Hart voor Waddinxveen


(1b) Vragen bij de lezing gehouden op 3 september 2010 over "De zaligsprekingen" door Willem J. Ouweneel in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen Afdrukken E-mailadres
donderdag, 04 november 2010 15:29

Waarom wilde Jezus het koninkrijk per se verborgen houden voor het volk?

De Here Jezus zegt dat zelf in Mattheus 13, als de discipelen vragen:"waarom spreekt u in gelijkenissen?" Dan zegt hij: "omdat het jullie gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen maar hun is het niet gegeven". En ik heb straks al gezegd ... dat is Mattheus 13 dat is een heel andere situatie dan Mattheus 5. Mattheus 5 is het begin van, of hoofdstuk 4 het begin van de bediening van de Here Jezus, maar geleidelijk wordt de tegenstand steeds groter met als dieptepunt hoofdstuk 11 en 12. Het absolute dieptepunt is als de farizee?n en Schriftgeleerden zeggen: "Hij drijft de demonen uit door Be?lzebul", het hoofd van de demonen. Dat was niet alleen dwaasheid, dat was ook nog lasterlijk ... En dan komt die grote kentering ... Dan zie je dat de Here Jezus voortaan het zaad van het evangelie gaat uitstrooien in de hele wereld. Dus aan de ene kant wordt de kring verbreed, want nu gaat het evangelie tot alle volken er komen, aan de andere kant wordt de kring versmald. We noemen dat in de Bijbel een oordeel van verharding. Dat is een moment wanneer mensen een tijd lang het Woord hebben mogen horen en het absoluut van zich wijzen. Je vindt de verharding van het heidendom in Romeinen 1, de verharding van het Jodendom in Romeinen 11, en de verharding van het naamchristendom in 2Tessalonisensen 2. En die verharding was aangekondigd in Jesaja waar gezegd wordt:"Opdat zij kijkende niet zullen zien en luisterende niet zullen horen". En dat betekend vanaf dat moment ... het openbare onderwijs van de Here Jezus in gelijkenissen is. Dat wil niet zeggen dat die mensen er niets, helemaal niks meer van verstonden. Als de Here Jezus de gelijkenissen uitspreekt van de pachters van de wijngaard, de onrechtvaardige landlieden, dan begrijpen de farizee?n en Schriftgeleerden heel goed wat hij bedoelt; namelijk dat hij op hen doelde en daar zijn ze erg boos over. Dat wil dus niet zeggen dat ze niets ervan begrepen. Het gaat ook vooral om geestelijk verstaan. Want als hij zegt:"de wijngaard wordt van jullie afgenomen en aan een ander volk gegeven", dat is de gemeente van God, dan zijn ze daar heel woedend over, want ze begrijpen dat soort consequenties heel erg goed. Maar dan geeft de Here Jezus eigenlijk op dat moment een stukje uitleg van de gelijkenis ... Dus het is een soort oordeel !.....Maar bedenk dat te allen tijde de mensen uit het volk, uit de menigten, de scharen zoals dat in de oudere vertaling heet, altijd, voor zover ze niet onder dat oordeel van verharding vallen, de gelegenheid krijgen alsnog het woord aan te nemen. De Here Jezus heeft gezegd dat hij ook na zijn heengaan opnieuw dienstknechten tot het volk zou sturen, en dat is ook gebeurd in het boek Handelingen. En Petrus doet een oproep tot bekering aan het volk in Handelingen 2 en dan nog eens in Handelingen 3 en dan zegt hij:"Als jullie nu de Messias aannemen dan zullen de tijden der verkwikking volgen, de tijden van de weder herstelling aller dingen". En als ze dat inderdaad gedaan hadden, dan had nu, dan was toen al het koninkrijk Gods al op aarde begonnen. Om een heleboel andere redenen kon dat natuurlijk niet gebeuren, maar dat veranderde niets aan de verantwoordelijkheid van hen die het ook toen afwezen. Dus je ziet aan de ene kant het Evangelie blijft ook tot Isra?l komen, ook in het boek Handelingen. Paulus is ook altijd eerst tot Joden gegaan en daarna wendde hij zich tot de niet-Joden. Eerst de Jood en dan de Griek. Maar degenen die het bewust afwijzen ... dan komt er altijd een moment van verharding. Dat zie je in Handelingen ook. Dan zegt Paulus, hij schudt bij wijze van spreken het stof van zijn voeten en hij zegt:"Ok? als jullie het niet willen horen, als jullie het bewust afwijzen ga ik nu naar de volkeren". En dan worden ze weer erg boos want dat willen ze ook niet. En ze gaan dan zelfs de mensen opjuinen tegen de apostelen. En dat is niet typisch Joods, dat hebben Christenen in het verleden ook gedaan, naamchristenen. Dat is typisch menselijk. Zelf het heil afwijzen maar het een ander misgunnen aan wie het wordt aangeboden. Dus het is een oordeel samenvattend dat het niet langer tot het volk kwam.

?

Wickliff is bezig om de Bijbel te vertalen in zoveel mogelijk talen. Kun je daarmee uitrekenen wanneer Jezus terugkomt?

Nou niet tot op de minuut. Maar we kunnen wel zeggen dat het vandaag heel erg hard gaat. En dat geldt niet alleen voor Bijbelvertalingen, er zijn geloof ik 2400 Bijbelvertalingen en er zijn 6900 talen.Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat het nog heel erg lang duurt. Maar de meeste mensen kunnen ook wel een tweede taal lezen. In de Sovjet-Unie had je 130 talen heb ik me laten vertellen, maar die mensen kenden ook allemaal Russisch. Dus als je al die mensen daar een Russische Bijbel gaf hadden ze dat ook kunnen lezen. Je kunt dus niet alleen maar naar het aantal talen kijken. Je moet zeggen het aantal mensen dat de Bijbel zou kunnen lezen, voor zover ze kunnen lezen, in hun eigen taal of in een tweede taal van hun regio, van het gebied waar ze in wonen, dan is dat aantal veel en vele malen groter. Wat misschien nog wel belangrijker is, is dat we weten tot welke van die volkeren het Evangelie nog niet gekomen is. Als je nu niet kijkt naar allerlei hele kleine groepjes, als je kijkt naar groepen van minstens 100.000 mensen, dat is toch een heel klein volkje. Dan kun je zeggen dat er nog maar zo'n 600 volkeren nog niet bereikt zijn met het Evangelie en dat is maar 5%. En dat omvat maar 200 miljoen mensen, dat is op 6,5 miljard heel erg weinig. En er zij organisaties wereldwijd en die werken ook onderling ook weer samen, kijk maar eens bijvoorbeeld op www.finishingthetask.org neem ik aan of com, dan vind je daar hoe die organisaties samenwerken, conferenties houden. Een tijd geleden een conferentie in Tokio als herhaling van de conferentie van 100 jaar geleden in Edinbourough, waar mensen als het ware heel zakelijk op een rijtje zetten waar zijn we nog niet geweest, mensen. Er zijn voor 300 van die 600 volkeren waar nog niemand naar toe is geweest concrete plannen om daar naar toe te gaan. En je weet binnen 10 jaar zijn er concrete plannen om al die volkeren bezocht te hebben. En denkt erom het Woord gaat niet pas in vervulling als ze allemaal bezocht zijn, dat is niet genoeg. Dat is een kwestie van afvinken oh hier zijn we ook geweest, ze wilden wel niet horen maar we zijn in elk geval geweest. Nee. God zal zijn Geest uitstorten op alle vlees. En ik ben er van overtuigd dat dat betekend dat de Here Jezus zal terugkomen als onder alle volken van deze wereld geestvervulde Christenen zullen zijn. Dus niet alleen maar dat mensen het daar hebben verkondigd maar dat daar ook daadwerkelijk aangenomen is. En dat er toegewijde discipelen van de Here Jezus zijn. Ik heb daarom ook gezegd dat het is zo belangrijk dat het het Evangelie van het koninkrijk is. Van de eindtijd wordt gezegd uit alle geslacht en taal en volk en natie zullen er mensen zijn. En daar zijn we nog nooit zo dichtbij geweest als vandaag.

U had het over regeren in het koninkrijk, bijvoorbeeld over 5 steden of 10 steden door de gelovigen. Dan lijkt er een soort rangorde te zijn, bij God is toch iedereen gelijk?

Ja we zijn wel gelijk, maar zoals jouw kinderen ook voor jou allemaal gelijk zijn,geef je ze toch niet dezelfde beloning als ze verschillend gepresteerd hebben. Tenminste dat deden wij niet, wij zeiden niet nou ja jij hebt niks uitgevoerd maar jij bent ook een geliefd kind van ons dus jij krijgt net zoveel als de anderen. Nou dan krijg je heibel in de familie, dat kan ik u wel vertellen. Dus ze zijn allemaal wel gelijk maar we belonen ze niet gelijk. Stel je voor dat je als leraar op school zou zeggen:"jullie zijn voor God allemaal gelijk dus jullie krijgen allemaal een 7". De briljante ijverige werkers die zijn allemaal ontevreden want die hadden een 9 gewild, en die zijn bovendien nog boos omdat degenen die een 5 verdiend hebben ook een 7 hebben gekregen. Nee! Wij worden beloond niet naar onze gaven en talenten, we hebben dat vorige keer gezien bij de gelijkenissen, we worden beloond naar onze trouw, dat is heel wat anders. Die gaven en talenten die heb je allemaal gratis gekregen, daar heb je niet om gevraagd en daar heb je ook niks voor gepresteerd, dus daar word je ook niet voor beloond. Je word beloond voor de trouw, de toewijding, de inzet waarmee je je gaven en talenten hebt gebruikt. Dat zie je in de gelijkenis van de talenten. Die eerste twee slaven hebben allebei een winst gemaakt van 100%, van 5 naar 10 en van 2 naar 4, ze krijgen dezelfde beloning. Dat is de vreugde van de Heer die ze mogen binnengaan. Maar bij de gelijkenis van de ponden, in Lukas 19, zie je: de een maakt een winst van 1000%, die gaat van 1 naar 10, je zou ook kunnen zeggen een winst van 900% maar dat nu te moeilijk eventjes, en de ander gaat van 1 naar 5. En dan is er verschil van beloning. Die beloning is niet vanwege dat de een meer is dan de ander, maar dat de een trouwer is geweest dan de ander. Loon betekent: hij zal een ieder vergelden naar het geen die persoon gedaan heeft. In het negatieve is dat het oordeel en in het positieve is dat verschillende beloning. En ik vind dat mooi van die 5 en die 10 steden omdat dat laat zien dat het loon niet in verband staat met de plek die we hebben in het vaderhuis. Als je aan tafel zit met je kinderen dan heb je geen tweederangs. Je hebt niet een aparte tafel waar de stoute kinderen zitten, tenminste dat kun je misschien wel voor een keer doen maar dat lijkt niet zo erg tactisch. Aan tafel zijn ze allemaal gelijk, maar als ze beloond moeten worden is er verschil. En dat is bij God ook zo, in het vaderhuis zijn we allemaal kinderen van de Vader daar is geen onderscheid. Maar als het gaat om het regeren met de Here Jezus in het koninkrijk, dan zijn er discipelen die veel trouwer zijn geweest dan anderen. Ze hadden misschien veel minder gaven en talenten gekregen, maar wat ze hadden daar zijn ze veel trouwer mee omgesprongen en dat is maatgevend voor dat verschil in beloning.

Dit is ook een leuke vraag: moet je eerst het Evangelie van de genade prediken en later aan dezelfde groep het Evangelie van het koninkrijk?

Ja, wij willen altijd graag systeempjes h?. We zijn allemaal in ons hart methodisten ... een methode.

Nee, hoor ik zou het andersom willen zeggen. Er zijn situaties dat je eerst het Evangelie van het koninkrijk moet brengen. Ik weet niet of ik het wel eens eerder verteld heb, maar het is nog niet zo lang geleden gebeurd dus ik zal het nog wel niet verteld hebben. Dat was op een studentenavond op een heel andere plaats in het land en daar waren allemaal studenten voor me, dat gaat op een studentenavond zo. En ik dacht dat het allemaal christenen waren en ik weet niet eens meer wat het onderwerp was, maar aan het eind van de avond na de vragenbespreking stond er een op en die zei: "nou ik ben hier zomaar komen binnenwaaien en ik ben helemaal geen christen, maar ik vond het eigenlijk wel interessant vanavond. Wat moet ik eigenlijk doen om een christen te worden?" Nou dat is natuurlijk een kolfje naar uw hand h?. En ik zou wel eens willen weten wat zou u nou gezegd hebben, tegen de jongen, in het openbaar. Hij staat op, hij zat achteraan, hij staat op en zegt: ""wat moet ik doen om een christen te worden?". Nou ik, ik zal niet zeggen dat ik het goedgedaan heb, ik zal alleen maar zeggen wat ik spontaan zei ... Ik verkondigde hem niet het niet het Evangelie van Gods genade voor zondaren, als ik dat gedaan had, had ik moeten beginnen met:"ik moet je eerst ervan overtuigen dat je een zondaar bent". Nou dan had ik die jongen waarschijnlijk meteen al afgestoten ... want dat klinkt ongeveer in zijn oren het zelfde als:"je bent een crimineel". Dus dat was een heel lang verhaal geworden en waarschijnlijk was ik de man bij voorbaat al kwijt geraakt. Wat ik deed was hem het Evangelie van het koninkrijk te brengen. Het was het eind van de avond er was geen tijd meer. Ik heb later gehoord dat hij nog uren met die studenten heeft door gepraat. Prima! Fantastisch! Ik zei maar een ding. Ik zei:"ik daag jou uit om de Here Jezus Christus te gaan navolgen" ... Even kijken of misprijzende blikken zie, nee het valt wel mee geloof ik. Dat zei ik. Ik zeg:"Ik daag jou uit om Jezus te gaan navolgen". Hij zette grote ogen op. Ik heb er nog een paar woorden bijgezegd, maar ik heb later gehoord, die studenten hebben dat prachtig aangevuld. Ja, maar het zondeprobleem dan? Ja, mag dat nu ook is een keer wat later komen? Het komt heus wel hoor! Als een mens werkelijk de Here Jezus is gaan navolgen dan zegt hij al heel gauw, net als Petrus, want die volgde de Here Jezus al veel vroeger na, maar in Lukas 5 kwam hij op het punt dat hij zei:"ga uit van mij Here, ik ben een zondig mens". Toen was het vroeg genoeg, toen had hij dat zelf ontdekt. Alsjeblieft maak van het Evangelie geen sjabloon. Je moet eerst aan stap 1 voldoen en dan aan stap 2, en stap3, en stap 4.Hebben we allemaal zelf bedacht. God is een heerlijk originele God. Lees vooral veel bekeringsverhalen dan weet je in elk geval hoe het bij jou niet zal gaan! Want God doet het geen 2 keer op dezelfde manier. Er zijn zoveel verschillen. Paulus werd op een totaal andere manier bekeerd dan een Petrus of een Timotheus. Het gaat bij iedereen op een andere manier. Het gaat bij mij anders dan bij u. Dus ik publiceer mijn verhaal ook niet want dat helpt mensen alleen maar om duidelijk te maken hoe het bij hen dus niet zal gaan, daar hebben we niks aan. Als een mens de Here Jezus gaat navolgen, stel je voor dat hij dat verlangen heeft, komen al die dingen vanzelf aan de orde. Moet het dan altijd op die manier? Helemaal niet, helemaal niet. Het kan ook zijn, ik heb het ook meegemaakt, maar dat was omdat ik wist dat hij in zonde leefde ..., dat ik aan die kant met hem begon ... en ik zeg:"jij vriend jij praat heel mooi uit de Bijbel ..., hij kwam uit bepaalde kringen waar ze zeer goed met de Bijbel op de hoogte zijn, maar toen ik hem apart nam toen zei ik:"vriend je weet zelf heel goed dat met al jouw Bijbelkennis je geen stap dichterbij de eeuwigheid komt zolang jij de troep in je leven niet opruimt". Toen hebben we tot 3uur in de nacht zitten praten over het Evangelie van Gods genade voor zondaren, voordat hij zover was, dat hij bereid was zijn zonden voor God te belijden en te erkennen. En hij heeft toen vrede voor zijn ziel gevonden, niet diezelfde nacht maar vrij kort daarna. Omdat hij ertoe gebracht was om met de troep in zijn leven, en die was nogal groot, grote schoonmaak te maken. Maar in de eerste instantie was hij ook op een samenkomst maar het is, even denken, het is 40jaar geleden, dus ik was toen nog ontactischer dan nu. Ik was ook niet zo wijs en hij begon meteen vanuit de hoogte daar tegen in te gaan. Er ontwikkelde zich een debat. En ik zei: "oh", zei ik op een bepaald moment, "ik heb een enorme fout gemaakt" en hij zei:"wat dan?". Ik zeg:''ik zit met u te discussi?ren over het woord van God en ik weet helemaal niet of u wel een kind van God bent. Wat heeft het voor zin als uw hart nog niet verlicht is door de heilige Geest om met u over het woord van God te discussi?ren?". Toen werd hij doodstil, hij heeft de hele avond niets meer gezegd. En toen wist ik waarom dat zo was. Tegen hem zeg ik niet: "je moet Jezus gaan navolgen". Tegen hem zei ik: "je moet je zonden belijden vriend anders kom je nooit een stap verder". Er is geen sjabloon er is geen programma. Dat is het nadeel met een heleboel soort van evangelisatielectuur waar een traktaatje het bij al die verschillende mensen moet doen, en ik zal niet zeggen dat God dat niet kan gebruiken, maar voor de meeste mensen zijn ze ongeschikt, want het raakt hun probleem niet. Het is als iemand die op een grote schutting had geschreven: "Jezus is het antwoord!". Toen heeft iemand eronder geschreven: "maar wat is de vraag?". Als wij niet ge?nteresseerd zijn in de vragen die mensen hebben dan moet je niet zeggen: "Jezus is het antwoord". Luister eerst maar eens goed naar hun vragen en die vragen zijn heel verschillend, en daar moeten we bij aanknopen. We komen niet met een soort Haarlemmerolie, met alle respect. Het Evangelie is niet een soort Haarlemmerolie, dat was in de achttiende eeuw voor elke ziekte want men had geen andere medicijnen, dus Haarlemmerolie, dat was het wel zo'n beetje. En sommige mensen praten ook zo over het Evangelie, als een soort panacee voor iedereen. Nee, luister eerst eens wat is iemands vraag en bidt dan intussen om wijsheid, dat je dan bij die vraag mag aanknopen om langs die kant binnen te komen in zijn leven. Als kijkt hoe de Here Jezus sprak met Nicodemus in Johannes 3, hoe hij sprak met de samaritaanse vrouw in Johannes 4, dat zijn werelden van verschil. En in Johannes 5 met de verlamde, dat zijn allemaal heel grote verschillen want dat waren verschillende mensen. Hij kwam niet met een pasklaar antwoord voor iedereen.

In Johannes 14 wordt gesproken over het huis van de Vader met de vele woningen.

Wanneer vindt dit plaats? Er staat dat de Here Jezus plaats voor ons maakt en dan komt hij terug om ons mee te nemen om te zijn waar hij is.

Nou u hebt zelf het antwoord al gegeven. Dat zijn altijd de mooiste vragen waar het antwoord al bij staat.

Er zijn heel veel Christenen die zeggen: "ome Jan is nu in het Vaderhuis". Nou dat ga ik ze niet afnemen maar het klopt niet. Er is nog niemand in het Vaderhuis behalve de Vader, de Zoon en de Geest. Want in het Vaderhuis, we horen daar maar een keer over dat is in Johannes 14, daar wordt uitdrukkelijk gezegd dat de Here Jezus komt om ons daar bij zich te brengen. Als iemand sterft komt de Here Jezus niet. Hij stuurt zijn engelen en die engelen brachten Lazarus in de schoot van Abraham. Maar als de Here Jezus terugkomt, hij zegt: "als ik plaats bereid heb dan kom ik weer en ik zal u tot mij nemen waar ik ben", dan worden we allemaal samengebracht in het Vaderhuis. De gelovigen die al gestorven zijn zullen opstaan uit de doden en wij de levenden die achterblijven tot de komst van de Heer, worden samen de Heer tegemoet gevoerd in de lucht. Dus in die zin het vaderhuis dat is niet hetzelfde als het paradijs waar gelovig gestorvenen zijn, zoals uit de tekst zelf blijkt.

U zei dat er Bijbelteksten waren voor de grondwet van het koninkrijk der hemelen.

Welke bijvoorbeeld?

Ik denk dat er ergens een misverstandje is, want Mattheus 5 tot 7 is de grondwet van het koninkrijk. Dat is waar we het over hadden. Ik wil u nog wel een paar voorbeelden geven: In Jakobus 2 vindt u de mooie uitdrukking "de Koninklijke wet". Er wordt gesproken in Jakobus 1 en 2 over de wet van de vrijheid in Jak.1:25 en Jak.2:12, maar in vers 8 staat: "de Koninklijke wet" zeg maar de wet van het koninkrijk. En die luidt: , er is maar een wet in het koninkrijk dus dat is nog heerlijk overzichtelijk, en alle andere wetten zijn daarvan afgeleid, en die luidt:"heb lief". That's all. Dat kan pas als de liefde van God in je hart is uitgestort,Rom.5:5, door de Heilige Geest die hij je geschonken heeft. Dat is de grondwet van het koninkrijk, het draait allemaal om de liefde. Maar omdat wij van die hardnekkige ezels zijn, zijn er gelukkig vele, vele geboden in het nieuwe testament waarin dat gebod nader wordt uitgewerkt. Dat gaan we allemaal zien in Mattheus 5, wat heerlijk h? we hebben nog veel te doen? We hebben pas een negende gehad. Maar in Mattheus 5 is heerlijk onderwijs hoe dat liefdegebod uitgewerkt wordt in allerlei facetten. Maar dit is de centrale wet, dit is de Koninklijke wet: God liefhebben boven alles, zo zou je het ook kunnen formuleren. De Here Jezus heeft zelf gezegd dat is de samenvatting van de wet, de hoofdsom van de wet:"God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf". Dat is geen juk meer dat op onze schouders is gelegd dat we niet kunnen volbrengen. God heeft eerst de liefde in onze harten uitgestort door zijn Heilige Geest. Dus hij vraagt nu van ons iets, dat is heel belangrijk, dat hij eerst zelf in onze harten heeft gelegd. Hij stort zijn liefde uit en zegt dan: "heb lief". Tegen de goddeloze zegt hij ook heb lief, maar die kan dat helemaal niet. Wij hebben er ook nog wel eens moeite mee, maar dat komt omdat het zondige vlees ook nog in ons zit en dat komt er altijd weer tussendoor. Maar hij heeft zijn liefde in onze harten uitgestort en dat gaan we allemaal nog zien in Mattheus 5 met name, maar ook in hoofdstuk 6 en 7.

Dat waren de vragen voor vanavond.

 

Podcast

Audio RSS Bijbellezingen Willem Ouweneel
Podcast Feed

Poll

Heeft u Bijbellezingen van Willem Ouweneel in Waddinveen bezocht?