Hart voor Waddinxveen


(6b) Vragen bij de lezing gehouden op 14 maart 2008 over "De liefde tot de Meester" door Willem J. Ouweneel in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen Afdrukken E-mailadres
woensdag, 28 mei 2008 22:51

Dank u voor de mooie vragen die ik weer heb gekregen. Dit is van een dappere jongeman: Mijn opa zegt dat 153 in het Hebreeuws Ichtus betekent, klopt dat? Het klopt bijna. In de eerste plaats is Ichtus geen Hebreeuws maar Grieks. En het betekent 'vis' en er waren precies 153 vissen. En in de getalswaarde kom je dat getal tegen. Er zitten heel veel bijzondere betekenissen aan dat getal waar we niet over uit willen weiden. E?n daarvan is dat ik op de 153e dag van het jaar geboren ben maar dat heeft verder met het onderwerp niks te maken. Maar het is wel waar. Dus je kunt je opa, ik hoop dat je het goed kunt overdragen aan je opa, beste jongeman, hij zit er dichtbij.

De Here Jezus heeft het in Matthe?s over geen jota en tittel van de wet afhalen. Over welke wet heeft Hij het dan? U vindt dat in de bergrede in Matthe?s 5. Daar zegt de Here Jezus tamelijk aan het begin: meent niet dat Ik ben gekomen, dat is vers 17 om de wet of de profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen maar om te vervullen. Want voorwaar Ik zeg u totdat de hemel en de aarde voorbijgaan zal niet ??n jota of tittel van de wet voorbijgaan totdat alles is gebeurd. Een jota is het kleinste lettertje, een tittel is een heel klein leestekentje. Niets van de wet gaat teloor. Dat is wel boeiend want heel veel mensen zeggen: ja maar, een groot deel is wel voor ons afgeschaft. De ceremoni?le wetten, de offerwetten, maar we gaan maar geen moeilijke vragen nou zitten behandelen. Dit is het kernwoord in deze verzen: Ik ben niet gekomen om op te heffen maar om te vervullen. Dat betekent niet alleen maar dat Hij die wet gehoorzaamd heeft, het betekent dat Hij de volheid van die wet is. De wet van Mozes en de wet van Christus zoals we die in het Nieuwe Testament vinden, 'k heb het daar de vorige keer ook over gehad, ze gaan terug op ??n en dezelfde wet. En die wet is belichaamd in de Persoon van Jezus. Hij zegt in Psalm 40 in de Statenvertaling: Uw wet is in het midden mijns ingewands. Die wet is in Zijn binnenste. Hij is die wet, Hij leeft die wet. Voor de natuurlijke mens is de wet een juk dat wij noch onze vaderen konden dragen, zegt Petrus in Handelingen 15. Jezus leefde die wet van binnenuit en in die zin wijst Hij ons de weg. Daarom heb ik de vorige keer gezegd: als u de tien geboden hoort voorlezen doe het dan alsjeblieft in de vertaling van de wet van Christus. Gij zult niet doden dat is: je moet je naaste zo liefhebben dat je bereid bent je leven voor 'm te geven. Gij zult niet stelen betekent: je moet je naaste zo liefhebben dat je het niet kunt verdragen dat ie in gebrek zou zijn. Je deelt wat je hebt met hem. Gij zult geen overspel plegen wordt dan: gij zult uw vrouw zo liefhebben dat gij bereid zijt uw leven voor haar te geven. En dan zie je dat al die geboden varianten zijn van de ene grote liefdewet. Liefde is de essentie van de wet. Liefde is daarmee ook de essentie van het christenleven.

Wat betekent het dat Petrus zich zal bekeren in Lukas 23 vers 32? De Here Jezus spreekt tot hem en zegt dat woord tegen hem, het is trouwens hoofdstuk 22, beste vraagsteller, vers 31: "Simon, Simon, zie de satan heeft dringend verlangd u allen te mogen ziften als de tarwe. Ik heb echter voor jou, dus allemaal worden ze gezift maar de Here Jezus spreekt speciaal Simon aan, Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. En jij, als je eens bekeerd bent, versterk je broeders. Uit het feit dat de Here Jezus zegt: Ik heb gebeden dat je geloof niet zou ophouden, blijkt dat ie een gelovige was. Dat blijkt ook uit alles. Bekering betekent dus niet hier de wedergeboorte, de eerste stap naar Christus toe. Die was al lang geweest. De voetnoot in de Telosvertaling zegt dan ook: teruggekeerd. Petrus zal afwijken van de Here Jezus door zijn verloochening en dus moest hij ook weer terugkeren. Soms noemen we dat dagelijkse bekering. Als je al langer gelovige bent, je bent een wedergeboren mens maar je bent ongehoorzaam, je wijkt van Jezus af dan moet je ook weer terugkeren naar Hem. Dat is niet die eenmalige bekering aan het begin waardoor je van een onheilige een heilige wordt. Een heilige kan nog wel eens op z'n gezicht gaan en dan moet ie ook weer terugkeren naar de Here Jezus.

Beste broeder, geen kritiek maar graag een nuance. Jezus heeft ons niet nodig. In de context die je aangaf, maar de engelen juichen in de hemel als wij aan Zijn verlangens voldoen (ik ben benieuwd waar u dat gelezen hebt) en ons laten ver... (onverstaanbaar) ... en een parel aan Zijn kroon worden. In die zin heeft Hij ons "nodig". U hebt er zelf al aanhalingstekens omheen gezet , over dat nodige. Je zou het zo kunnen zeggen, zeg ik als toegeeflijkheid naar u toe: Hij heeft ervoor gekozen, soeverein voor gekozen ons nodig te hebben. In die zin, ja. Hij deelt Zijn werk met ons. 1 Korinthe 3 zegt: wij zijn Gods medearbeiders. Hij heeft ervoor gekozen Zich van ons afhankelijk te maken. Ons tot Zijn metgezellen te maken. Met de mens door de geschiedenis te trekken; de mens als bondgenoot, als verbondspartner. In die zin kun je zeggen: God heeft de mens nodig maar dat tast Zijn soevereiniteit niet aan als je zegt: God heeft er soeverein voor gekozen met ons partner te worden. En in die zin maakt Hij Zich van ons afhankelijk. Maar de zin zoals ik het straks bedoelde, en mijn vrouw zei het dus dat kunt u nooit tegenspreken, de zin zoals ik het straks bedoelde is: niemand van ons kan zich verbeelden dat ie onmisbaar is. Dat is de grootste fout die je kan maken. Niemand van ons is onmisbaar. Wij zeggen als een Elia ten hemel vaart: Mijn vader, mijn vader, wagens en ruiters van Isra?l. Maar de mantel van Elia viel op Elisa. En toen hijzelf op z'n sterfbed lag, toen zei koning Joas: Mijn vader, mijn vader, wagens en ruiters van Isra?l. Toen dat ie weer hetzelfde van Elisa. Maar de grote mannen Gods vallen weg en de geschiedenis gaat door want niemand is onmisbaar. In die zin bedoel ik: Hij heeft ons niet nodig. Hij kan het ook zonder ons. Op het moment dat ik denk: ik ben onmisbaar heb je goeie kans dat de Here God mij een heel sterk lesje leert. Om te laten zien dat het werk ook doorgaat als ik voor een tijd of definitief aan de kant geschoven wordt. In die zin zijn we niet nodig.

Waarom denken, vinden, geloven niet-christenen vaak dat zij God/Jezus niet nodig hebben of zelfs niemand nodig hebben buiten het feit dat zij dus niet door Gods Geest aangeraakt zijn. Ja, luister, het is net als met kleine kinderen die ook denken dat ze het wel zonder papa en mama kunnen redden. Het is de dwaasheid van de mens. Het is het omgekeerde van de vorige vraag. De mens heeft God nodig. Zoals iemand het zo mooi heeft uitgedrukt: Er zit binnen in ons een gat en daar past God precies in. Zo zijn we gemaakt. We zijn gemaakt om God nodig te hebben. We zijn zo gemaakt dat wij alleen in afhankelijkheid van God in onze betrokkenheid op God d?e mensen worden die God bedoeld had toen Hij ons schiep. Als ik jonge stelletjes, een trouwdienst leidt, dan laat ik ze dat heel vaak zeggen, dat wil zeggen, ik doe ze een voorstel van wat ze aan elkaar beloven. Dat mogen ze dan veranderen maar vaak nemen ze dat over. Waar man en vrouw tegen elkaar zeggen: ik wil jou helpen om die man respectievelijk die vrouw te worden die God bedoelde toen hij je schiep. Als je begin twintig bent dan ben je dat nog lang niet. Daar heb je je hele leven voor nodig. En je zegt tegen elkaar: ik wil jou helpen om die man of die vrouw te worden die God bedoelde. Dat is ontwikkeling. Maar dat kan alleen maar in afhankelijkheid en wisselwerking met God. Het is de grootste dwaasheid van de mens. Dat is nog niet eens het athe?sme. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Dat is geen athe?st. Athe?sme was in die tijd nog niet erg bekend. Voor de negentiende eeuw was dat onbekend. De dwaas die zegt: er is geen God, die bedoelt: ik kan lekker m'n gang gaan. God trekt Zich er toch niks van aan. Ik merk niks van God in mijn leven en de Schrift zegt: dat is een dwaas. Want het is precies andersom. God is de dragende kracht en de dragende grond van ons leven. Zonder God kom je niet uit. Mensen verbeelden zich dat. Hoe vaak heb ik al niet gehoord van mensen als ze dan in grote nood komen dat ze beginnen te bidden. Want dan vallen al die praatjes weg, als die kapsones, al die zelfstandigheidsdrukte, al dat eigenlijk kinderlijke gedrag. Ik kan best op eigen benen staan, sterke papa niet nodig. En dan ineens blijkt dat ze het niet redden. En dan gaan ze roepen in hun nood tot de God waar ze helemaal niet in geloofd hadden. Want zonder God gaat het niet. Tuurlijk zijn er ook mensen die hun hele leven volhouden om het zonder God te proberen, dat weet ik ook wel, maar heel vaak als mensen in de nood komen dan blijkt dat het toch wel heel moeilijk is zonder die God. Maar goed, dat is een groot onderwerp op zich. Liefde heeft er mee te maken, het is een beetje een vraag buiten het onderwerp maar liefde betekent ik kies ervoor om jou nodig te hebben. Dus een beetje paralel over wat we net over God zeiden. Als u met iemand trouwt dan zeg je eigenlijk, nou meestal wordt het zo niet gezegd maar zo zeg ik het nu even, ik had het ook best zo zonder jou kunnen redden, er zijn een heleboel mensen die het best zonder een ander redden maar ik heb ervoor gekozen om het niet zonder jou te willen redden. Ik heb ervoor gekozen om jou nodig te hebben. Jij hebt ervoor gekozen om mij nodig te hebben. Ik heb er voor gekozen dat mijn hele leven gevormd zal worden naar jou. Wij zijn volgende week 39 jaar getrouwd ik probeer me wel eens in te denken wat voor een vent ik zou zijn als ik met meisje x of y was getrouwd ik kan het me niet indenken, ik weet het niet. Je kiest ervoor door die ander gevormd te worden, je kiest ervoor die ander nodig te hebben. Je had ook anders kunnen besluiten maar je hebt voor elkaar gekozen. En je hebt tegen elkaar gezegd ik wil van jou, ik wil jou nodig kunnen, ik wil jou nodig hebben wil jij mij nodig hebben ik wil mij van jou afhankelijk maken, wil jij je van mij afhankelijk maken. Dat is het wonderlijke bij God ook, Hij kiest ervoor ons nodig te hebben. Wij kiezen daar niet voor wij hebben God gewoon nodig zo wijn we gemaakt zo zijn we gebakken dat zit in onze aard, de mens is zoals we dat wel eens mooi zeggen de mens is aangelegd op God.

Deze vraagsteller zegt u ziet wettisisme als dreiging van de kerk, ik ook. Ziet u werkelijk zoveel wettische mensen? Ik niet. Ja zo kun je het makkelijk eens worden met elkaar. Wij zijn het eens, fetisjisme is een bedreiging alleen de een ziet ze nooit, nou ja nooit staat er niet en de ander ziet ze overal, ik meen dat, ik weet soms niet meer wat ik waar gezegd heb dus vergeef mij, maar ik dacht dat we het hier de vorige keer ook gehad hadden over godsdienstigheid. In feite bedoel ik daarmee hetzelfde Godsdienstige mensen zijn mensen die hun uitwendige godsdienstige verplichtingen nauw gezegd nakomen vooral om door de mensen geprezen te worden op zijn minst niet door de mensen bekritiseert te worden. Hun godsdienstigheid zit in het uiterlijk. Bovendien daar komt nog iets bij ik heb daarstraks gezegd, niemand noemt zichzelf wettisch. Als ik met de vraagsteller die altijd zo aardig is zijn naam eronder te zetten daar eens over zou discussi?ren dan zou het best kunnen zijn dat ik zou zeggen, broeder een heleboel dingen noem jij niet wettisch die ik wel wettisch noem. En als jij die dingen van mij zou overnemen zou je ineens veel meer wettische mensen zien. Dat is het grote punt, alle vorm van godsdienstigheid waarbij het uiterlijk onderhouden van bepaalde verplichtingen een doel in zichzelf wordt is wettisisme, wettisisme is in de eerste plaats zichzelf strenge regels opleggen maar dat kan nog met een nauw geweten samenhangen is nog niet zo wettisch maar vooral hebben de wettische mensen de neiging andere die strenge verplichtingen op te leggen. Een van de ergste vormen is dat moet jij doen want als jij dat niet doet dan neem ik daar aanstoot aan en er staat in de bijbel dat dat niet mag, dat is een heel erge soort die hebben bovendien niet in de gaten dat in de bijbel degene die aanstoot neemt altijd de zwakke is dus als iemand dat tegen u zegt u mag dat niet doen want daar neem ik aanstoot aan, dan zegt u dan zult u eerst moeten erkennen dat u volgens Romeinen 14 en 1 Corinthe 8 dan tot de zwakken behoort zo zwak dat als ik dit gedrag toch blijf vertonen u daardoor zelfs verloren zou kunnen gaan, nou dat bedoelen die mensen helemaal niet ze beschouwen zich juist als zeer sterk ze voelen zich ver boven jou verheven. Dus ze zetten die bijbelteksten op hun kop en dat vind ik wreed, ze hebben vaak niet door hoor dus ik ben ook weer niet zo boos daarop maar wel een beetje boos Want ze zetten de bijbel op zijn kop in plaats van te zien dat de mensen die aanstoot nemen de zwakke zijn zien zij zich juist als diegene die boven de andere verheven zijn die zien dat. Dit is mini terreur in de kerk jij mag dat niet doen want ik neem daar aanstoot aan, heeft iemand die wel eens gehoord die uitspraak? Ik neem daar aanstoot van dus mag jij dat niet doen? Oh dat valt nog mee ik schijn die mensen vaker tegen te komen dan jullie. Maar dat is zo een vorm van wettisisme waarbij je dus vooral ook die geboden en regels aan anderen oplegt en de derde truc van het wettisisme is. Alle dingen die niet op het lijstje staan die mogen en daar mag je dan ook in uitleven. Zelf kom ik ook uit zo een achtergrond waar dat vroeger beetje was, in Nederland niet zo erg maar wel in andere landen. Heb ik dat voorbeeld vorige keer hier ook al niet genoemd want het is zo typisch van godsdienstigheid. Voorbeeld sierraden mochten niet want er staat in de schrift een vrouw mocht zich niet tooien met allerlei sierraden, maar een horloge was geen sieraad dus ik zag wel horloge van 5000 gulden, die rolexen want die vielen namelijk niet op het lijstje. In sommige kerken kun je onder tucht geplaatst worden als je televisie hebt of internet hebt. Maar mercedes en staan daar niet op het lijstje terwijl het er totaal niet nodig is om een mercedes van 200.000 euro te hebben, helmaal niet nodig maar ze staan niet op het lijstje, je bent dus werelds als je die televisie hebt. Maar je bent niet werelds als je rijdt in een auto van 200.000 euro terwijl ik dat veel erger vind. Bedoelt u met wettisime is ook zo typerend, wordt gekenmerkt door die dingen die op het lijstje staan dat is meestal wat algemeen acceptabel is in zo een kerkelijk gemeenschap maar die dingen die er niet op staan daar ben je volkomen vogelvrij in. En dat is typisch een wettische houding, die is ik ben bij jou in dienst dus veertig uur werk ik voor jou maar daarbuiten heb je niets over mij te vertellen, dat is de wettische houding. Als een huishoudster zo een contract heeft met een man dan werkt ze veertig uur voor hem en dan houdt ze zich aan die regels, ze heeft zoveel dagen vrij dat is allemaal precies geregeld ze heeft zoveel weekenden vrij en ze krijgt zoveel salaris maar als die man besluit om met haar te trouwen dan is ze voortaan niet meer 40 uur inzetbaar maar 168 uur per week en salaris krijgt ze niet meer vrije weekenden is afgelopen, vrije dagen is afgelopen. Maar het mooie is dat het voor die man precies zo geldt naar haar toe, wederzijds. Dat is verschil tussen liefde en wettisisme, dat arbeidscontract is wettisisme. Dat is wat de farizee?r deed, die zeiden Here God kijk eens hoe goed wij de wet houden, maar daarbuiten waren ze vol dorre doodsbeenderen, wat niet op hun lijstje stond daar bleek hun totale verrotheid. Maar wat wel op het lijstje stond daar waren ze minutieus in. Nou ja zo kunnen we nog even doorgaan. Maar er staat nog meer op het briefje, ben pas bij het eerste stukje. Is er niet een even grote bedreiging als we als kerk zo weinig tonen tegen de stroom van de moderne cultuur in te gaan in navolging van Christus die gezegd heeft, leef heilig want Ik ben heilig. Ja maar ik bedoel ook niet dat het wettisime ook het enige probleem is van ons christenen. Als u zegt ik weet er nog veel meer dan zeg ik, ik ook. Maar dit was wat vanavond nou zo aan de orde kwam, hier hebt u ook volkomen gelijk aan en dit heeft eigenlijk meer te maken met echte liefde. Ik bedoel je kunt je afwenden van de cultuur om ons heen niet meegezogen worden met de wereld om ons heen. Dat kun je doen uit arrogantie omdat je er boven verheven voelt je kunt het doen uit eigenwijsheid omdat je overal altijd al tegen in gaat dus daar ook tegen in gaat, je bent een dwarsligger. Ik kan zo tien motieven noemen waarom afzondering van de wereld verkeerd is uit valse motieven. En een daarvan is nummer elf uit liefde tot de Here Jezus ziet u het zit het niet in die afzondering want dat kan zoveel motieven uit voortvloeien. Het gaat om de liefde tot de Here Jezus. Denk aan het voorbeeld wat ik net genoemd heb. Ik had ook een ander kunnen nemen. Als iemand tegen mij zegt ik heb geen televisie dan vraag ik waarom niet. Dan heb je goeie kans dat die zegt ja dat mag niet bij ons in de kerk. Het kan ook zijn dat hij zegt luister eens ik ben zo ontzettend ijverig bezig met de dingen van de Heer ik heb gewoon weg geen tijd om naar het domme ding te kijken dus waar zou ik dat ding voor hebben? Het is z een verschil van instelling, even aangenomen dat hij oprecht is, het is zo een verschil van instelling. Waarom doen we dingen omdat het niet mag of uit liefde voor de Here Jezus dat is wat ik probeer duidelijk te maken. Daarin komt dat verschil ook weer tot uiting. Prima afwending van de moderne cultuur, maar waarom welk motief om anders te zijn.

Jezus zegt dat vriendschap met de wereld overspel is liefde en overspel geeft crisis, ja dat is allemaal waar dat is allemaal waar maar een vraag, het gaat nooit eigenlijk om daden op zichzelf, laat die gezindheid in u zijn welke in Christus Jezus was, natuurlijk sommige daen zijn altijd verkeerd, overspel is altijd verwerpelijk, onder alle omstandigheden. Maar er zijn een heleboel daden die niet perse goed zijn en ook niet perse kwaad waar de motivatie alles een rol speelt. Waarom ben ik zo ijverig dat ik er soms oververmoeid van raak, waarom doe ik zo ontzettend veel dingen is dat allemaal uit liefde voor Jezus? Of is het omdat ik het leuk vind om te preken of is het omdat ik het leuk vind om zo voor het front te staan en de aandacht te trekken of is het omdat ik het zo een workaholic ben er zijn wel tien reden waarom de buitenwacht denkt tsjonge wat is die Ouweneel actief voor de Heer maar alleen de Heer kent mijn werkelijk motivatie , in de praktijk denk ik dat het ook vaak een hele geraffineerde mengeling is. Ik las eens van Spurgeon dat hij een droom had gehad waarin hem een rapport werd gegeven uit welke gronden hij zijn daden deed. En op het rapport stonden een heleboel dingen, zichzelf zoeken, eigen belang, het was maar een droom hoor, al die dingen, en zeven procent liefde voor deHeer. Dat is het enige getal wat ik nog weet, zeven procent liefde tot de Heer. En voor de rest, fijn om te preken, leuk om actief te zijn, leuk om voor het front te staan, jezelf zoeken. De dingen op zichzelf gaat het niet om. Mensen zijn ontzettend goed soms voor elkaar, maar als je even doorprikt dan blijkt dat ze dat doen uit een overtrokken plichtsbesef dat ze van huis hebben meegekregen. Nou is dat op zichzelf nog niet zo verwerpelijk maar het is niet hetzelfde als liefde voor Jezus. Als je niet iets doet uit liefde voor Jezus, laat ik het nu eens zwart-wit zeggen, als je iets doet uit liefde voor Jezus doe je het nooit omdat het moet. Op het moment dat het moet is het effect bedorven. Als je het doet uit liefde voor Hem dan doe je het uit eigen vrije wil. Terwijl we toch onder de wet staan, maar dat is wet "Dein wunsch ist mir ein befehl", Uw wens is voor mij een bevel. Ik vind het een prachtig voorbeeld, David heeft Bethlehem belegerd, daar zitten de Filistijnen, zijn eigen geboortestad. Stel u eens voor we zijn met een hele troep gekomen om Waddinxveen te ontzetten, de Groningers hebben Waddinxveen bezet en dat is heel sneu u kunt uw eigen dorp niet in. U herinnert zich als kind hoe u daar speelde op het centrale plein en hoe u daar water dronk uit de pomp., en nergens was het water zo lekker als uit die pomp van Waddinxveen. En David die zegt zomaar zonder verplichting , hij zegt zomaar "h?, ik nou zou zo graag is wat van dat water drinken" . En dan zijn er drie van zijn vrienden die met gevaar voor hun leven, door de linies van de Filistijnen heendringen en dan gaan ze naar die put, tappen van die put, gaan weer terug door de linies van de Filistijnen en komen bij David, met glinsterende oogjes. Op het moment dat iemand tegen ze gezegd zou hebben: jullie moeten even water gaan halen, was het effect bedorven geweest, ze moesten helemaal niks. Natuurlijk, u zegt: maar we hebben toch de wet en we moeten toch allerlei dingen doen, ja maar hoe ga je met die wet om. David deed een verzuchting en die mannen hielden zo van David dat ze dachten dat doen we, dat doen we. Niemand had het gezegd dat het moest, het moest ook helemaal niet, ze deden het puur uit liefde en niet omdat het moest. Natuurlijk de Here Jezus geeft ons de wet want Hij weet ook wel dat als Hij tegen ons zegt "heb lief" dan kruipen we er toch weer op allerlei manieren onderuit want we hebben het vlees nog steeds bij ons, dus voor alle zekerheid geeft Hij even de hele wet van Christus erbij zodat we geen excuus hebben, maar als u die wet vervult vanuit het verkeerde motief, "omdat het mot", is het hele effect weg. Als u het doet omdat het moet bent u een wetticist; zo, nou hoop ik dat de vraagsteller steeds meer wetticisten gaat zien om zich heen want ik zie er stapels.

Goed een mooie vraag die heb ik voor het laatst bewaard:, maar ik vind het ook wel heel moeilijk: hoe kan ik groeien in liefde tot Jezus? Ik vind die vraag zo moeilijk omdat ik denk: ja, wat willen ze nou van me horen. Een lijstje van zeven punt, dat als je dat nou maar doet ... Vaak gebruik ik de parallel van het huwelijk, ik heb dat straks ook al gedaan. Stel je voor: er komt een jonge bruidegom bij mij en die zegt "vertel mij nou eens, hoe kan ik groeien in liefde voor mijn vrouw waar die net mee getrouwd is". Nou dan zou ik zeggen: dat is toch wel eigenaardig dat 'ie dat zelf niet aanvoelt. Ik moet dat ook tegen de vraagsteller zeggen, dat klinkt niet erg aardig maar ik neem de vraag heel serieus. Neem die parallel met het huwelijk , de liefde in het huwelijk die moet onderhouden worden, daar moet je elke dag aan werken. Stilstand is achteruitgang. Hoe doe je dat. Wat is het kenmerk van de liefde, daarnaar hebben psychologen onderzoek gedaan, u weet psychologen vinden die dingen die iedereen al lang wist maar nu hebben we het ook bewezen. Waaruit kun je weten of je van iemand houdt? Ten eerste: je wil graag bij die persoon zijn; daaraan merk je: je bent verliefd; je zit elke keer te kijken of die persoon er is en je wilt graag in de buurt van die persoon zijn. Het geweldigste zou zijn als die persoon iets vriendelijks tegen jou zou zeggen. Ik weet nog dat ik in de eerste klas van de lagere school zat, toen heette dat nog de eerste klas, vandaag heet het groep drie, en daar zat een schattig meisje met vlechtjes voor mij; en ik was zo verliefd, en op een dag draaide ze zich om en zei ze "ik wil nu eens met jou gaan". Dat was de meest gelukzalige dag uit dat hele eerste jaar. Dat is liefde mensen, onderschat dat niet. Ik heb geen idee hoe ze heet en waar ze woont; de eigenwijsheid alleen al van dat kind ... maar toe maar ... Maar dat is het eerste; je wil graag bij die ander zijn. Ten tweede als je verliefd bent ben je doodsbenauwd dat je je verspreekt, ja je denkt aan van alles, maar je denkt constant aan die geliefde, je bent bang dat je haar naam eruit flapt en dat kan ook zomaar gebeuren. Je bent vol van die persoon. Een derde kenmerk is: je wil dolgraag iets voor die ander doen, "mag ik je schooltas dragen", nou dan weten die meisjes wel hoe laat het is. Ik weet niet of ze het vandaag nog op die manier uiten, maar dat zijn zomaar wat van die dingen. Die kun je allemaal stuk voor stuk toepassen op onze relatie het de Here Jezus; dat is niet oneerbiedig, dat is precies hetzelfde. Je wilt dolgraag bij Hem zijn. Als je dus wil groeien in liefde met Jezus breng veel tijd met Hem door. Als je wilt groeien in je liefde voor je meisje of voor je vrouw breng veel tijd met haar door. Ten tweede: je bent helemaal vol van je geliefde. Als je wil weten of je verliefd bent op Jezus dan ben je ook vol van Hem en wil je ook graag over Hem praten. Als je erin wilt groeien praat veel over Hem tegen een ander. De bruid in het Hooglied had een zwak moment , ze lag net op bed en dan wil haar bruidegom nog een praatje komen maken. Nou ze is moe en heeft geen zijn; dat kan gebeuren in de beste huwelijken: even geen zin. Maar daar heeft ze meteen spijt van natuurlijk en dan gaat ze naar buiten en dan is haar bruidegom verdwenen en ze zoekt overal , en een meisje alleen hoort niet op straat rond te lopen dus ze krijgt nog een pak slaag van de wachters ook; en dan zeggen die vriendinnen tegen haar wat alle meisjes wel eens te horen krijgen als iemand aan ze vraagt: "wat zie je nou toch in die jongen?". Dat weet alleen de liefde; stel je voor dat ze allemaal hetzelfde zagen in die jongen dat werd dan erg lastig. Zij ziet wat in die jongen wat niemand anders ziet en dan zegt ze, en dan geeft ze het prachtigste getuigenis, juist als ze het zwakste is dan geeft ze het prachtigste getuigenis over haar bruidegom:, ze is vol van hem en ze beschrijft tot in de finesses wat een geweldige vent dat is. Het derde kenmerk je wil graag iets voor Hem doen; je wilt niet wettisch zijn, maar je zegt wel tegen de Here Jezus: "wat kan ik nou eens voor U doen"; dat moet u eens aan Hem vragen; als je wil groeien in liefde voor Jezus ga dan eens aan Hem vragen: "Heer ik zou nu zo graag eens iets voor u willen doen", wilt U me eens iets laten zien; wat kan ik nou voor U doen. Nou reken er maar op dat je gelegenheden genoeg krijgt want Hij gaat jou liefde op de proef stellen en je doet het allemaal wat je voor anderen doet uit liefde voor Jezus. "Al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus dat ... houdt zijn waarde en zal blijven bestaan". Nou dat zijn er maar drie maar er zijn nog meer kenmerken te noemen van verliefdheid waar je datzelfde in vindt. Je kunt je het leven niet voorstellen zonder die ander. Als je steeds minder kunt voorstellen het leven zonder Jezus dan betekent dat dat je steeds meer van Hem gaat houden. Moet ik u nog meer aanwijzingen geven? Denk gewoon aan hoe dat functioneert tussen mensen onderling en u weet ook hoe het functioneert tussen een gelovige en Jezus. Daarmee zijn we aan het einde gekomen; we hebben een heilige traditie in ere gehouden: overal duren de Bijbellezingen tot tien uur, behalve in Waddinxveen daar duren ze tot half elf. Er wordt ook nooit geklapt behalve in Waddinxveen. Ik zeg vast voordat Aad dat zegt: heel veel zegen, een hele fijne week volgende week, wees nou eens even echt bezig met Hem, een hele prachtige Pasen en doe nou eens zoals de oosters-orthodoxe het zeggen en zeg op zondagochtend tegen elkaar: Jezus is waarlijk opgestaan!

 

Podcast

Audio RSS Bijbellezingen Willem Ouweneel
Podcast Feed

Poll

Heeft u Bijbellezingen van Willem Ouweneel in Waddinveen bezocht?