorden. Ze tobben over de vraag:"Ben ik uitverkoren"? Maar als je vraag maar waarvoor zou je dat dan zijn.. In Romeinen 8:29 lezen we: Die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren bestemd, sommige mensen verstaan het beter in het Latijn, Gepredestineerd. Om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Daar bent u voor uitverkoren, als u uitverkoren bent dan bent u daarvoor uitverkoren. Om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. O zegt u nou ik verheug me er op dat dat in de hemel het geval zal zijn. Ho ho maar dat staat er niet bij. God vindt het geweldig om in een wereld, waar alles met Hem in strijd is mensen te hebben die Zijn beeld vertonen, beeld van Gods Zoon vertonen. Hij wil juist hier op aarde hebben mensen zoals de Here Jezus. Zoals Henk Binnendijk het vaak zegt: toen God de Here Jezus op aarde zag wandelen, toen was Hij daar zo blij mee, dat Hij zei daar wil ik er een heleboel van hebben. Allemaal mensen die lijken op Jezus. En als dat niet gebeurt dan zie je bij Paulus hoe bedroefd Hij is. In Galaten 4:19 zegt Hij: Mijn kinderen, of van wie ik opnieuw in barensnood ben opdat Christus in u gestalte krijgt. Hij is zo emotioneel dat hij het helemaal niet kan schelen dat die de beelden een beetje door elkaar gooi, hij krijg de barens wee?n, en bij hen moet Christus geboren worden, maar dat geef niet, ik neem de barenswee?n als Christus maar in jullie leven geboren word, gestalte krijgt, zichtbaar word, daar gaat het om. Hij moet groter worden, ik moet minder worden. Dit is wat we gelezen hebben in Filipenzen 2 laat die gezindheid in u zijn. Nou gaat het niet meer over doen, gezindheid. Hij was een gestalte van God maar heeft zichzelf ontledigd laat die gezindheid in u zijn. Hij heeft Zich vernederd, laat die gezindheid in u zijn. Hij is een slaaf geworden, laat die gezindheid in u zijn. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, laat die gezindheid in u zijn, ja maar tot aan de kruisdood, laat die gezindheid in u zijn. Wees als Jezus niet alleen doe als Jezus, dit is het moeilijkste het hoogste. Je moet niet zeggen moeilijk, door de Heilige Geest in niets moeilijk. Ik ga het vanavond allemaal zwart wit zeggen. Dit is het hoogste, dit is waar de Geest mee bezig is. Van de geestelijke mens lezen we in 1 Korinthe 2:14 de geestelijke mens, dat is de mens die helemaal beheerst word door de Heilige Geest, dus die bestaan dus blijkbaar. Niet alleen maar ik ben vlees verkocht onder de zonde, Romeinen 7. Er zijn dus zulke mensen, de geestelijke mens die begrijpt wat de bedoeling van God is. Daar staat wij hebben de zin van Christus, dat betekend wij denken zoals Christus, wij voelen zoals Christus wij ervaren zoals Christus wij leven zoals Christus, wij geloven zoals Christus, wij hebben lief zoals Christus, vul het maar in. We have the mind of Christ in het engels kun je het beter uitdrukken wij hebben niet zo'n woord als mind. We hebben, de zin is helemaal niet te begrijpen, de zin van Christus maar het is, we hebben het denken het leven het voelen de innerlijke denk wereld van Christus,dat zegt Paulus gewoon als een feit. Dat geld voor de geestelijke mens en je hebt ook vleselijke Christenen, maar het geldt als een feit. Dit is het doel, Geestelijk denken, denken zoals Christus het deed, beleven, alle dingen zien door de ogen van Christus zelf daar gaat het om. Paulus smeekt, hij bidt de Here God de Vader in Efeze 3 Dat door de Geest van God, Christus in de harten van de gelovigen mag wonen. Dat is dus blijkbaar helemaal niet automatisch het geval als je wederom geboren bent. Hij bid dat Christus door het geloof in hun harten mag wonen, dat wil zeggen, hun hele innerlijke wereld in beslag neemt. Dat is Zijn ideaal, Zijn gebed daar smeekt Hij voor, daar leeft Hij voor. We hebben het gehad destijds over de vrucht van de Geest bij een van de vorige avonden weet u het nog? Liefde, vrede, blijdschap, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, trouw, zelfbeheersing. En ik heb u gezegd dit is niets anders dan een beschrijving van de Here Jezus zelf. Dat is alleen maar een beschrijving van Zijn karakter. De vrucht van de Geest is niets anders dan Christus in de gelovige aan het licht te brengen. Dat is de nieuwe mens. De nieuwe mens is Christus zoals Hij ten toon gespreid wordt in de gelovige.

Nou, ik hoop dat ik u niet ontmoedigd heb met die vier niveau,'s. Het eerste leek al zo geweldig groot, en dit is nou het bijzondere, voor de natuurlijke mens is het totaal onhaalbaar, voor de wedergeboren mens zonder de Heilige Geest, totaal onhaalbaar, dat is geen enkel verschil. Het enige verschil is die eerste wil ook niet dus die heeft geen probleem. De tweede wil dol graag, dat is het nieuwe leven. Die heeft een enorm probleem, die wil wel maar die kan niet. De geestelijke mens, de mens onder het beslag van de Heilige Geest die wil en die kan ook. Maakt die nooit fouten? Ja natuurlijk. Maakt die nooit brokken? Ja zeker, gaat die er niet soms totaal naast? Helaas wel. Maar daar willen we het vanavond niet over hebben. Dan praten we elkaar weer de put in. We willen het hebben over wat de Heilige Geest kan doen. Christus ten toon spreiden in de gelovige. Navolging is uiteindelijk een imitatie van Christus, een imitatie van Zijn gezindheid die weerspiegeld word in de gelovige. Wij dan die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen worden naar hetzelfde beeld getransformeerd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de Heere de Geest. Het is de Heilige Geest die ons transformeert 2 Korinthe 3:18 was dat. Die ons transformeert naar het beeld van Christus. Dat is navolging, dat is dicipelschap. Elk van u kan daar deel aan krijgen als we leren jagen in de kracht van de Geest. En niet meer op eigen kracht. Als we vol zijn van de Geest gaan al deze dingen geestelijke werkelijkheid worden. Ik heb het in mijn hart om samen met u te bidden.

Here Jezus het lijkt zo groot, en het is het ook, zo ver verheven, en het is het ook, zo onbereikbaar groot en het is het niet want het is bereikbaar. Hoe zwak en nietig en onvermogend we in onszelf ook zijn. Wij danken U voor de Gaven van Uw Heilige Geest die dat heerlijke doel in ons wil bewerken. U Here Jezus Die zichtbaar wordt door onze levens heen. U Here Jezus die gestalte krijgt, vorm krijgt in ons zodat de mensen niet meer ons zien maar Christus door ons heen. We willen onszelf niet overschatte want het is alles uit U. Het is alles door de kracht van Uw Geest. Het is alles genade. We leven uit genade tot ons laatste ogenblik op deze aarde. Maar wat een genade, Wat een overvloed. U hebt het gezegd Here Jezus van Uw schapen dat U wil dat ze leven hebben en dat ze het in overvloed zouden hebben. Leer ons dat leven kennen, leer ons die overvloed kennen. Geen arme zondaren meer maar verloste zondaren die leven uit de overvloed. Dank U Vader dat U het ons opnieuw hebt laten zien. En laat nu Uw Heilige Geest maar Zijn werk doen in onze harten en in onze levens. Opdat het Woord valt in vruchtbare aarde en mag opschieten om daar uit te werken al wat U behaagd. Geprezen is Uw Naam daarvoor. Amen.

 

Podcast

Audio RSS Bijbellezingen Willem Ouweneel
Podcast Feed

Poll

Heeft u Bijbellezingen van Willem Ouweneel in Waddinveen bezocht?