Hart voor Waddinxveen


(1) Lezing gehouden op 21 september 2007 over "Zalving en verzegeling met de Heilige Geest" door Willem J. Ouweneel in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 03 mei 2008 21:39
Goedenavond, ik stel u voor dat we enkele plaatsen gaan lezen uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit het boek handelingen hoofdstuk 10. Een vers midden uit de toespraak van Petrus in het huis van Cornelius. Handelingen 10:38. Waar hij spreekt over Jezus van Nazareth toen "God hem de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem." Dan uit de 2e brief van Paulus aan de Korinti?rs het eerste hoofdstuk. 2 Korinthe 1:21,22; "Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God,die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft." Uit de brief aan de Efezi?rs. Eerste hoofdstuk vers 13 in het midden Efeze 1:13 "In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid." Tenslotte uit 1 Joh 2. 1 Johannes 2:20,27 "Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen." en dan vers 27 ""En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft." Tot zover uit het Woord van God. Ik ben u zeer dankbaar dat u zo massaal opgekomen bent voor dit belangrijke onderwerp. Het geeft aan dat u daar belangstelling voor hebt en dat zien we overal in ons land. Er zijn 2 onderwerpen die zeer in de belangstelling staan en die ook nauw met elkaar samen hangen. Het onderwerp van de Heilige Geest en het onderwerp van het Koninkrijk Gods. Die twee hebben met elkaar te maken want het Koninkrijk Gods is de werkingsfeer van de Heilige Geest. Er is veel meer over dit Koninkrijk te zeggen maar dat is nu het onderwerp niet dat komt later nog wel weer aan de orde in de laatste vier in deze serie van acht. Maar dat thema van de Heilige Geest is bijzonder belangrijk en ?als ik het zo eens uitdrukken mag- dat verdiend de Heilige Geest ook. Hij is de grote onbekende in de kerkgeschiedenis. En dat heb ik niet bedacht, dat is door vele uitgesproken. Dat is zelfs al in de oudheid door de kerkvaders uitgesproken. Dat kunnen we ook wel voorstellen. De Vader daar hebben we een idee van, want we weten wat vaders zijn. Een Zoon die in die wereld gezonden wordt hebben we nog meer een idee van want die Zoon is mens geworden. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Maar de Heilige Geest blijft voor ons het meest wazig. We hebben geen voorstelling bij Hem. Bovendien hebben we geen voorstelling van Zijn werk. Zoveel mensen klagen tegen mij ?bij ons wordt nooit over de Heilige Geest gepredikt, behalve met Pinksteren want dan moet de dominee wel, want doorvoor is het Pinksteren, maar dan heeft die het nog alleen over het werk van de wedergeboorte. En over dat wat er na de wedergeboorte gebeurt, wat de Heilige Geest dan doet, dat betrekt zich misschien op de heiligmaking maar daar blijft het dan zo bij.? Wat is dat jammer, wat hebben we daar veel mee gemist. En in de 20ste eeuw zien we daarin een geweldige verandering. Het is niet voor niets dat het 100 jaar geleden is dat de pinksterbeweging in dit land ontstond. En het is heel bijzonder, dat was weer een eigen beweging die ook haar eigen weg ging. En de kerken hebben daar heel kritisch naar gekeken. Trouwens ook allerlei evangelische stromingen die al eerder waren ontstaan keken met argwaan daar naar. Er zijn vanuit de hervormde kerk allerlei publicaties verschenen over de pinksterbeweging - vooral in de tijd kort na de 2e WO -met een zeker respect maar vooral ook met een zekere distantie en ook wel met een wat neerbuigende toon. Ik denk dat het van een historische betekenis was dat ds. Bas Plaisier een week geleden in het Olympisch Stadion openlijk namens de kerk de excuses heeft aangeboden aan de pinksterbeweging. Omdat de kerken zozeer verwaarloost hebben wat God haar heeft gegeven. Dat is nou niet om die pinksterbeweging in de lucht te steken - ik hoor daar zelf ook niet toe - maar wel zien we vandaag gebeuren - en dat is straks al door broeder slootweg aangeduid ? we zien gebeuren dat die muren wegvallen en dat nu niet meer mensen die over de Heilige Geest gaan nadenken en de kracht van de HG in hun leven gaan ervaren zich gedwongen voelen weg te gaan uit de kerken. Dat was zo in het begin van de 20ste eeuw, dat waren de eerste pinkstermensen. En toen in de jaren 60 ? dat is dus al weer tientallen jaren laten dus ? sloeg de Geest in binnen de gevestigde kerken met name ook in de Rooms Katholieke Kerk maar ook in veel protestante kerken. Toen werd het een beweging in de kerken. Maar in de praktijk heeft het er toch ook toe geleid dat zeer vele toen ook de kerken verlaten hebben. Nu voor het eerst zien wij dat dat niet langer nodig is. We kunnen nu nadenken over de Heilige Geest en zelfs de kracht van de Heilige Geest ervaren met alles wat erbij hoort binnen de kerken. Nog niet overal, nog niet massaal maar als ik alleen al denk aan het Evangelisch Werkverband binnen de PKN dan is dat een zeer belangrijk fenomeen in onze tijd. En de invloed daarvan zal binnen de PKN steeds sterker worden en daar kunnen we dankbaar voor zijn. Waar dus aandacht gevraagd wordt voor het evangelie in zijn rijke volle betekenis. Niet alleen voor de Vader en de Zoon, maar ook voor de Heilige Geest wordt aandacht gevraagd. Op een theologisch verantwoorde wijze en daar verheug ik mij zeer over en dat ondersteun ik ook graag. Maar je ziet het ook in andere kerken, je ziet het bij de New-Wine beweging in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Je ziet het bij zeer veel Gereformeerd Vrijgemaakte mensen die belangstelling krijgen voor het werk van de Heilige Geest en er zijn ook mensen die daar vorm aan geven. Je ziet het op allerlei plaatsen. Ik durf te zeggen dat er zelfs ? ook al is het daar klein- binnen de Gereformeerde Gemeenten iets van een evangelische richting is. Je ziet het op vele plaatsen. Traditionele evangelische stromingen zijn niet meer bang voor de pinksterbeweging, ze sluiten zich er ook niet aan. Hoeft niet meer. Ze krijgen het zelf, ze gaan het zelf zien. Ze gaan zelf belangstelling ontwikkelen, gesprekken openen en vooral bidden om de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Er is een wonderbare ritseling die door allerlei kerken en kringen heengaat. Ik zou het de moeite waard vinden om te weten hoeveel verschillende denominaties hier vanavond alleen al vertegenwoordigd zijn. Maar ik ga u dat maar niet vragen. Maar het zou een illustratie zijn van het feit dat er vele soorten en van velerlei richting belangstelling is voor deze geweldige onderwerp. En bedenk goed; we praten niet alleen maar over de HG, ik had het straks over het Koninkrijk Gods. In 1 Korinthe 4:20 lezen wij; "Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht." En dat is de kracht van de Heilige Geest. Het is niet alleen maar de bedoeling dat u het interessant gaat vinden vanavond. Ik zou dat bijna trouwens als een belediging opvatten, als u naar huis ging en zei "dat was interessant", want dat betekent dat u in uw hart er afstand van neemt, dat u het van u afschuift. Als je het interessant vind, dan kun je er bij de koffie nog eens over napraten, maar dat hoeft je verder niet te raken. Als Gods? Geest je gaat aanraken en je met de rug tegen de muur zit, dan vind je het helemaal niet interessant. Dat kan zelfs zeer pijnlijk zijn. Het kan overweldigend zijn, het kan bemoedigend zijn, het kan je hele leven op z?n kop zetten, het kan een geweldige vernieuwing tot stand brengen, maar je zal nooit meer zeggen "het was interessant". Dat is wat we willen. De Heilige Geest is niet om over te praten, maar om uit te leven. En dat moet de kern zijn van deze avonden. En daarbij gaat het niet alleen maar over wonderen en tekenen. Maar dat is misschien juist ??n van de tekortkomingen van de pinkster- en de charismatische beweging geweest, dat men te eenzijdig nadruk legde op wonderen en tekenen. Kan je ook wel begrijpen, dat was een enorm tekort. Dus dat men daar accent op legde, dat is begrijpelijk. Maar dan kun je ook weer doorschieten. Wonderen en tekenen zijn erg belangrijk, maar dan wel als nummer 6, 7 en 8 op mijn prioriteitenlijstje. En naarmate deze avonden vorderen, zult u vanzelf gaan begrijpen, wat die 1, 2, 3, 4, 5 en 6 zijn. Zomaar een willekeurig aantal, maar er zijn andere dingen belangrijker. Laten we vanavond in het onderwerp stappen en dan vooral over 2 begrippen met elkaar spreken, zoals ?t ook is aangekondigd: zalving en de verzegeling met de Heilige Geest, waarbij ik ?ets over verzegeling, en v??l over zalving wil zeggen. U moet in de eerste plaats begrijpen dat de Heilige Geest niet alleen een persoon is maar ook een kracht. Onlangs hoorde ik een prediker uit de pinksterkringen die zei "wij zijn opgegroeid met de gedachte dat de Heilige Geest geen persoon was maar dat hij de kracht is die van God uitgaat". En hij zegt ik heb geleidelijk gezien dat dat fout is, de Heilige Geest is ook een persoon. Ik denk dat hier vanavond heel wat mensen zijn bij wie de ontwikkeling precies omgekeerd is. Die hebben het goed ingepeperd gekregen wat de drie-eenheid inhoud, de persoon van de Vader, de persoon van de Zoon, de persoon van de Heilige Geest maar zich nog nooit gedachten erover gevormd hebben dat de Heilige Geest ook een kracht is. Kijk dat is nou het mooie van leren van elkaar. Dat de Heilige Geest en persoon is daar hoef ik niet over uit te wijden dat behoort tot uw standaard onderwijs. Hij is iemand die leiding geeft, die spreekt, die getuigt, die bidt, die onderwijst, die roept, die uitzendt, die woont in gelovigen. Allerlei dingen die horen bij of wat wij verstaan onder een persoon. En Hij is daarin gelijk aan de Vader en aan de Zoon ook al zijn ze onderscheiden van elkaar, ??n God drie personen. Van de Heilige Geest kun je hetzelfde zeggen als van de Vader en de Zoon. De Heilige Geest is eeuwig, alomtegenwoordig, almachtig, ik zou u daar allemaal schriftplaatsen bij kunnen noemen. Hij is levenschenkend, alwetend, hij heeft een soevereine wil, die is nooit onafhankelijk van de Vader en de Zoon ze zijn ??n God en toch onderscheiden van elkaar. Nu dat weet u allemaal, de Heilige Geest is een persoon. Maar de Heilige Geest is ook een kracht. Laten we goed bedenken dat als we het hebben over goddelijke personen we daar alleen maar over kunnen spreken in taal die aan onze mensenwereld is ontleend. Met menselijke woorden moeten we proberen iets te vatten van die goddelijke werkelijkheid en dat is bij voorbaat al heel moeilijk. Daarom gebruikt de Bijbel soms heel verschillende termen bijvoorbeeld de Heilige Geest is een persoon maar ook de Heilige Geest is een kracht terwijl we dat in ons denken niet zo goed met elkaar kunnen rijmen maar dat geeft niet. Al die termen helpen ons om verschillende aspecten van de Geest te zien. Let wel de Heilige Geest heeft niet alleen kracht, dat vind ik niet moeilijk te begrijpen een persoon die kracht heeft daar kan ik me iets bij voorstellen, maar dat de Heilige Geest een kracht is dat is veel moeilijker en toch is dat het duidelijke getuigenis van de Bijbel. Er wordt gezegd in Lukas 24 beloofd de Heere Jezus zijn discipelen "jullie zullen (en dan heeft Hij het over Pinksteren) bekleed worden met kracht uit de hoge". En in Handelingen 1 gaat de Heere Jezus daar over door, door te zeggen "u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt" (in hoofdstuk 1 vers 8). We hebben gelezen in Handelingen 10 vers 38 hoe de Heere Jezus gezalfd is met de Heilige Geest en met kracht. Dat betekent grammaticaal zoveel als gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Je kunt niet gezalfd worden met een persoon dat betekent niks. Je kunt gezalfd worden door een persoon maar met een persoon, nee je wordt gezalfd met olie, maar die olie is een beeld van de kracht van de Heilige Geest. Als je gezalfd wordt dat daalt er kracht op je neer. De Heere Jezus zegt zelf in Johannes 3 "God geeft de Geest niet met mate", nou daar heb je het nu als je het over een kracht hebt. Als je het over een persoon hebt kun je niet zeggen je hebt een beetje van die persoon of je hebt er veel van. Als de Heilige Geest in ons woont dan woont Hij compleet in ons. In ieder van u die de Heere Jezus als zijn verlosser en Heer mag kennen mag ik zeggen op grond van Gods woord, we zullen het straks ook nog zien, dat God de Heilige Geest in u woont. En als Hij als persoon in u woont dan woont Hij daar compleet, je kunt niet zeggen mijn linker arm woont daar en mijn rechterarm woont daar, dat bestaat niet als je ergens woont dan is dat de complete persoon. En daar zijn heel veel mensen mee tevreden, de Heilige Geest woont in mij, ze merken daar niet veel van maar het staat in de Bijbel dus het zal wel zo wezen. Maar als je nadenkt over een kracht dan begrijpt iedereen dat je daar veel van kan hebben en dat je er weinig van kan hebben. Nou wordt het ernstig, God geeft de Geest niet met mate maar wij staan soms maar open voor een heel klein beetje van Gods Geest. Dat kan komen door gebrek aan onderwijs, dat kan komen doordat we eigenlijk ook helemaal niet willen een beetje bang zijn om veel van die Geest te ontvangen. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor. In Numeri 11 zie je dat God een deel van zijn Geest van Mozes wegneemt en op de zeventig oudsten van Israel legt, daar heb je datzelfde. De Geest is iets waarvan je een deel kan wegnemen en op een ander kan leggen. Dat kan je alleen maar begrijpen als de Heilige Geest niet alleen een persoon is maar een kracht waarvan je veel of weinig kan hebben. Als 1 Tessalonicenzen 5 vers 19 zegt "Dooft de Geest, of blust de Geest, niet uit" dat kun je niet van een persoon zeggen, je kunt dat wel zeggen van een vuur, daar is de Heilige Geest een krachtig vuur dat je kunt uitdoven zodat er tenslotte maar een vonk van over blijft. Dat is de Heilige Geest als een kracht. Als persoon komt Hij in je wonen (1 Korinthe 6 vers 19) "Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest", als een kracht komt Hij op je, komt Hij over je, daar zit al die gedachte van de zalving in. Zoals de zalfolie op iemands hoofd wordt uitgegoten, zo zegt de Heere Jezus, ik noemde al twee teksten Lukas 24 en Handelingen 1, zo komt de Heilige Geest over je als een kracht. Dat is geweldig want die kracht hebben wij nodig, die kracht heb je nodig voor de taak waarvoor God je geroepen heeft en daar heeft die zalving alles mee te maken, maar daar komen we zo op terug. Laat ik u in de eerste plaats dit zeggen, in de Bijbel vind je vele beelden om die kracht van de Heilige Geest te beschrijven. Ik heb in de Bijbel zeven beelden voor de Heilige Geest gevonden, twee daarvan ga ik vanavond niet gebruiken omdat je daar het idee van veel en weinig niet bij hebt, dat is de Heilige Geest als een zegel, daar ga ik straks in een ander verband iets over zeggen, en de Heilige Geest als een duif die neerdaalde op de Heere Jezus toen Hij gedoopt werd door Johannes. Maar die andere vijf dat zijn allemaal beelden die laten zien dat je veel van de Geest kan hebben en dat je er weinig van kan hebben. Ik loop ze even kort met u door. De Heilige Geest wordt vergeleken met wind we hebben daar straks plaatjes van gezien, dat is heel simpel het woord voor Geest in het Grieks maar ook in het Hebreeuws betekent oorspronkelijk wind, een luchtstroom soms ook adem. Als de Heere Jezus met Nicodemus spreekt dan zegt Hij zomaar ineens nadat Hij gezegd heeft "wedergeboren uit water en geest" dan begint hij zomaar ineens over de wind te spreken, dus komt en die gaat waarheen hij wil en je hebt niet door hoe dat werkt. Waarom gaat Hij ineens over op de wind? Omdat hij in het Grieks precies hetzelfde woord gebruikt, pneuma is zowel Geest als ook wind. En zoals je de wind niet kunt narekenen waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat zo is ook de werking van Gods Geest en de wedergeboorte is hetzelfde woord. Er zijn vele andere plaatsten de dat laten zien we zagen het dal van de dorre doodsbeenderen. En daar vind je heel vaak het hebreeuwse woord ruach en de vertalers die moeten de ene keer vertalen een wind die daar doorheen woei, de andere kant er kwam ruach in hem, er kwam adem in hen en ten derde het was de Geest van God die Isra?l levend maakt. Maar het is elke keer hetzelfde woord, het is de Wind. Het tweede beeld is dat van water, als we het hebben over de uitstorting van de heilige Geest dan is dat alsof je een platte schaal met water ineens omkeert, zodat het water naar beneden plenst. En dat beeld vinden we ook heel vaak net zo goed als dat de Heilige Geest vergeleken wordt met regen en met dauw, en met bronnen en met rivieren daar zou ik vele plaatsen voor kunnen geven. Ten derde we hadden het net over het vuur, 1 Thes 5 de Heilige Geest wordt vergeleken met vuur, toen de Heilige Geest werd uitgestort met Pinksteren was daar ook een machtige windvlaag die door het huis heen woei Handelingen 2 maar ook vurige tongen op hun hoofden. Vuur en Wind en het was een uitstorting als van water, heb je de drie beelden bij elkaar maar de hg wordt ook vergeleken met olie want zoals je in het oude testament gezalfd werd met olie zo wordt je in het nieuwe testament gezalfd met de Heilige Geest. Dus olie is een beeld van Gods geest en ten vijfde hebben wij het beeld van wijn want in Efeze 5:18 Wat de volgende maal ter spraken komt lezen we wordt niet, ik zeg het u maar even zo, wordt niet vervuld met wijn wordt vervuld met de geest, wordt niet dronken van de wijn maar wordt dronken van Gods geest, laat niet de wijn je gedachten in beslag nemen maar Gods geest. En toen dat gebeurde op de pinksterdag toen die mensen helemaal in beslag genomen werden door Gods geest toen zeiden de mensen ook ze lijken wel dronken. Zozeer kreeg de kracht van Gods geest beslag op hen, nou lieve mensen ik heb het al gezegd als je aan die vijf dingen denkt, die vijf beelden dan begrijp je allemaal dat je daar veel en weinig van kan hebben en onze ervaring is dat heel dikwijls de Heilige Geest slechts is als een briesje terwijl hij een machtige windvlaag een orkaan zou kunnen zijn we ervaren de Geest soms als een klein miezerig stroompje in ons leven terwijl hij een stortvloed zou kunnen zijn, beeld van het water. Als je aan het vuur denkt, we ervaren soms als een vonk onder de as terwijl hij een laaiend vuur zou kunnen zijn. Als je aan de olie denkt dan denk ik aan Psalm 133 waar we lezen dat Aaron zo rijkelijk met olie gezalfd werd dat de olie aan alle kanten van z?n gezicht naar beneden stroomden tot op de zoom van zijn klederen, de zuinige mensen denken dat is de halszoom en de wat royaal denkende mensen denken dat dat de zoom is aan de onderkant van de kleren, zoveel zalfolie was op hem. Ik ben meer male gezalfd met olie en ik heb vaak andere mensen gezalfd met olie en dan gebruiken we altijd maar een klein beetje want het is een symbool. Maar toen mijn dochter en schoonzoon tot voorgangers van de gemeente werden gezalfd gebruikte die voorganger een halve emmer zodat ze hun kleren na afloop konden weggooien maar hij wilde dat ze heel goed zouden begrijpen dat het Gods bedoeling was dat ze veel zalving zouden ontvangen veel van de kracht van Gods geest. En zo is het ook met de wijn, je kunt er een druppel van nemen je kunt ook dronken zijn van de heilige geest. Nou voordat we verder gaan spreken over de zalving wil ik een paar dingen zeggen over die verzegeling en dat is goed omdat eerst te doen, weet u en ik zal u vertellen waarom. Misschien zitten hier ook wel mensen vanavond die eigenlijk aan het onderwerp van de Heilige Geest helmaal niet toe zijn, mensen die nog zitten met het probleem van de geloofszekerheid. Nou ik ga daar niet veel over zeggen, maar voordat we gaan spreken over de door werkende kracht van u leven moet ik u de met de ernstige vraag confronteren of u de zekerheid van het geloof hebt. Want Efeze 1:13 wat wij gelezen hebben zegt dat pas als wij het evangelie werkelijk geloofd hebben dan zet God op dat geloof het zegel van de geest. Het gaat daar niet over geestelijke groei, het gaat daar niet over u geestelijke ontwikkelingen het gaat niet over de vraag van uw heiligmaking het gaat over de vraag of u al hebt leren vertrouwen op de belofte van Gods woord want wat God beloofd is zoals de Here Jezus het zegt in Joh 6, wie tot Mij komt die zal Ik geenszins uitwerpen of wat Johannes schrijft in 1 Joh 1, als we onze zonden belijden God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van al onze ongerechtigheid Geloven is gaan staan op die belofte van God. D?r is maar een manier waarop je kunt weten of je een kind van God bent, dat voel je niet dat gevoel komt later. U mag de zaak niet op z?n kop zetten, dat moet je geloven en dat moet je geloven omdat God het zelf beloofd heeft. Wie zijn zonden belijdt voor God daarvan zegt God Ik zal hem die zonden vergeven en dat moet u geloven, pas als u gelooft dan komt de geloofsblijdschap niet andersom. Als u zich een geloof toevertrouwt en u mag weten u bent een kind van God voor tijd en eeuwigheid u bent geborgen bij u Zaligmaker dan zegt God op dat geloof zet Ik mijn zegel dat is het woord gebruikt van Efeze 1 En Efeze 4:30 vind u diezelfde gedachte, dat zegel is een stempel een keurmerk van echtheid dat vind je zo vind je in de bijbel beschreven een zegel is als een keurmerk God zelf zet Zijn keurmerk erop want dat geloof dat u hebt dat is uw toevertrouwen, het feit dat u zich toevertrouwt aan God dat is uw vertrouwen op de belofte van God. Maar tegelijkertijd weten we God en Zijn genade werkt dat geloof in onze Zielen en Hijzelf zet er een keurmerk erop dat het een echt geloof is Hij bevestigd het zo kun je het ook zeggen, je kunt ook zeggen er gaat van dat zegel een stuk bescherming uit, als Gods zegel erop staat durft niemand meer aan u te komen, geen satanische macht kan u ooit meer aanraken. Zoals die 144000 die verzegeld werden in Openbaringen, Openbaring 7 Het zegel hebben we gelezen in Efeze 1:1 is ook een onderpand als je het zegel hebt dan beloofd God daarmee dat je straks de volle zegel ontvangt Het zegel is als een aanbetaling verzegeld zijn met de Heilige Geest betekend dat dat stempel van God op ons rust dat zegt, wij zijn echte zonen en dochters van God het zegt dat God bevestigd dat wij Hem toebehoren. Of u Hem toebehoort is dus niet afhankelijk van hoe u zicht voelt zelfs niet of u veel of weinig zonden doet, als u veel zonden doet is dat heel verdrietig, betekend dat de kracht van de Heilige Geest nog niet zo sterk in u doorwerkt als zou moeten, maar dat verandert niets aan u nieuwe geboorte, aan het feit dat u God toebehoort Zijn stempel is op u het betekend dat God u voortaan in bescherming neemt, Hij neemt u voor zijn rekening en God garandeert ons in dat onderpand de toekomstige zegen. Als je niet weet van de zegel kom je nooit toe aan de zalving mensen worden soms, vaak door gebrekkige prediking altijd maar weer terug geworpen op die vraag, ben ik wel een kind van God en dat is de list van de duivel, want hoe langer u daar mee bezig bent hoe minder u aan uw eigenlijke bestemming toekomt. Dat zijn mensen die hun hele leven bezig zijn om van een foetus een baby te worden terwijl Gods plan is dat u van een baby een volwassene wordt maar als u elke keer afvraagt of u een baby bent ja dan wordt het nooit wat met die volwassenheid. Daarom dat ik zo hamer vanavond op die verzegeling, want die heeft alles te maken met de zekerheid van het geloof Als ik dat niet zou doen dan zou ik wel kunnen praten over de kracht van God in u leven maar je zou steeds weer merken dat een aantal mensen daar nog helemaal niet aan toe zijn die zitten maar met die geloofsvraag. Op het moment dat een mens tot geloof komt ontvangt hij de Heilige Geest dat hebben we duidelijk gelezen in Efeze 1 de volle zekerheid van het geloof. Romeinen 8:9 zegt wie de Geest van Christus niet heeft, behoort Hem niet toe, dat is duidelijke taal. En 1 Korinthe 12:13 zegt dat we door de Heilige Geest toegevoegd worden aan het lichaam van Christus bent u een lid van het Lichaam van Christus dan is de Heilige Geest in u. Zo dat feit hebben we gehad ... vastgesteld. Als u een waar kind van God bent en u weet dat ook, is de Heilige Geest in u. Maar wat daarmee nog niet vaststaat is of de kracht van de Heilige Geest zich nu ook in uw leven gaat openbaren. Dus nu laten we die vraag van de geloofszekerheid rusten, u mag daar straks nog wat naar vragen, maar dat hoort bij het ABC. Ik ga er vanuit dat u die geloofszekerheid door genade mag kennen en dan komt die volgende vraag. Die volgende vraag is: de Heilige Geest woont in u, gefeliciteerd! Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest; Hij woont in u. Maar mag de kracht van die Geest zich nu ook in uw leven gaan openbaren? En die kracht heeft alles te maken met de zalving. Ik zei het al: in het Oude Testament werd je gezalfd met olie; in het Nieuwe Testament word je gezalfd met de Heilige Geest. Trouwens, ook in het Oude Testament begrepen ze best dat de zalving met de Geest de eigenlijke zaak is waar het om draait. Dat die olie maar een uitwendig symbool is. Je leest dat zo mooi bij David in 1 Samuel 16:13. Als hij gezalfd is in het huis van zijn vader Isa?, dan staat er in datz?lfde vers dat hij vanaf dat ogenblik aangedreven werd door de Geest des Heeren. Vanaf die zalving met olie, begon de Geest in zijn leven te werken. En nog duidelijker lees je het in Jesaja 61:1 waar de profeet zegt: "de Geest des Heeren HEEREN is op mij doordat Hij mij heeft gezalfd". Daar zie je de zalving en zijn besef leidde ertoe dat de Geest van God zich in zijn leven begon te openbaren. Terwijl Handelingen 2 nog helemaal niet had plaatsgevonden. Maar zo zie je zulke profeten ervoeren toch dat in hun bediening Gods Geest zich manifesteerde. Dat was zijn zalving: de Geest des Heeren HEEREN is op mij door dat Hij mij heeft gezalfd. Ik hou altijd van die vraag van Elisa als hij met Elia op weggaat. Elia zal ten hemel genomen worden en Elia vraagt aan hem: "wat kan ik voor je doen Elisa, wat wil je nou graag van mij ontvangen?" En dan zegt Elisa: "een dubbel deel van uw geest". Je kunt dat op twee manieren uitleggen: hij vraagt om het eerstgeboorterecht en dan krijgt de eerstgeborene een dubbel deel; de anderen krijgen een enkel deel maar er waren eigenlijk geen andere geestelijke kinderen van Elia dus misschien is die andere uitleg wel waar die zegt wat Elisa eigenlijk vraagt is: Elia, ik zou wel twee keer zoveel Geest willen ontvangen als u. Dat lijkt onbescheiden, maar we lazen: God geeft Zijn Geest niet met mate. U bent niet onbescheiden als u vanavond vraagt: ik zou wel twee keer zoveel van de Geest willen ervaren in mijn leven als ik dat tot dusverre heb ervaren. En als het erg minnetjes was met de werking van de Geest in uw leven dan mag u vanavond ook rustig vragen: ik zou best vijf keer zoveel willen ontvangen. Want God geeft Zijn Geest niet met mate. Je mag je openstellen voor de rijkdom ervan. En Elisa heeft het ontvangen. Men heeft wel eens gezegd: hij heeft precies twee keer zoveel wonderen gedaan als Elia. Die hebben het uitgerekend. Misschien is dat wel een illustratie dat hij twee maal zoveel van de Geest heeft ontvangen. Nou, wat betekent zalving? Het betekent twee dingen. In de eerste plaats dat je heel in het bijzonder door God uitverkoren ben. Dat lees je al in het Oude Testament verschillende keren. God zegt: "Ik heb David uitverkoren en Ik heb Mijn zalfolie op hem gelegd". In Jesaja 42 wordt gezegd van de knecht des Heeren: "Hij is de uitverkorene op wie God Zijn Geest heeft gelegd". Dat is het eerste. Je bent een h??l bijzonder persoon voor God als Hij jou de zalving schenkt. Het tweede is: die zalving is altijd ergens voor bedoeld. Die zalving geeft jou de kracht van de Heilige Geest en die kracht betekent een bevoegdheid en een bekwaamheid voor jouw christelijke bediening. Dus: a. Je bent een bijzonder persoon en b. Je krijgt die kracht voor de taak die je hebt uit te voeren. Nou komt het bijzondere: in het Oude Testament was het heel begrijpelijk: die zalving was voor heel bijzondere personen, uitverkoren personen. Koningen werden gezalfd; dat zie je al bij Saul en David en Salomo. Priesters werden gezalfd; dat zie je al bij A?ron en zijn zonen. Profeten werden soms gezalfd; dat zie je bij Jesaja 61 zei ik al, maar ook bij Elisa die tot opvolger van Elia werd gezalfd maar dat was toch altijd een elite in het Oude Testament. Koningen, priesters en profeten. En dan komt Jo?l. En Jo?l 2, in de NBV is het tegenwoordig Jo?l 3 daar staat: "Er komt een tijd dat Gods Geest op h??l het volk wordt uitgestort". En dat gebeurt in Handelingen 2; daar zaten die 120 bij elkaar in de opperzaal. De hele gemeente van God bestond uit die 120. En ze werden gemeente van God op het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort. Toen werden ze samengevoegd tot die gemeente van God. En de avond van diezelfde dag waren er al 3000 nieuwe leden bijgekomen. Allemaal mensen die de Heilige Geest bezaten. Niet maar een paar onder hen, zoals het vroeger altijd was, maar allemaal. Je kunt het ook z? zeggen: ze waren ineens allemaal gezalfd tot koningen, priesters en profeten. Nu dat weet u, dat hebt u geleerd op catechisatie. Dat drievoudig ambt van alle gelovigen: koningen, priesters, profeten. Maar wat betekent dat nou? Priesterschap betekent aanbidding. En wat is er vaak weinig aanbidding onder gelovigen, weinig eredienst. We noemen onze diensten wel eredienst maar de preek neemt een belangrijk deel in beslag en een heleboel van onze liederen zijn eigenlijk helemaal geen lofprijsliederen, het kunnen ook klaagliederen zijn. Hoeveel aanbidding brengen wij de Heere God. Weet u, ik citeerde al die tekst uit Efeze 5:18 "wordt vervuld met de Heilige Geest". Waarom is dat? Om God te gaan loven, te prijzen en te danken staat er pal achter. Misschien dacht u: waarom beginnen ze dan niet met de preek, het is al bijna half negen, omdat we geloven dat het belangrijk is om God eerst te aanbidden. Want dat betekent dat God met vreugde in ons midden komt. Dat staat in Psalm 22:4 "God woont op de lofzangen van Zijn volk. Op die lofprijzing die wij Hem toebrengen door de Geest van God nodigen wij Hem uit in ons midden te komen. Als wij aanbidden, bouw Uw troon. Daarom hechten we daar zoveel waarde aan. En daarom heeft het team zich daar ook zo op voorbereid want aanbidding speelt een geweldige rol. Voor de aanbidding hebt u zalving nodig. Velen van ons hebben nog n??it verstaan wat echte aanbidding is. Bij de volgende avonden komt dat nog wel ter sprake. Omdat we nog nooit de kracht van de zalving hebben leren zien. We zijn allemaal priesters. Priesters brengen offerande van lof, dank en aanbidding. We belijden het algemeen priesterschap van alle gelovigen; nou gefeliciteerd. Maar als ik u vraag: "waar bestaat uw priesterdienst dan uit" dan weten velen daar nauwelijks een antwoord op te geven. U bent ook profeet; nou vertel eens, hoe werkt dat dan bij u, dat profeteren. Er staat in 1 Korinthe 14 van de gemeente: "als allen profeteren". Nou, hoe werkt dat bij ons in de gemeente? En als er dan iemand, een onbekende, binnenkomt dan wordt hij door dat profeteren van allen overtuigd dat God in ons midden is. En wat is er van uw koninklijke waardigheid toch zichtbaar geworden tot hier toe. We zijn koninklijke priesters zegt 1 Petrus 2:9 om de deugden van God in deze wereld te verbreiden en dat kan alleen maar door de kracht van de Geest. Met andere woorden: in het Oude Testament werden koningen, priesters en profeten gezalfd, in het Nieuwe Testament ook. Alleen toen was het een kleine elite; nu zijn alle gelovigen koningen, priesters en profeten. En dat betekent dus dat uw hele bediening in de eerste plaats al een bezinning inhoudt op: waar is mijn koninklijke dienst? Hoeveel christenen lopen niet sip met het gezicht naar beneden vanwege des vijands onderdrukking? In plaats met koninklijke waardigheid het hoofd fier op te houden. En als koninklijke priesters in deze wereld de deugden van God te verkondigen. Waarom zingen we zoveel klaagliederen en zo weinig echte uitbundige lofprijzing? En dat mag best een beetje uitbundig zijn hoor. Die hele scheiding van ziel en lichaam die onze theologie is binnengedrongen die betekent dat we als betonblokken in onze banken zitten en zingen: "het vrome volk in U verheugd, zal huppelen van zielevreugd" maar dan wel ergens anders. Dat komt door de scheiding van ziel en lichaam. We denken dat is allemaal een geestelijk gebeuren, gebeurt allemaal binnenin en je mag het vooral niet aan ons kunnen zien. Waar is de uitbundigheid? Toen de verloren zoon naar huis kwam, vertelt de Heere Jezus in de gelijkenis, kwam hij bij een huis van muziek en dans. En dat was ??n en al uitgelatenheid en feestvreugde. Ze waren daar dronken van de Geest. Nou dat is het risico van deze avonden. Als de geest werkelijk beslag op ons gaat leggen, we gaan begrijpen wat hij betekent. Dan zou het wel eens met uw rust gedaan kunnen zijn. Dat is een van de redenen waarom de Heilige Geest zo vaak op de achtergrond gehouden is. Want als de Geest werkzaam wordt, de uitbundigheid van de Geest, de uitgelatenheid. Wordt dronken van de Geest net als op Pinksteren. We waren op een conferentie een aantal maanden geleden. En op een ochtend sprak ik over een soortgelijk onderwerp. En ik zei: "ik heb het nog niet zo vaak meegemaakt, dronken van de geest". Maar voordat de conferentie ten einde was dat allemaal zo het geval. U kunt op mijn website twee verslagen daarvan lezen. Van echte gedegen kerkmensen die het beleefd hebben daar op die conferentie: dronken van de Geest. Als je het van te voren had gezegd waren ze misschien niet eens gekomen. Als je het van te voren had gezegd hadden we het geen van allen geloofd. Ik zei het aan de ochtend van die conferentie, min of meer zoals een ideaal dat misschien Nog eens mocht komen te staan te gebeuren. Maar het gebeurde in diezelfde conferentie. Dat is waar Gods Geest mee bezig is... dit is geen conferentie, dit is een bijbelstudie, u hoeft dus nergens bang voor te zijn. Maar is het niet heerlijk als we niet alleen maar praten over deze dingen. Maar Gods Geest gaat het ons duidelijk maken. We pakken het rustig aan deze eerste avond. We hebben er nog zeven voor de boeg D.V. En ik denk aan, als de zalving van de Heilige Geest voelbaar en zichtbaar gaat worden, lieve mensen, dan komt er kracht openbaar. We lezen Lukas 5:17 op een bepaald moment: de Heere Jezus was gewoon aan het preken, zal ik maar zeggen. Je kunt je dat heel letterlijk zo voorstellen. En ineens is die kracht daar. Dat was bij hem ook niet altijd zo, soms was die kracht er niet. Door het ongeloof van de mensen. Hoe meer ongeloof er in zo?n zaal is zoals hier. Niet ongeloof ten aanzien van het verlossingswerk van Christus, maar ten aanzien van de Heilige Geest. Des te minder kracht is er. Soms was het bij de Heere Jezus zelfs niet het geval. Hij kon daar geen wonderen doen vanwege hun ongeloof staat er in Marcus 6. Op een ander moment was het er. Er was kracht van de Heer om te genezen. Het was als een wolk om hem heen als de mensen bij hem kwamen werden ze onmiddellijk aangeraakt en genezen. Zo wonderlijk was dat. Een vrouw in de menigte die zijn kleed aanraakt wordt prompt genezen. Wat bij de Heere Jezus gebeurde gebeurden bij de apostelen, wat er bij de apostelen gebeurde dat kan bij ons gebeuren. Marcus 16 geeft het ons als een simpele beleving. We gaan daar de volgende keer over spreken. Marcus 16 zegt het als een heerlijke verzekering van de Heere God. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Dat is een mooie uitdrukking h?? Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Dat wil zeggen: u hoeft alleen maar over uw schouder te kijken of ze achter u aan komen. Die 5 tekenen die daar genoemd worden. En als ze er dan nog niet zijn, dan moeten we gewoon heel nuchter met elkaar ons afvragen: wat zou er aan de hand kunnen zijn? Dan gaan we dat samen aan de Heere vragen. En dan luisteren we niet naar al die mensen die zeggen: dat is niet voor nu, dat was voor toen. Ja, dat zou wel makkelijk zijn als je er zo makkelijk vanaf kon komen. Maar er staat in Marcus 16, dat is het bijzondere, dat het evangelie verkondigt zal worden aan de ganse schepping. Wanneer is dat in vervulling gegaan? Nu onze tijd. Voor het eerst kunnen we zeggen dat ongeveer alle volkstammen van de wereld het evangelie hebben gehoord. Dat bijna alle stammen van de wereld met het evangelie bereikt kunnen worden. Nog nooit is dat woord in vervulling gegaan. En als dan ook vers 17 en 18 in vervulling mogen gaan. Was er nooit een tijd waarin het zo werkelijkheid werd. Weet u dat er elke dag zo?n 140.000 mensen tot geloof komen, wereldwijd! En dat 85-90% van die mensen tot geloof komen door wonderen en tekenen van Gods Geest. Wist u dat? Elke dag! Alleen bij ons merken we het nog niet zo weinig... waarom? Omdat we zoveel gehad hebben en we zijn zoveel kwijtgeraakt. Daar mogen we wel eens over nadenken. We zouden ons daarover moeten verootmoedigen. We zouden tegen de Heere God moeten zeggen: Heere wat is er mis met ons? Want we hebben die kracht zo nodig. Als je kijkt naar Jesaja 61: De Geest des Heere Heere is op mij. Wat zegt de profeet dan? Waarvoor heeft hij die Geest des Heeren nodig? In de eerste plaats om de blijde boodschap te verkondigen aan ootmoedigen. Het zijn mensen die zich verootmoedigen voor God. Dat is de boodschap van het evangelie, dat is de prediking van het woord van God zoals het ook op allerlei kansels elke zondag in Waddinxveen mag gebeuren. Maar lieve mensen, d?r is zo?n verschil tussen prediking dat niets anders is dan theologische geleerdheid en prediken in de kracht van Gods Geest. Weet je waaraan je dat kan merken? Die eerste prediking verandert geen mensen, dat is de prediking dan ga je naar huis en dan zeg je: dat was interessant! Nou, dat hebben we dan tenminste bereikt. Die tweede prediking veranderd mensen, daar komen mensen tot geloof. Daar worden levens van mensen vernieuwd. Dat zijn mensen wier harten worden aangeraakt door de Heilige Geest. Het tweede is: gebrokenen van hart te verbinden. Dan denk ik aan het werk van het pastoraat, dat zo?n belangrijke rol speelt of moet spelen in zoveel gemeenten. Maar daar heb je zalving voor nodig. Is het niet de ervaring in heel veel gemeenten dat men het allemaal met puur menselijke kwaliteiten wil doen. En ik doe niks af aan die kwaliteiten hoor. Ik doe niets af aan studie voordat je iemand op de kansel laat staan zodat er geen onzin verkondigt wordt: prima. Ik vind het prima als mensen in het pastoraat een degelijke psychotherapeutische opleiding ontvangen. Dat is allemaal best. Maar als je denkt dat je het daar mee redt dan vergis je je enorm. Want nou begint het pas. Als we een nieuwe ouderling nodig hebben in de gemeente, een nieuwe voorganger moeten zoeken, een aanvulling van ons pastorale team, een aanvulling aan ons evangelisatie team. Er wordt hier ook gesproken over gevangen die vrijgelaten worden. Dan denk ik aan evangelisatie, dan denk ik aan de bevrijdingsbediening. Wie nemen we daarvoor. Mensen die we alleen maar beoordelen op hun natuurlijke kwaliteiten? Wanneer gaat Gods gemeente wakker worden om de vraag te stellen: wie is tot deze dingen bekwaam? En bekwaamheid niet uit hem of haar zelf, maar door de Heilige Geest. Wie zijn de mensen in wie de levenswijde kracht van de Heilige Geest zichtbaar zien worden. Een kracht gaan we volgende keer het nader over hebben. Een kracht die zich manifesteert in aanbidding, een kracht die zich manifesteert in een geweldig getuigenis naar andere mensen toe. Een kracht die zich manifesteert in toewijding en persoonlijke toewijding en gehoorzaamheid. Ziet u dat is eigenlijk, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dat zijn die wonderen waar we het over hadden. Maar dit zijn al de eerste dingen. Daarin komt de kracht van iemand zichtbaar. In het gebedsleven in de gemeente. Juist in de dingen die zo?n beetje om de gewone kerkdiensten heen spelen. Maar ook in de kerkdienst zelf hebben we kracht nodig. O, ik verlang zo naar het moment dat Gods zalfolie uitgegoten gaat worden op Nederland. Wat we momenteel beleven zijn de rimpelingen en die zijn al geweldig. Dat levert ons een volle kerk op hier vanavond. En we zien grote conferenties. Op allerlei plaatsen waar mensen samen zijn. En allerlei kerken en denominaties om over deze dingen na te denken. Dat is alles het voorbereidende werk wat God aan het doen is. Hij is alles aan het voorbereiden. En die voorbereiding maakt me al zo opgewonden, daar ben ik al zo enthousiast over. Maar het is nog niet de grote doorbraak. De grote vernieuwing. En deze voorbereidende lezingen zijn wel gedeeltelijk misschien om angsten bij sommigen weg te nemen, voor wat er zou kunnen gebeuren als de Geest gaat werken. Want dan is het met onze rust gedaan. Ik weet niet of er mensen zijn, u hoeft geen vinger op te steken, die bidden om een opwekking in hun gemeente. Ik weet van zo?n predikant die had 20 jaar gebeden dat er een opwekking in zijn gemeente zou plaatsvinden. En toen tenslotte zijn gebed vervuld werd toen was hij erg boos want het gebeurde tijdens zijn vakantie. Weet u, als er een opwekking komt dan willen we zelf ook wel graag een graantje meepikken van de eer die dat met zich meebrengt. Maar zit u echt op een opwekking te wachten? Stel u voor dat er in Waddinxveen een opwekking uitbreekt, wat betekent dat? Dat u geen seconde meer vrij hebt. Elke waarde gelovige, die echt voor de Heer wil gaan, die is dag en nacht bezig om te bidden voor zielen die verbroken zijn over hun zonden. Om te gaan bidden voor de zieken. U hebt dan allen uw theologische bezwaren allemaal opzij gelegd want u ziet gewoon dat het werkt. U legt zieken de handen op en ze worden gezond. Er zijn mensen in de greep van de duivel die bevrijding willen ontvangen. En de demonen worden uitgedreven. U heeft geen moment de tijd zowat, om naar uw bed te gaan. U bent dag aan dag bezig. Wilt u eigenlijk wel dat Gods Geest zich gaat openbaren in Waddinxveen en dat er een opwekking uitbreekt. Is er niet diep in ons hart een stemmetje dat zegt: "het was zo lekker rustig in Waddinxveen, voordat die Ouweneel kwam, of wie dan ook". Het was zo lekker rustig. We gingen op zondag naar de kerk en na afloop bij de koffie praatten we nog wat over de preek door. En we zeiden: dat was interessant" Maar voor de rest, alsjeblieft Heer, ga maar liever naar het naburige dorp. Nou, het mag ook in Moerkapelle gebeuren, dat geeft niet. Of in Zevenhuizen. Maar, bent u er klaar voor. Ik denk dat de Heere God deze avonden wil gebruiken, lieven mensen, om in de eerste plaats ons te tonen dat we zelf ernst moeten maken met de zalving van God. Die zalving is als ? ik gebruik dat beeld graag ? een jerrycan met benzine. Stel eens voor, op uw verjaardag kom ik bij u en ik zeg: "ik heb een cadeautje meegebracht, een grote jerrycan met benzine, of dieselolie". Wat zou u zeggen? Als u geen apparaat hebt om dat in te doen, u hebt geen auto, u hebt geen grasmaaimachine - of waar doe je allemaal nog meer dat spul in? ? u hebt geen motorfiets of een scooter, u hebt helemaal niks. Dan zegt u: "dank u wel", maar in uw hart denkt u: "wat moet ik er mee?". We hebben allemaal toen we tot geloof kwamen een geweldige jerrycan met de kracht van God ontvangen. En sommige mensen zijn zo orthodox, dat ze aan het einde der tijden die jerrycan weer helemaal vol bij de Heere God inleveren en zeggen: "Heere God ik heb geen druppel gemorst, hier hebt U, Uw jerrycan weer terug". En wat zal Hij zeggen? Hij zal zeggen: "Ik had het je gegeven, om het te gebruiken". Soms denk ik wel eens dat de hele waarheid van de Heilige Geest is ? ik gebruik dat beeld ook graag ? als een grote vrachtwagen. Zo?n enge grote vrachtwagen. En als je orthodox bent, dan zorg je er natuurlijk voor dat aan het einde der tijden, bij de wederkomst, die vrachtwagen zo goed als nieuw bij de Heere God wordt ingeleverd. En daarvoor duwen wij hem voorwaarts, door de eeuwen heen, en in elke geloofsbelijdenis wordt ook nog wel een kort woordje aan de Heilige Geest gewijd: "Ik geloof in de Heilige Geest". Volgende punt. O ja, dan komt: "Ik geloof in de kerk". Maar dat is het enige regeltje en verder zijn we natuurlijk zeer orthodox. We geloven dat Hij een Persoon is in de drie-eenheid. En wat er in deze gebeurt is dat de Heere God zegt: "ga nou eens achter dat stuur kruipen, kruip dat trappetje op, doe die grote deur open, zie dat enorme stuur?, ga daar nou eens achter zitten, en doe nou eens het contactsleuteltje om". Het begint heel eng. Je hoort: "dzzzz". Je denkt: "wat krijgen we nou?". Ja, je weet nog niet half wat er kan gebeuren als de Geest gaat werken. Onmiddellijk zijn er mensen die zeggen: "daar beginnen we niet aan, wij kennen mensen ? pinkstermensen bijvoorbeeld of charismatische mensen ? die lagen honderd meter verderop al in de sloot". Wij kennen zoveel mensen, nou waar die allemaal mee bezig zijn als het over de Heilige Geest gaat... Ik heb gehoord dat er zelfs mensen zijn die vallen in de Geest. Heb je dat al gehoord? Er zijn mensen die brabbelen in de Geest. Dat noemen ze dan tongentaal. Nee, nee, kom niet aan dat stuur, vooral niet aan dat contactsleuteltje. Achteraansluiten en duwen dat ding. Duwen, we leveren hem orthodox in. Kant en klaar. Die auto is nog zo goed als nieuw. De tank zit nog helemaal vol. We weten niet eens of hij vol zit, want we hebben hem nog nooit gebruikt. Maar het stond in het contract dat hij vol was toen we die aangeleverd werd. En aan het einde leveren we hem weer vol af. Kijk uit hoor, draai het sleuteltje niet om. Ik ken mensen, die hebben het ook gedaan. Hier zijn mensen vanavond, die bang zijn voor wat er kan gebeuren. Ik heb het zo vaak gevraagd. Was het de conferentie in Nieuwegein waar wij elkaar ontmoetten? Nou de ochtend van zaterdag, tijdens de aanbidding, toen zei die broeder die de aanbidding leidde: "Als er mensen zijn, die naar voren willen komen en dingen in orde willen maken met de Heer ? ik dacht bij mezelf, dat is veel te vroeg man, die mensen zijn net van huis gekomen, dat was mijn vleselijke gedachte, die mensen zijn net van huis gekomen, die mensen moeten nog helemaal in de stemming komen, en jij begint nu al ? maar die mensen kwamen allemaal, en binnen de kortst mogelijke tijd lagen een aantal van hen op de grond. En je zag een aantal mensen in de zaal verstarren. Die dachten: "waar ben ik nou beland?, even kijken waar de deur is, ik kan nou nog weg". Het was mijn beurt om te beginnen, en ik kwam naar voren, en ik zei tegen de mensen: "wie vindt het een beetje eng". Er gingen heel wat vingertjes omhoog. Ik zei: "dat kan ik heel goed begrijpen". Er was een tijd dat ik dat ook heel eng vond, en dat ik er onmiddellijk een oordeel over zou hebben uitgesproken. Maar de Heere heeft mij veranderd. Hij heeft mij laten zien, wat deze dingen te betekenen hebben. Het is mijzelf ook overkomen. Bij een bediening van een grote man Gods in Afrika, die in diezelfde zaal op het podium zei: "laten de voorgangers naar voren komen". Ik was net oudste af, dus ik dacht: "ik hoor er niet bij". Maar op dat moment kwam mijn dochter voorbij en die zei: "ga naar voren!". Nou, ik durf mijn vrouw al bijna niet oorgehoorzaam te zijn, maar mijn dochter al helemaal niet. En ik ging naar voren, en even later lag ik ook op de grond. Nou dat helpt, want nu weet ik wat het is. Ik weet ook dat het niet eng is. Er staat altijd iemand achter je om je op te vangen. Het is net alsof je even in de revisie gaat. Het is een pitstop. U weet wel, bij het wagenrennen, daar heb je zo?n pitsop. Dat is even in de armen van de Heer liggen. En dat was een speciaal cadeautje voor alle voorgangers, oudsten en ouderlingen in die zaal. Om een nieuwe kracht, een nieuwe vervulling met de Heilige Geest te ontvangen. En dat was zo?n zegen. Het was pure zegen. Het betekent helemaal niets. We leggen het er niet op toe als mensen gaan vallen. Het betekent helemaal niks. Je kunt ook zegen ontvangen zonder te vallen. En als mensen vallen, dan is het gewoon omdat ze niet op hun benen kunnen blijven staan. Toen de heerlijkheid van God neerdaalde in de tempel van Salomo, dan staat er: "de priesters konden niet blijven staan, vanwege de heerlijkheid, en het hele volk wierp zich op zijn aangezicht". Die dingen gebeuren, natuurlijk. Waar Gods kracht zichtbaar wordt, dan heb je dat die dingen gebeuren. En als het niet gebeurt is het ook niet erg, want waar het om gaat is de binnenkant. Die uitwendige fenomenen zijn niet zo belangrijk, waar het om gaat is de binnenkant. Waar het om gaat is of u vanavond zegt: "ja, ik wel dat avontuur met de Heilige Geest aangaan". En hoe doet u dat? Heel simpel. Door het gebed te bidden van Lukas 11:13. Daar komen we nog vaker op terug. Ik zal het u voorlezen en daarmee sluiten we voor vanavond de toespraak af. Lukas 11:13. Daar zegt de Heere Jezus: "Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt ? ja de zonde is ook nog met ons, de Heilige Geest woont in mensen in wie ook nog de zonde is, dat is een wonder op zich ? indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gave weet te geven aan uw kinderen ? ja, zo slecht zijn we dan ook weer niet, we weten wel voor onze kinderen te zorgen, nou hoe denk je dat het met de Vader in de hemel is?, en dan staat er dit ? hoeveel te meer zal Uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die Hem daarom bidden". Dit is niet dat de Persoon van de Heilige Geest in uw hart komt wonen. Dat is al lang gebeurt, toen u tot geloof kwam. Dit gaat dus niet over, en ik heb het nu niet over mensen die nog niet bekeert zijn, ik heb het niet over mensen die nog geen heilszekerheid hebben, hier spreekt de Heere Jezus tot gelovige mannen, tot deze discipelen van Hem, en andere mensen die daar stonden, mannen en vrouwen, gelovige mensen, maar die een groot tekort van de Heilige Geest voelen in hun leven. Die wel twee keer zo veel, of wel vijf keer zo veel willen ervaren van de Geest als dat ze tot dusver hebben ontvangen. Die mensen hebben we het over. En God is een goede Vader. En dat betekent lieve mensen, dat als u dat gebed gaat bidden, dat u het risico loopt dat Hij het gaat verhoren. Ik zeg het expres zo. Ik zal u vanavond zeggen, ik ga het u niet al te moeilijk maken, maar ik vraag u ??n ding, want ik heb genoeg van al die vrijblijvende preken in holland, waar je naar kunt luisteren, je zegt: "het was interessant" , of: "het was niet interessant", en je gaat weer naar huis. Het enige wat ik vanavond van u vraag, is, als u zegt: "ik zou zo?n dubbel deel van de Geest van God willen ontvangen", dan vraag ik om te gaan staan, direct als ik een seintje geef. Dat is alles, dan ga ik samen voor u bidden. Wacht nog maar even. Ik zal zo het seintje geven. Sommigen zijn zo begerig die vliegen al overeind. Dat is mooi, dat is goed. Maar laten we het zo samen doen. Wat ik niet wil, is dit, dat u zich gemanipuleerd voelt. Dat als u er niet aan toe bent dan mag u niet gaan staan. U mag niet gaan staan omdat u denkt: ?mijn hele omgeving staat en wat zullen ze wel denken als ik blijf zitten?. Dat denkt u niet; we denken niks. Misschien hebt u het al lang ontvangen dus waarom zou u dan gaan staan? Als u blijft zitten dan is dat ?f omdat u sowieso niet wilt staan of omdat u er nog niet aan toe bent om het te ontvangen of omdat u het al lang ontvangen hebt. Dus daar trekken we geen conclusies uit. Misschien zijn er nog wel meer redenen. Dus u mag n?et gaan staan voor anderen maar als u zegt: ?het is maar een briesje en ik zou meer van de wind willen ervaren in mijn leven; laat het maar een beetje gaan stormen. Het is maar zo?n klein stroompje maar ik zou meer van die stortvloed van de Geest en van dat laaiende vuur willen ontvangen. En meer van die rijke zalving waarbij Gods Geest van me afdruipt tot op de zoom van mijn klederen?. Dan nodig ik u uit om te gaan staan, n?, en dan ga ik voor u bidden. Laten we samen gaan bidden. "O God, wat bent U goed dat U mensen aanraakt in hun hart en dat verlangen in onze harten werkt, Here God, dat mensen dit gebed voor U uitspreken: ?O God, kom met Uw Geest in mijn leven?. Ik dank U voor deze mensen Heer, die meer van Uw Geest willen in hun leven. Maar ik hoor er zelf ook bij, ik sta ook. Ik zou ook meer en meer willen ontvangen Heer, een dubbel deel, een driedubbel deel, een vijfdubbel deel. Om U beter te aanbidden. Om een betere getuige van U te zijn. Om meer toegewijd, meer in liefde en overgave U te volgen, Here Jezus. Om meer Uw gezindheid aan de dag te leggen, Here Jezus. Maar ook opdat door mij heen de kracht, door ons allen heen en door ieder die staat, de kracht van Gods Geest mag doorwerken naar andere mensen om hen heen. Die door die kracht worden aangeraakt, die daardoor dichter bij de Here Jezus worden gebracht. Daardoor misschien zelfs genezen worden van lichamelijke en psychische ziekte, zodat demonen worden uitgedreven, zodat de kracht van Gods Geest zich openbaart in de bekering van zielen, in de verdieping van de toewijding van zielen, in de genezing van mensen, in bevrijding van mensen. Wat het ook maar is, Here God, dat U door Uw Geest wil doen in Waddinxveen en omgeving. Ik bid U voor deze mensen Heer, raak ze aan door Uw Geest, stuk voor stuk. Ga door de rijen Heer en kom met Uw Geest op dit moment en breng harten in Uw licht. Laat er een reiniging mogen zijn Heer van alles wat ons kan verhinderen. Laat onze harten gereinigd en gezuiverd mogen worden door het bloed van Christus zodat alle barri?res worden weggenomen en U in Uw genade kunt doorwerken in die harten om te doen al wat U behaagt. Zodat er ruimte komt in de zielen, ruimte. Ik bid U Heer dat alle theologische bezwaren die er zijn, ja maar dit en ja maar dat, we zijn zo?n kritische natie en we belijden dat voor U, Heer. Zo vaak met dat opgeheven vingertje, we weten het zo vaak beter dan al die anderen. We vinden onszelf zo orthodox en bijbelgetrouw en we hebben zo weinig kracht van Uw Geest. O God, genees ons daarvan. Leer ons elkaar te aanvaarden als broeders en zusters in wie ook de Geest van God woont. Help ons maar Heer, dat die Geest krachtig in ons kan werken. Dat de zalving in ons sterker mag worden. Z? sterk dat het door ons heen naar anderen toegaat tot zegen. Raak dit dorp aan Heer. Raak deze regio aan met Uw Geest en met Uw kracht. Uw liefde is wonderbaar; U gaat door de rijen. U vernieuwt mensenharten en mensenlevens door de kracht van Uw Geest. Wat een wonder; ik prijs U daarvoor, dank U wel Heer. Geprezen is Uw heerlijke naam. Amen."
 

Podcast

Audio RSS Bijbellezingen Willem Ouweneel
Podcast Feed

Poll

Heeft u Bijbellezingen van Willem Ouweneel in Waddinveen bezocht?