Hart voor Waddinxveen


(8) Lezing gehouden op 16 mei 2008 over "De discipel en de Geest" door Willem J. Ouweneel in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 14 juni 2008 09:57

Ik wil graag met u enkele gedeelten lezen uit het Nieuwe Testament, allereerst uit Johannes 16. Ik lees uit de NBG-vertaling Johannes 16:12. Daar zegt de Here Jezus tegen zijn discipelen: "Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Maar Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij spreekt en de toekomst zal Hij u verkondigen." Dan gaan we naar Lukas 4. De Here Jezus is gedoopt door Johannes de Doper. Dan lezen wij ? daartussenin staat nog het geslachtsregister ? dan staat er in Lukas 4:1: "Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Heilige Geest geleid in de woestijn, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel." Vers 14: "En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea en de roep over hem ging uit over de hele streek en Hij leerde in de synagogen en Hij werd door allen geprezen." Dan uit de tweede brief van Timothe?s. Ik laat u zo verschillende kleine stukjes meelezen uit het Nieuwe Testament. 2 Timothe?s 1:7: "God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid ..." Anderen zeggen 'een geest van vreesachtigheid'. "... maar van kracht, liefde en bezonnenheid." 1 Petrus 4:12: "Geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Integendeel: verblijdt u naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring van Zijn heerlijkheid. Indien gij door de Naam van Christus smaad lijdt, bent gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust." En dan ten slotte nog twee plaatsen uit het boek Handelingen. Handelingen 8. De samenhang tussen al die verschillende schriftgedeelten zal u hopelijk vanzelf duidelijk worden. De geschiedenis van de kamerling uit het Morenland. We lezen uit Handelingen 8:28: "Hij was op de terugweg en las in zijn wagen gezeten de profeet Jesaja. En de Geest zei tot Filippus: "Treed toe en voeg u bij deze wagen." En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen." En dan nog uit hoofdstuk 10, Handelingen 10:19. Petrus zit daar op het dak, heeft zojuist het visioen gehad en dan staat daar: "Terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zei de Geest: "Zie, twee mannen zoeken naar u. Sta dan op, ga naar beneden en reis zonder bezwaar te maken met hen mee, want Ik heb hen gezonden." Tot zover de lezing uit het Woord van God.

Wat gaat zo'n seizoen zo snel voorbij. Hadden we het zo bedacht dat we de eerste avonden zouden spreken over het werk van de Heilige Geest en daarna verscheidene avonden over discipelschap en we hadden bedacht: laten we die laatste avond die draden bij elkaar te brengen door na te denken over het discipelschap ?n de Heilige Geest en het verband tussen die twee. Maar u hebt het al gemerkt als u hier was: de afgelopen avonden hebben we ook al vaak nagedacht over de relatie tussen discipelschap en Geest. En ik heb zo gedacht en gebeden: wat mag ik op deze laatste avond daar nog over doorgeven? Wat staat nog open? Wat verdient nog bijzondere nadruk op de laatste avond van deze reeks? En toen kwam mij in de zin een omschrijving van discipelschap, die u zich vast nog herinnert als u hier was. Een discipel is ten eerste een leerling van de Here Jezus, iemand die van Hem leert. Ten tweede een volgeling en ten derde een vertrouweling. Dat zijn drie trefwoorden, die zijn makkelijk te onthouden, die samen uitdrukken wat discipelschap inhoudt: leerling, volgeling en vertrouweling. En vervolgens dacht ik bij mezelf: wat heeft de Bijbel te vertellen over de Heilige Geest, speciaal in verband met deze drie trefwoorden? Wat betekent de Heilige Geest voor de leerling? Wat betekent Hij voor de volgeling? Wat betekent Hij voor de vertrouweling? En die teksten die ik gelezen heb, die misschien niet zo direct samenhangend leken, die hebben achtereenvolgens met deze drie termen te maken: een leerling, een volgeling, een vertrouweling van de Here Jezus te zijn.

En toen ik dacht aan het leerling zijn, het onderwijs van hem te mogen ontvangen, toen gingen mijn gedachten vanzelf uit naar de gedachten die de Here Jezus in de opperzaal met Zijn discipelen heeft gedeeld in Johannes 14-16. Ik heb eigenlijk alleen Johannes 16 gelezen, maar in hoofdstuk 14 hoort u daar al over, over het werk van de Heilige Geest in vers 26: "De Trooster die de Vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb." En in hoofdstuk 15:26: "Wanneer de Trooster komt die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat zal Deze van Mij getuigen." Dat is het allereerste: de Heilige Geest is het Die ons onderwijst en ik wil daar wat dingen over kwijt aan u. E?n van dingen die je kunt opvallen als je luistert naar de gesprekken tussen Jezus en Zijn discipelen in die laatste nacht van Zijn aardse leven, dan is dat ?mag ik het zo zeggen? de domme vragen die Zijn discipelen zeggen. Wat zijn we daar blij mee, want we krijgen elke keer van die prachtige antwoorden. Maar je zou, als je daar oppervlakkig naar kijkt, kunnen denken: hoe is het toch mogelijk dat ze zulke oppervlakkige dingen zeggen? Zo dom zijn ze vaak helemaal niet, er zit toch vaak een diepe gedachte achter. Maar de Here Jezus zelf laat ze zien hoe het komt dat ze de dingen zo weinig begrijpen. Helemaal aan het begin gebeurt dat al, bij de voetwassing. Als de Here Jezus bij Petrus is aangekomen, zegt Petrus: "Nee, geen sprake van, U zult Mijn voeten niet wassen in de eeuwigheid." Nou, dat is heel erg lang voor iemand die binnen twee minuten van gedachten verandert. Want dan zegt de Here Jezus tegen hem: "Luister, als ik jou de voeten niet was, heb je geen deel met Mij." De meeste vertalingen zeggen 'aan Mij', dat is totaal wat anders. Petrus had allang deel aan de Here Jezus, al vanaf het begin van zijn optrekken met de Here Jezus. Maar deel hebben met Hem is heel wat anders. Elke gelovige heeft deel aan de Here Jezus. Maar deel met Hem hebben betekent gemeenschap hebben. Het Grieks is daar ook heel duidelijk in dat onderscheid. Dat betekent gemeenschap hebben, iets gemeenschappelijks met Hem hebben. En dan zegt de Here Jezus tegen Petrus ook deze woorden: "Je zult het wel na dezen verstaan." Dat betekent niet 'als je in de hemel bent', dat denken wij gemakkelijk. We schuiven heel veel dingen voor ons uit, eigenlijk allemaal naar de hemel. We laten ons dat ook makkelijk aanpraten: hier op aarde is het niet, het hoofd omhoog, het hart naar boven en hier beneden is het niet (dichter Jodokus van Lodesteijn). Maar hier beneden is ook een hoop, als je het maar zien wil. De Here Jezus zegt: "Je zult het na dezen verstaan." Dat is na Pinksteren, als de Heilige Geest gekomen is. Want in de gesprekken die dan volgen in hoofdstuk 14-16 zie je dat elke keer. Hij neemt ze die domme vragen niet kwalijk, want Hij weet: als de Heilige Geest komt, zal hun hele perspectief totaal veranderen. Het is ??n ding dat de Here Jezus ze allerlei moeilijke dingen uitlegt, het is wat anders of zij ook het vermogen hadden om het op te nemen. En dat hadden ze niet. En dat is niet ?dat is belangrijk om even te benadrukken- door een gebrek aan intelligentie. We denken misschien: dat waren eenvoudige vissers, maar daar kun je dat niet aan afmeten natuurlijk. Het is niet zoals het vandaag is, zelfs in mijn jeugd was dat nog niet eens het geval, laat staan in die tijd, dat iedereen die over voldoende intelligentie beschikte maar elke opleiding kon volgen. Dat was nog niet zo heel lang geleden voor een minderheid weggelegd die dat kon betalen. Dus wat die beroepen van die mensen betrof: dat zegt helemaal niks. We hebben ook iets gelezen uit die brieven van Petrus: dat zijn geen brieven van een domme man. Nee, wat ze ontbrak was niet intelligentie, dat was de Heilige Geest. Om het nou eens heel zwart-wit te stellen: je kunt nog zo'n enorme intelligentie hebben, waardoor je ?en dat is merkwaardig aan de theologie? puur academisch gesproken een zeer hoogwaardig theoloog kunt worden. Dat vindt u misschien gek, maar dat is zo. Er zijn theologen geweest die volstrekt ongelovig waren, maar die zo goed in hun vak waren, dat je eigenlijk niet om hun werk heen kan. Je kunt er een hoop uit leren. En tegelijkertijd voel je en proef je dat tegelijkertijd het belangrijkste hen ontbrak. Jezus zegt: "dat geeft niet, jullie begrijpen dat nu nog niet, maar straks komt de Heilige Geest. En het eerste wat de Heilige Geest doet is alles te binnen brengen wat Ik jullie vertel." Het komt allemaal weer terug, ??n voor ??n. En dan zullen jullie de kracht van de Geest ineens hebben en zeggen: nou vatten we het. En dan zal Ik jullie nieuwe dingen onthullen. Ik zal jullie ? zegt de oudere vertaling ? in de hele waarheid leiden. Ik neem jullie bij de hand in kracht van de Heilige Geest, en ik leid jullie rond in de tuin van de waarheid. En jullie zullen op die rondwandeling allemaal dingen tot jullie nemen die, als ik ze nu tegen je zou zeggen, je niet zou kunnen begrijpen. Dat is het geweldige van de Heilige Geest. We hebben net Pinksteren gehad. Dit is zo bijzonder aan de Heilige Geest. De Here Jezus zegt ronduit 'het is beter dat Ik weg ga en dat de Geest komt'. Nou dat vonden de discipelen helemaal niet. Ze hadden Hem wel vast willen houden, zoals later na de opstanding de vrouwen deden. Die ze aan voeten probeerden tegen te houden om naar de hemel op te stijgen. Jezus zegt tegen Maria 'raak mij niet aan, want Ik moet opvaren naar de hemel. ' Maar de Here Jezus zegt 'het is beter als de Heilige Geest komt', het heeft namelijk twee grote voordelen: In de eerste plaats; stel je voor dat de Here Jezus nog letterlijk op aarde was en wij afhankelijk van Hem waren voor het onderwijs, dan moesten we allemaal toch elke keer ?nog niet eens naar een Opwekking, dat is nog te doen in Nederland ? maar je moet elke keer naar Jeruzalem of Galilea. Of waar Hij dan op dat moment dan net was. Maar de Geest is overal bij ons. We zongen dat net zo mooi, 'Hij is hier, Hij is bij ons, Hij is bij mij'. Dat sloeg dan op de Heer, maar je kunt het net zo goed op de Geest toepassen. Hij is altijd bij ons. Die Goddelijke Persoon is, waar je ook bent, bij je. Dat is het eerste grote voordeel.

Het tweede voordeel is; Hij is niet alleen een goede onderwijzer, zoals Jezus dat was, Hij is ook de kracht in je om het onderwijs te vatten. Daarom zijn we leerlingen, maar leerlingen hebben niet alleen het onderwijs nodig, maar ze hebben ook de kracht nodig om het onderwijs te vatten. Ik ben nu momenteel bezig met mijn dogmatische boeken, die hele serie, bezig met de leer van de verzoening door voldoening. En er is zoveel verdriet, dat is op theologisch terrein, op het terrein van allerlei theologen die zich eraan proberen te onttrekken. En een sterk argument denken ze te hebben in de gedachte 'dat spreekt de moderne mens niet meer aan'. Dat hoor ik zo vaak, ik word er helemaal moe van. 'Dat spreekt de moderne mens niet meer aan'. Ik weet niet of ik misschien heel ouderwets ben, maar mij spreekt het geweldig aan. En daar wordt dan eerst een persiflage van gemaakt, een God die bloed wil zien, en dat soort verhalen en dan wordt het hele offerkarakter van het werk van de Here Jezus weggeredeneerd, want dat spreekt ons niet meer aan. Lieve mensen, het sprak de mensen nooit aan. In de jaren '50 schreef professor Smits 'geef mijn portie maar aan Fikkie', als het ging over het heil. En nog langer geleden, zie Simon Vestdijk in dit land 'ik wil niet dat een ander voor mijn zonden aan het kruis sterft'. Nou, toen hadden we nog geeneens moderne mensen, althans niet in de zin van nu. Maar in vroegere eeuwen was het al precies hetzelfde, het is altijd zo geweest. Dat was in de dagen van de Here Jezus al zo, daar hoefde je helemaal niet modern voor te zijn. Het sprak de natuurlijke mens nooit aan. En nu zie je toch dat merkwaardige contrast, hoe mensen buitengewoon intelligent kunnen beschrijven waarom ze deze leer niet acceptabel vinden. Ze intelligent, zo mooi zouden de meesten van u het niet kunnen beschrijven. En tegelijkertijd zo dom, ik bedoel dat nu niet denigrerend. Maar wat is dat voor een maatstaf, wat mensen acceptabel vinden? Wat God aan zondige mensen heeft geopenbaard, hebben mensen nog nooit acceptabel gevonden. Het gaat altijd tegen onze natuur in. De natuurlijke mens verstaat niet wat van de Geest van God is zegt 1 Korinthe 2. Dat is zo'n belangrijk woord. 'De natuurlijke mens is naar de mens zonder God, de onbekeerde mens, en dat mag een theoloog zijn, dat mag een athe?st zijn, soms zijn ze het allebei tegelijk, dat maakt niet uit, de natuurlijke mens pakt het niet. Z'n IQ mag 145 zijn, hij snapt het niet. Want je kunt dat alleen begrijpen door de Geest van God. En dan staat er 'de geestelijke mens, die verstaat alle dingen'. Dat is zo mooi, er wordt helemaal niet over z'n intelligentie gesproken, de geestelijke mens begrijpt alles. Hij kan het misschien precies herhalen, en hij kan het misschien niet zo precies uitleggen, goed, daar komt dan een zekere intelligentie aan te pas. Maar hij vat het met z'n hart. Hij heeft er helemaal geen moeite mee terwijl hij in het allerdaagse leven net zo modern is als de rest. Hij heeft er helemaal geen moeite mee. Dat God met Zijn heilige eisen van gerechtigheid naar ons toekomt en dat wij daar niet aan kunnen beantwoorden en dat een ander voor ons in de bres springt. Waarom? Omdat het geestelijk gevat wordt. 'We hebben', dat staat er zo mooi in hetzelfde vers aan het eind van 1 Korinthe 2:16, 'we hebben de zin van Christus'. Dat wil zeggen; we hebben het denken van Christus. En dat komt door de Heilige Geest. Want het is de geestelijke mens. Vertaal het maar met een hoofdletter, de mens die geleid wordt door de Heilige Geest. Een discipel die leerling is zal elke dag weer moeten bidden voor de volheid van de Geest. Hij zal, als hij de bijbel opendoet, zeggen, Heer komt met het licht van Uw Geest opdat we het kunnen pakken, opdat we het kunnen vatten, Joh 16, uit het vers wat we gelezen hebben, Hij zal u de weg wijzen, Hij zal u leiden in de hele waarheid. En dan staat er ook bij 'Hij zal Mij verheerlijken', dan heb je weer zo'n typische manier waarop de Heilige Geest leidt. Goed, ik moet colleges geven, ik sta hier niet de theologie af te vallen, ik vind het heerlijk om theologie te onderwijzen, dus daar zit het 'm niet in. Alsjeblieft, concludeer uit mijn woorden niet een soort verheerlijking van een gebrek aan intelligentie, van een natuurlijk domheid die zegt 'we hebben dat allemaal helemaal niet nodig, dat is wat Ouweneel in Waddinxveen gezegd heeft; als je de Heilige Geest hebt, dan heb je genoeg' Ben je nou helemaal, dat is het tegen elkaar uitspelen van wat bij elkaar hoort. We zijn ontzettend dankbaar voor het feit dat God de gemeente leraars heeft gegeven. Die het Woord uitleggen, want dat hebben we nodig. Dus het is niet alleen de Geest alsof er geen onderwijs meer nodig is en het is ook niet alleen onderwijs alsof je het ook zonder de Geest kan doen. Het is die twee bij elkaar. We hebben gegrond onderwijs nodig. Als het iets is wat de jongeren vandaag nodig hebben is het niet de Geest, daarvan krijgen ze genoeg, mag ik het even zo zeggen 'plenty', het is rijkelijk voor handen. In mijn jeugd was het 'het Woord, het Woord, het Woord'. En over de Geest hadden we nooit gehoord. Dat rijmt ook nog. Vandaag is het de Geest, de Geest, maar waar is het Woord geweest. Het is het ??n of het ander blijkbaar. En dat is niet Gods bedoeling. De Heilige Geest leidt ons in het Woord. Maar wat toont Hij uit het Woord? Hij toont uit het Woord de heerlijkheid van Christus. Als je nog nooit de heerlijkheid van Christus in het Woord heb ontdekt tot op elke bladzij ?dat vinden sommige mensen ook weer overdreven? tot op elke bladzij, dan heb je er ook nog niet veel van gepakt. Het is onderwijs voor je hart. Maar dat gaat niet buiten je verstand om, het gaat trouwens ook niet buiten je gevoel en je wil om. Het is onderwijs van de Heilige Geest.

Nou, laat ik overgaan naar het volgende want dat gaat nog dieper. Wij zijn volgelingen. Een volgeling, dat heb ik u eerder uitgelegd, maar er is een verschil met een leerling. Een leerling, dan gaat het om de leerstof. Sommige leraren konden goed uitleggen en hadden een interessant vak, daar leerde je veel van, maar je kwam niet op het idee om een volgeling van die man of vrouw te worden. Je moest er niet aan denken. Het was altijd losgemaakt van de persoon, het ging om de stof en om het vak, en als die persoon het goed kon brengen dan was die geliefd, zeker als het ook nog een aardig persoon was. Maar een volgeling heeft als ideaal, weet u nog dat we het gevonden hebben in Mattheus 10:25, dat die mag worden als de Meester. Het is de discipel genoeg als die wordt als de Meester. Nou, ik heb u wat gelezen van de Meester. Wat de laatste jaren ontzettend veel indruk op mij gemaakt heeft, waar je zo niet altijd bij stilstaat, ik denk dat de Here Jezus in de eerste 30 jaar van Zijn leven geen enkel wonder heeft gedaan. Niet dat Hij het niet zou kunnen, en de apocriefe evangeli?n hebben in dat gemis dan ook rijkelijk voorzien. Een bekend verhaal uit die apocriefe evangeli?n is dat Hij als kind duiven van klei gemaakt zou hebben en Hij klapte in Zijn handen en toen vlogen die duiven weg. Zelfs Mohammed heeft dat verhaal te horen gekregen en hij heeft dat in de Koran opgenomen. Hij dacht 'dat is zo leuk, dat vertel ik verder'. Maar daarom is het nog niet waar. Ik denk dat dat allemaal was om te voorzien in het gemis aan verhalen over de jeugd van Jezus. En toen kwamen alle vrome fantasten er aan te pas. Waarom denk ik dat de Here Jezus geen enkel wonder heeft gedaan? Niet omdat Hij het niet zou kunnen, maar omdat het Zijn roeping was niet alleen v??r ons te sterven, maar ook om ons de weg te wijzen, ons tot voorbeeld te dienen. Vandaag heb je een heleboel theologen die ons willen vertellen dat het bij het lijden van Jezus niet gaat om dat Hij v??r ons geleden heeft, maar dat Hij met ons lijdt. Dat is de kern van de zaak. Niet voor ons, maar met ons. Wel, het is allebei. Vroeger was het teveel voor ons, nu krijgen we reactietheologie, nu is het met ons geleden. Het is allebei. Wij zijn volgelingen van Hem, dat betekent ook niet zozeer Hij met ons, maar wij met Hem lijden. Dat hoort er ook bij. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten zegt 1 Petrus 2, in dat kleine stukje aan het eind van 1 Petrus 2 gaat het zowel over Zijn plaatsvervangend offer, Hij heeft onze zonden gedragen op het kruis, maar ook over de voorbeeldfunctie van Zijn lijden. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten opdat wij Zijn voetstappen zouden drukken. En daarom heeft Hij Zijn wonderen verricht als mens door de kracht van de Heilige Geest. Zodat u en ik nooit het excuus zouden hebben van 'ja, maar Hij was de Here Jezus, daar kunnen wij niet aan tippen'. Nee, daar kunnen we zeker niet aan tippen. Maar Hij deed die wonderen niet vanuit Zijn goddelijke heerlijkheid, Hij deed het als mens, die, net als u en ik, gezalfd was met de Heilige Geest. Dat gebeurde toen Hij gedoopt was door Johannes, toen daalde de Geest zichtbaar als een duif op Hem neer. En vanaf dat moment was Hij, zoals Petrus het zegt in Handelingen 10:38 gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Ik heb u eerder verteld, dat kunt u ook samen nemen in de Griekse grammatica. Hij was gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Er was kracht in Hem. Wat voor kracht? Van Zijn goddelijke natuur ook, maar Hij verrichte de wonderen door de kracht van de Geest die Hij ontvangen had als mens. En dan moet u eens opletten in Lucas 4, wat gebeurt er? Vanaf dat Hij de Geest ontvangen heeft, verandert Zijn hele leven. Nu is Hij voor ons een mens geleid door de Heilige Geest. Hij is God, Hij blijft God, maar Hij handelt als afhankelijke mens in gehoorzaamheid aan God, de Heilige Geest. Alleen zo kan ik Hem navolgen. Als Hij al die dingen als God gedaan had dan kon ik Hem niet navolgen, want ik ben niet God en ik word het ook nooit. Niemand van ons. We worden niet goden. We blijven mens, we blijven schepselen tot in eeuwigheid. Ik kan Hem alleen maar navolgen, niet omdat ik God word, maar omdat Hij mens werd. Maar een mens gezalfd met de Heilige Geest, zoals u en ik. Een mens die kracht heeft uit de Geest, zoals u en ik. En die zich in gehoorzaamheid liet leiden door de Heilige Geest zoals u en ik dat moeten doen. Romeinen 8:14 'zovelen door de Geest van God geleid worden dat zijn zonen van God.' Ja, zo staat het hier in Lukas 4. Hij werd door de Geest geleid in de woestijn. En Hij werd daar verzocht, dat is het eerste wat Hem daar gebeurde. Een mens die besluit op een bepaald moment; voortaan ga ik mijn leven stellen onder de kracht van de Heilige Geest, die wordt onmiddellijk op de proef gesteld. Vorige week was ik op Opwekking, ik vind dat altijd zo ontroerend, ik heb wat met jonge mensen. Als ik daar 2000-3000 jongen mensen zie zitten, 18-19-20 jaar, dat is geweldig, en als je dan samen met hen bidt, voor iedereen die echt op dat moment zijn leven heel bewust onder de Heilige Geest wil plaatsen, onder de kracht van de Heilige Geest, wat het ook gaat kosten. En als je dan later mailtjes krijgt van jongelui die zeiden: op dat moment heb ik voor het eerst, werkelijk wat het ook mag kosten, mijn leven gesteld onder de autoriteit van de Heilige Geest. Ik ben een menswezen, een zoon van God. Ook meisjes mogen dat schrijven. Als wij mannen tot de bruid van Christus behoren, waarom zouden we de zusters dan geen zonen van God mogen noemen? Zonen van God die geleid worden door de Heilige Geest zijn zonen van God. Geweldig. Er zijn niet zoveel ouderen die mij dit soort dingen schrijven, dat zijn jongen mensen die dat doen. Goed, ze weten nog niet wat ze te wachten staat, maar dat geeft helemaal niet. Het gaat om de intentie. De Here Jezus werd onmiddellijk in de woestijn geleid. Onmiddellijk werd Hij op de proef gesteld. Elk jong mens die serieus, en ook ouderen die dat doen, maar elk mens die heel serieus die zich voortaan wil stellen als een discipel in de navolging van Christus, dat is hetzelfde als te zeggen onder de krachtige leiding van de Heilige Geest, wordt onmiddellijk op de proef gesteld. En dan staat er in vers 14 van Lucas 4 dat de Here Jezus in de volle kracht van de Heilige Geest uit die verzoekingen tevoorschijn kwam. Niemand van ons kan zeggen: die verzoekingen gaan ons niet aan, natuurlijk bleef Hij overeind. Hij was immers God. Hij was zondeloos. Hij kon stenen in brood veranderen, en Hij bleef overeind door de kracht van de Heilige Geest. Niet omdat Hij nou eenmaal God is, maar door dezelfde manier waardoor u en ik ook alleen maar overeind kunnen blijven in verzoekingen, door de kracht van de Heilige Geest. En hij komt daar triomfantelijk uit tevoorschijn en door de kracht van de Heilige Geest gaat Hij nu met zijn bediening beginnen. Niet meteen achter elkaar in de bediening. Hij wordt door de kracht van de Geest geleid in de synagoge. Van dorp tot dorp, van stad tot stad en Hij geneest de zieken en verkondigt het evangelie van het Koninkrijk.

Ik herinner mij mijn allereerste preek die ik ooit in Engeland heb gehouden, zat ik me net te bedenken, dat is wel verschrikkelijk lang geleden, ik denk we 30 jaar geleden ofzo, toen sprak ik over een tekst uit Marcus 10. Die wil ik nu weer lezen, na 30 jaar. Marcus 10. Daar zegt de Here Jezus, nee, daar zegt de Here Jezus niet, daar lees je dit: in vers 32 van Marcus 10: Ze waren onderweg, opgaande naar Jeruzalem, en die discipelen wisten wat dat kon betekenen. Zij kenden dat. Ze konden dat op hun vingers narekenen, dat kon wel eens heel heel zwaar worden, voor de Here Jezus, maar ook voor hen. En dan staat er: en de Here Jezus ging voor hen uit. Ziet u, we hebben het over volgelingen niet waar? We hebben het over de Here Jezus die voorop gaat en zij volgen Hem. En dan staat er: ze waren verbaasd, nou dat is eigenlijk geen goede vertaling, ik bedoel ze waren niet verbaasd alsof er iets vreemds gebeurd was, ze waren verbijsterd, ze waren ontsteld, ze waren doodsbenauwd. Zij, die volgden, waren bevreesd. Dit zijn volgelingen van Jezus en ze zijn doodsbang. Kent u dat soort volgelingen? Die heb je vandaag nog! Er zijn voorbeelden genoeg te noemen. Begin maar met iedereen die zegt: ik ben bang. Die lezingen met Ouweneel in het dorp.. Ik ben bang dat ... als iemand met zo'n zin begint kunt u nou vanaf deze avond 2 Timotheus 1:7 voorhouden. Zal ik eens een gewaagde uitspraak doen? U kunt dat straks allemaal weer corrigeren via de briefjes. Als je vol bent met de Geest ben je nergens bang voor. Ik zal het u rustiger zeggen, dat het goed doorkomt. Als je vervuld bent met de Heilige Geest ben je nergens bang voor, behalve ??n ding maar. E?n ding: als je vervuld bent met de Heilige Geest, ben je nooit meer bang, dan is er nooit een zin die zegt: ik ben bang. Op ??n ding na: je moet altijd bang blijven voor jezelf. In Filippenzen 2 vers 12 staat; wij moeten ons behoudenis uitwerken met vrees en beven. Wat? Met vrees en beven naar God toe? Vrees en beven naar de wereld toe? Dat al helemaal niet. Dan naar de duivel? Dat het allerlaatst. Waar dan voor? Voor jezelf! Dat is het enige waar je bang voor moet zijn, want je bent zelf het grootste struikelblok. We willen elkaar wel graag wijsmaken dat het de boze wereld is, of dat het de duivel is of de demonen of dat ik weet niet wie is. We zijn zelf ons grootste probleem. Maar voor de rest: God heeft ons niet gegeven 2 Timotheus 1:7 een geest van lafhartigheid. Van vreesachtigheid. Vreesachtigheid is uit het vlees. Vreesachtigheid is uit het vlees. Wie vol is van de Geest is niet vreesachtig. Er staat in Joh. 4; in de liefde is geen vrees. Je kunt ook zeggen want waar de liefde floreert daar is er door de kracht van de Geest, Romeinen 5:5 Hij heeft de liefde uitgestort in onze harten, door de Geest in ons gegeven. Dus je kunt het ook met de Geest verbinden. Waar de Heilige Geest is, is geen vrees, de ware liefde drijft de vrees uit. Net zo kun je zeggen dat de vervulling van de Heilige Geest de vrees uitdrijft. Het is nooit, het klinkt wel heel vroom, maar mensen zijn bang voor dit gevaar en bang voor dat gevaar, overal zien ze gevaren, sommige mensen leven ervan, om gevaren te zien, dan zien ze ze waar anderen ze helemaal niet zien. Ze teren erop, ze kicken erop, zegt de jeugd. Ze kicken op gevaren en vooral aanwijzen op de profetische bediening om overal gevaren aan te wijzen, welnee: een profetische bediening is spreken tot stichting, vermaning en vertroosting, en vermaning kun je dan nog het beste vertalen met aanmoedigen. Echte profetie bouwt op, moedigt aan en vertroost. En de mensen die overal gevaren aanwijzen die zouden 2 Timotheus 1:7 moeten lezen: geen Geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.

Wat is er aan de hand met die discipelen in Marcus 10? Hielden ze niet van de Here Jezus? Zielsveel. Thomas zegt zelfs op een andere plaats: "Laten we dan maar met Hem meegaan en dan maar met Hem sterven.". Hoe komt het dat iemand als Paulus is? Filippenzen 3 zegt, en daar ging die preek in Engeland toen over, ik weet het nog helemaal, want ja, de eerste keer in Engeland preken, misschien was ik dan niet de eerste keer in het buitenland, maar goed, je bent nog zenuwachtig en een jong ventje, maar het ging om het contrast, ik weet het nog precies, het ging om Marcus 10 en Filippenzen 3, waar Paulus zegt: Dit is mijn grote verlangen, dat ik zo gelijkvorming word aan Jezus dat ik zelfs de gemeenschap aan Zijn marteldood ga ondergaan, en de gemeenschap dus ook aan Zijn opstanding. Ik wil zo bij Hem gaan horen en zo op Hem gaan lijken, ik wil zo een volgeling zijn dat ik Hem volg tot in de marteldood en tot in de opstanding. Nou wat is nou het verschil tussen de discipelen in Marcus 10 en Paulus in Filippenzen 3? Was Paulus dan zo'n beter mens dan de discipelen, helemaal niet! Maar hij had 2 grote voordelen: in de eerste plaats, hij stond achter het kruis. Hij wist, om het zo te zeggen, hoe het verhaal afliep. En dat scheelt een stuk. De Here Jezus wist dat ook, om de vreugde die voor hem lag heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Hebree?n 12. Hij kende ootmoed, afloop van het verhaal. Het gaat om de kracht. Maar de discipelen niet. De Here Jezus kon nog zo vaak tegen hen zeggen dat Hij zou worden overgeleverd aan de handen van de zondaren en die zouden Hem kruisigen, doden en op de derde dag zou Hij opstaan. Maar dat drong gewoon niet door. Ze hoorden het niet. Wat je niet kunt pakken, wat je niet kunt opnemen, hoor je ook niet. Het gaat gewoon langs je heen. Dus dat is punt 1. Ze wisten niet hoe het verhaal afliep. Paulus wel. Hij wist: het verhaal gaat door de diepte, maar het eindigt in de hoogste hoogte. En ik wil met Christus door de diepte gaan om daar bij Hem in de hoogste hoogte te zijn. En het tweede is: Paulus had de Heilige Geest en de discipelen nog niet. Dat maakt het hele verschil.

Net zoals ik eerder gezegd heb, daarom is het zo triest dat de Heilige Geest de Grote Onbekende is. Hoe anders zou ons leven eruit zien? Vooral: wat zouden we de bangheid afleren. De angst. Dat er dit zou kunnen gebeuren, of dat zou kunnen gebeuren. Er zijn mensen die er meester in zijn om allemaal te schilderen wat er allemaal wel niet mis zou kunnen gaan. Sommigen hebben dat ook een beetje van nature, ik ben ook van nature meer pessimistisch dan optimistisch ingesteld. Mijn vrouw houdt me dat voortdurend voor, herinnert mij daaraan en ze heeft gewoon gelijk, en de ander is van nature een optimist. Maar als de Heilige Geest erbij komt, hoef je nergens bang voor te zijn. Is dat niet heerlijk? Paulus was nergens bang voor. Hij was alleen bang voor Paulus, maar dan voor de oude Paulus, de oude mens, de oude natuur. Die moet je altijd in de gaten houden. Maar zelfs de duivel niet. Daar had ik de vorige keer een treffend voorbeeld van dat ik niet zal herhalen. Wie weet het nog? Wat bedoelt die man nou? Ah toe maar, ik zal het je straks nog even zeggen. Je hoeft nergens bang voor te zijn, dat is de Heilige Geest. Je volgt de Here Jezus na en a) je kent de afloop van het verhaal, dus je weet ... wat ze ook met je uithalen, je eindigt daar waar Hij gekomen is, en dat is geen andere weg trouwens hoor. Als we met hem lijden, zullen we met Hem verheerlijkt worden zegt Paulus in Romeinen 8. Als we met Hem verdragen, zullen we ook met Hem heersen zegt hij in 2 Tim. 2. Er is geen andere weg, maar je bent niet bang, want je weet hoe het afloopt, maar ook, dat is nog veel belangrijker, je hebt de Heilige Geest. Een Geest van kracht, een Geest van liefde en een Geest van bezonnenheid. Is dat niet geweldig?

Er is nog iets, dat heb ik geleerd in Afrika, je komt nog eens ergens zo, en dan, dat hoorde ik van een man die ik zeer waardeer, een man die meer bekritiseerd wordt dan ik ooit in mijn leven hopelijk zal meemaken. Iemand vroeg vandaag nog aan me: hoe ga je daarmee om, al die kritiek op internet, nou dan denk ik aan die man die ik daar ontmoette, ongelofelijk, ik vond wel 200 websites die hem afkraakten. Na al die conferenties die we afgelopen weken gehad hebben, uh.. wat hebben we allemaal niet gehad. Met Hemelvaart hadden we er 4 in het land, en dan hebben we Opwekking gehad, vorige week, wie was er op de Opwekkingsconferentie van de jongelui, oh.. ik kan beter vragen: wie was er niet? En dan ben ik altijd benieuwd naar wat de christelijke dagbladen daarover mede te delen hebben. Vroeger verzwegen ze het, maar nu schrijven ze erover. En ze laveren het toch aardig tussendoor, door het niet al te veel af te kraken, maar ook het niet te veel op te hemelen natuurlijk, blijf kritisch, want we zijn toch wel bang.. oh nee dat mocht ik niet meer zeggen. Bang.. oh jongens ... dat is de toetssteen. En daar gebeurt zoveel. Zoveel. Op al die conferenties. Ik heb er drie kunnen meemaken, sommige waren tegelijkertijd en je kunt maar op een plek tegelijk zijn, maar ik had het allemaal wel af willen rennen. Want we weten, we hebben zulke bijzondere beloften voor de tijd die voor ons ligt, vooral onder wat er met jonge mensen gaat gebeuren, dus ik wil er overal met de neus bovenop staan. Wat is God aan het doen in deze tijd? En je ziet het aan jongelui uit alle kerken en kringen en voor sommige is het een hele overgang, dat kan ik je wel vertellen. Die voor het eerst iets van kracht gaan ervaren op een manier die nogal heavy is, om het in hun jargon te zeggen, maar ze zijn niet bang. Het is even wennen, maar ze zijn niet bang. Het is geweldig om het mee te maken. En dan denk ik aan die tekst in 1 Petrus 4 vers 14, die leerde ik daar in Afrika, want die broeder, die zo bekritiseerd werd, die zei dit: Kritiek, vervolging vergroot mijn zalving. Nou, dat is een beetje charismatisch jargon, ik zal het even vertalen voor degenen die die taal niet kennen; hoe meer kritiek, natuurlijk je moet altijd uitkijken, er zit ook gerechtvaardigde kritiek bij, maar dit was zulke onredelijke kritiek, hoe meer kritiek, hoe meer aanvallen van de vijand, des te meer zalving, des te meer van de kracht van de Geest. Dat was voor mij een eye-opener, een van de manieren om meer van de kracht van de Geest te ervaren dat is vervolging Als er nu vandaag vervolging zou uitbreken in de kerk van Waddinxveen, dan zouden er een heleboel mensen, dit is een vrij simpele profetie hoor, dit is geen echte profetie uit de Geest, dit is natte vingerwerk van mij, dan zouden een heleboel mensen onmiddellijk niet meer naar de kerk gaan, dat zijn de meelopers, de grijzen vallen vanzelf weg, maar degenen die vol zouden houden en die zouden pal staan voor de naam van de Here Jezus, daar zou je veel meer kracht van de Heilige Geest in gewaar worden dan ooit tevoren toen het nog redelijk op rolletjes liep in Waddinxveen. En dat vind je hier, Petrus schrijft over dat lijden en hij zegt, daar moet je blij over zijn, dat lijden dat je met Christus mag ondergaan, want als je door de naam van Christus smaad lijdt, ben je gelukzalig want de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods rust op u. Sommige handschriften zeggen er nog bij de Geest van kracht, heerlijkheid, kracht, de Geest Gods, drie benamingen, die Geest van heerlijkheid gaat zich in jou manifesteren. Niet lijden is de ongebruikelijke manier, is het vanavond niet de nacht van gebed schiet me ineens te binnen? Dat is toch deze nacht? Eigenlijk schandalig dat ik dat niet weet, want dat betekent dus dat ik niet mee ga bidden blijkbaar, dit is de nacht van gebed, voor de lijdende kerk, nergens gaat het de kerk zo goed als daar waar ze lijdt. Het is gewoon zo, eerlijk moet je dat zeggen, nergens gaat het de kerk zo slecht als daar waar ze in welvaart en gemakzucht haar dagen kan slijten. Lijden vergroot de zalving, vergroot de kracht van de Heilige Geest. Het is een Geest van heerlijkheid en kracht die zich openbaart in de lijdende kerk. Lijden is het natuurlijke milieu waarin de christen ademt. En denk erom ook in christelijk Nederland is het waar wat er staat in 2 Timotheus 3 vers 12; allen die godvruchtig willen leven, die consequente volgelingen van de Here Jezus zijn, zo vertaal ik het even, zullen vervolgd worden, ook in Nederland, al was het alleen al dat de mensen je niet zullen pruimen en niet zullen accepteren. Ik hoorde van de week van een jonge man die besloten had na een hele tijd weer terug te gaan naar de gemeente waaruit hij was voortgekomen, daar de samenkomsten weer gaan bezoeken, de prijs was dat hij al zijn vrienden in de korts mogelijke tijd verloor, die dat niet konden begrijpen, laat staan accepteren. Hij betaalde de prijs, want hij zei tegen ze, ik ga terug naar God, en niet terug naar de gemeente, daar ging het nog niet eens zo om, ik wil teruggaan naar de Here God, Als wij vervuld zouden worden met de Heilige Geest zouden we veel meer lijden.

En dat lijden dat we zouden ondergaan zou de vervulling versterken. Er zijn merkwaardige wetten in Gods koninkrijk, als we consequent vervuld werden met de Heilige Geest, echt vervuld met de Geest, dan zouden wij meer lijden. En door dat lijden zou de Geest in ons versterkt worden. Ik zeg dit ook nadrukkelijk voor al die mensen die geweldig uitzien naar een opwekking, dat doe ik ook, maar je moet er wel bij bedenken dat een opwekking betekent a) dat we het ontzettend druk krijgen, stel je voor dat u opwekking zou gaan bidden in uw gemeente, en dat we als consequentie krijgen dat u elke avond tot twee, drie uur 's nachts zou moeten bidden met mensen, bidden voor de zieken, mensen die zich verootmoedigen over hun zonden, zou u het dan nog willen? U hebt bijna geen tijd meer om naar bed te gaan, 's morgens staan ze alweer voor de deur, heel Waddinxveen is wakker geworden, en ze belijden zoals dat gebeurde in de Nijkerkse troebelen, jammer dat dat al weer 250 jaar geleden is, maar dat raakte uiteindelijk heel Nederland aan, ook in deze streken. Mensen hadden geen tijd meer om naar bed te gaan. We kunnen ook de idee?n van een opwekking romantiseren, terwijl we het verschrikkelijk druk krijgen en we zullen ook verschrikkelijk veel tegenstand krijgen. En van de heidenen ?n van de traditionalisten, die graag zouden willen dat alles gewoon bij hetzelfde bleef en dat er niet teveel overhoop werd gehaald, want ze zijn bang dat anders... Dus zo ideaal is dat niet, een opwekking, tenzij dat je vol bent van de Heilige Geest, dan wil je niets liever. Maar je moet de kosten berekenen, je moet de kosten berekenen. Ik moet mij haasten naar het derde onderwerp, vertrouweling. En toen ik daar over nadacht kwam er een ding onmiddellijk in mijn zin en dat liet mij niet meer los en dat deel ik met u. En dat is, vertrouwelijkheid met de Here Jezus betekent, vertrouwelijkheid met God betekent zijn stem leren verstaan. Gods verborgen omgang vinden. De nieuwe vertaling zegt: Gods vertrouwelijke omgang. Het Hebreeuws heeft voor de hele uitdrukking vertrouwelijke omgang maar een woordje met drie letters. S?d, dat betekent zoveel als geheimenis, het geheimenis tussen God en de mens en die vertrouwelijkheid betekent de stem van de Heer leren verstaan. Natuurlijk daarbij zijn heel bijzondere gevallen, Mozes daarvan lezen we in Numeri 12 dat God zelf zegt; als ik met Mozes praat dan is het net of een man praat met zijn vriend, bij anderen gebruik ik dromen en visioenen, maar bij Mozes gewoon heel rechtstreeks. Aan het eind van Numeri 8 staat als hij het heiligdom binnenging dan was hij heel gemoedelijk daar bij de Heer, heel gewoon in zijn tegenwoordigheid. En dan hoorde hij de stem van de Heer zo rechtstreeks van tussen de cherubs. Nou, dat is wel heel bijzonder, dat was altijd al heel bijzonder, maar ik denk aan dat jochie, want dat was hij nog, Samuel, hij sliep in het huis des Heren en 's nachts hoorde hij een stem, zo duidelijk dat hij dacht dat het een menselijke stem was, Samuel, Samuel, hij moest nog leren de stem van de Heer te onderscheiden. Geen enkele gelovige krijgt het zo cadeau, Samuel moest het leren, en hij heeft het geleerd, nota bene van Eli die zei, dat is de stem van de Heer, joh, als de Heer weer roept, zeg dan: Spreek Heer, Uw knecht hoort. En Eli zal wel knap jaloers zijn geweest, want het was lang geleden dat hij de stem van de Heer had gehoord. Maar Samuel heeft het onder de knie gekregen als ik het zo even onparlementair mag uitdrukken, toen hij later in het huis van Isa? was, en al die zonen voorbij zag komen, dan zie je ook dat het maar een gewoon mens was, die zich ook liet leiden door wat voor ogen was, komt die eerste zoon binnen, grote, sterke, stoere vent, indrukwekkende verschijning, en hij denkt, dat is 'm vast. Hij was ook maar een mens, maar hij was een mens die de stem van de Heer verstond, want de Heer kon onmiddellijk corrigeren, hij hoorde de stem van de Here zeggen, Nee, nee, nee, Samuel, jij kijkt naar wat aan de buitenkant is, je moet naar de binnenkant kijken, zo goed verstond hij de stem van de Heer. Als je de stem van de Heer verstaat dan, dan weet je ook dat die stem van de Heer jou tegen kan spreken. Vooral als de Geest mij onderbreekt terwijl ik zelf aan het denken ben, dan weet ik, dat is de Heer. De stem van de Heer die spreekt je tegen. Wij hebben de neiging, mensen zeggen wel eens, hoe kan ik dat nou onderscheiden van m'n eigen stem, nou je eigen stem heeft een beetje de neiging om of je altijd op de kop te zitten, dat doet de Geest niet, Hij is veel te lief, ja, Hij is ook lief, Hij sticht, Hij bemoedigt, Hij vertroost. Dat is profetie. Dus als altijd de Geest precies hetzelfde zegt wat jij graag wil, dan moet je wantrouwig zijn en als-ie je altijd afkraakt moet je ook wantrouwig zijn. Dat kon wel eens de stem van je vader zijn vanbinnen, niet de stem van de Geest, van je ouders, van vroeger, dat is niet de stem van de Heer, dat is een heel andere stem. Dus dan moet je wantrouwig zijn. Maar Samuel heeft het geleerd. We hebben twee voorbeelden gelezen, er zijn een stuk of vijf voorbeelden uit het boek Handelingen waar je het heel duidelijk ziet. Philippus, eerst was het een engel die tegen hem zei, hij was druk bezig met zijn bediening daar in Samaria, hij bad voor al die mensen, geweldig actief, enorm sterk bezig, geweldig, je zou zeggen, de Heer zegent hem daar. Als je dan ineens een stem in je hart krijgt, ga daar en daar naartoe, woeste plek, weg waar niemand langskomt, dan denk je, nou, dat is van de duivel, dat kan niet ... dat kan niet, dat bestaat niet. Sommige mensen die doen dat, die horen zo'n stem in hun hart, die zeggen dat kan niet. Die gaan dus met hun verstand die stem zitten analyseren en die denken, dat klopt niet, hier heb ik zo'n gezegend werk, de mensen staan hier bij bosjes, die willen allemaal gedoopt worden, de handen opgelegd, allemaal genezen, allemaal bevrijd worden en dan moet ik zeker naar die weg waar geen kip daar langs komt, maar hij kende de stem van de Heer en dan staat hij daar bij de weg, en ja hoor, even later komt daar een wagen langs met een behoorlijke vaart, want die was op weg naar Ethiopi?, dus dat ging niet stapvoets, en dan zegt de Geest tegen hem, voeg u bij deze wagen. Dat was geen kleinigheid met zo'n wagen die zo snel voortreed, dus hij kreeg een running ministry, zo noemen ze dat in Engeland, hij liep snel naar de wagen, hijg hijg hijg, verstaat gij ook hetgeen gij leest? Hij kreeg het van de Heer wat hij moest vragen, want hij zag die man, hij las hardop voor, zoals dat gebruikelijk was, uit de profeet Jesaja. En dan zegt hij, begrijpt u eigenlijk wel wat u aan het lezen bent? En die man zegt: Nee, kun je me helpen? Mwah, dat wilde die graag horen. Ja als je in dienst van de Heilige Geest bent, kunnen er gekke dingen gebeuren. Er zijn meer van die rennende lieden in de Bijbel. En soms gaat het heel rustig. Mensen die altijd zeggen: en zij die geloven, haasten niet, moet je ook wantrouwen hoor. Ten eerste is dat een verkeerde vertaling en ten tweede zijn dat vaak luie christenen, soms moet je rennen. Soms wil de Heer dat je rent om die wagen bij te houden, want denk erom als je de minister van financi?n van een land kan bekeren, dan gaat het hele land veranderen, dat zal ik je wel vertellen. Wat zou het geweldig zijn als Wouter Bos tot geloof kwam en van zijn geloof ging getuigen in dit land. Wat zou dat voor uitwerking hebben? God is wijs. Met Petrus had Heer ook zoveel geduld, hij kreeg eerst het visioen te zien, met al die reine en onreine dieren en de Heer zegt: Wees niet bang om te eten. Ja, dat kan niet Heer, ik heb een hele andere opvoeding gehad, dat pas niet in m'n opvoeding, Ik heb eens een Christen ontmoet die zei heel trots tegen mij: Ik ben niet van plan ooit iets anders te doen dan wat ik thuis geleerd heb. Zo! Ik zei: Dus zelfs God kan je niet van gedachten laten veranderen? Nou, dat bracht hem even van zijn stuk, maar je zag aan hem dat hij dat inderdaad van plan was. Die man had het heerlijk. In zijn jeugd waren hem bepaalde gedragspatronen aangeleerd en daar was hij niet van plan ooit van af te wijken. Nou, Petrus was nog nooit in een huis van een vreemdeling geweest, dat was niet kosher. Daar zou je verontreinigd worden, dat deed hij niet. God had een visioen nodig om hem te overtuigen, en daarna ook nog eens de stem van de Geest want Die zei er staan een paar mannen op je te wachten wees niet bang en ga rustig met ze mee. Wees niet bang, wees niet bang, ga met ze mee. Wat een geluk dat deze mensen de stem van de Geest verstonden. Weet er zijn vandaag mensen die zeggen ja maar het Woord daar staan het allemaal in. Nee, daar staat het niet allemaal in. Als ik een uitnodiging voor waddinxveen ontvang voor een serie lezingen door een stelletje enthousiastelingen die dat hele dorp hier overhoop willen ... Nou nee dat wilde ze zelf eigenlijk niet, ze hoopte dat de Geest dat zou doen, dan ga ik bidden, dan zeg ik Heer wat moet ik doen? Dat staat niet in de Bijbel, er is niet een Bijbeltekst die zegt, ben je nou helemaal je gaat niet naar waddinxveen, dat staat nergens. Ik moet dat aan de Heilige Geest vragen. Nee, ik ben heel serieus. Ik moet dat aan de Heilige Geest vragen. Ik doe dat twee keer in het jaar, 1 juli en geen seconde eerder dan komt er een hele stapel uitnodigingen voor het najaar van 2009. Nou dat is heel moeilijk want er komen veel meer uitnodigingen dan ik die zondagen kan plannen. Dat is een gebedsoefening, waar wel heen en waar niet heen ik mag me niet laten leiden door gemeenten die lekker enthousiast zijn of die lekker groot zijn of leuk of aardig. Heer waar wilt U dat ik naar toe ga. Dat staat niet in Bijbelteksten. D, r zijn mensen die zeggen we hebben geen profetie meer nodig want alle profetie?n staan in de Bijbel, ja maar niet dat soort profetie?n, dat is een soort profetie?n die er in de Bijbel staan. We hebben nog steeds de genadegaven van de profetie nodig om mensen leiding te even in hun leven. Heer maak me duidelijk wat U wilt, spreek in mijn hart. Spreek in mijn hart. Dat is mooi, die tekst in psalm 27 in de NBG vertaling ik weet het andere hebben dat anders vertaald. En de psalm 27 in de NBG vertaling is prachtig. Moet u eens goed luisteren wat een rare zin dat is. Het is geen wonder dat andere vertalingen het zo niet durven weer te geven want het is zo raar. Moet u eens opletten, Psalm 27 vers 8 let goed op, het is een taal lesje van Uwentwege zegt mijn hart: zoekt Mijn aangezicht. Hebt u hem? Wie praat hier? Mijn hart? Van Uwentwege, dus het komt van God, maar mijn hart praat, mijn hart praat en wat zegt mijn hart? Zoek Mijn aangezicht, he, dat is een woord van de Here, een ook nog een woord in het meervoud. Zoekt Mijn aangezicht, De Here God praat, en niet alleen tegen mij maar tegen de gelovigen in het algemeen, zoekt Mijn aangezicht, wie praat hier nou mijn hart of de Here God? Weet u ik zeg dat ook ter bemoediging, u hoeft niet te gaan zitten piekeren of dat nou uw hart is dat praat of dat het de Heilige Geest is die praat, want in die diepste, als je werkelijk op de Heer gericht ben, als je uit Hem wil leven als je je bewust aan zijn leiding onderwerpt dan is Hij aanwezig in de diepste roerselen van je ziel. Als zo, n gedachte bij mij op komt, vooral als het in gaat tegen mijn vlees, dan maakt dit vers mij duidelijk dat ik niet bang hoef te zijn waar het vandaan kom. Mijn hart zegt zoekt Uw aangezicht, Here, dat bent U in mijn hart. Dat bent U. Er zijn enkele keren momenten in het leven dat je een stem van de Here hoort alsof het een werkelijke een menselijke stem is van buiten. Ik heb een goede vriend een Zwitser, die door een bergwandeling, kijk daar heb je het al, dat zouden wij in Nederland niet eens kunnen hebben, maar op een bergwandeling kreeg hij de stem van de Heer te horen alsof iemand achter een rots stond en luid tegen mij praate, hij werd geroepen om naar Oostenrijk te gaan, een totaal rooms katholiek land, dit was de stem van de Heer, alles was daar tegen, wat moet je in Oostenrijk het evangelie gaan vertellen, harde grond, alle pastoors tegen. Die man is daar naar toe gegaan op een hele merkwaardige manier, ik heb geen tijd om het uit te leggen maar die heeft daar 25 gemeenten in totaal rooms katholieke omgeving opgezet. Waarom? Omdat het de Heer was Die riep. Waarom gebruikte de Heere die stem? Omdat deze man zo overtuigd moest worden denk ik, zo dacht hij het zelf ook omdat het zo vreemd was net als bij Petrus net als bij Filippus Zo dwars tegen onze ratio in. O wat zit onze reden ons verstand ons vaak in de weg. De Heer zegt iets, Heel vaak is het zo onze eerste ingeving is van de Here , en dan gaan wij redeneren van dat kan niet. Dan gaan wij redeneren dan gaan wij dat af zwakken, en soms moet de Heer zo hard praten met eer bied gesproken omdat het anders niet door dringt. Samuel Samuel, dat was een kritisch moment in het leven van Israel. Samuel! En deze jonge man die moest de boodschap gaan aankondigen aan Eli en wat heeft hij allemaal verder niet voor wonderlijke dingen gedaan. Eerst Saul in het ambt gesteld en daarna David. Soms spreekt God zo duidelijk. Er staat bij het Woord Gods was schaars in die dagen. Ik durf te zegen het woord Gods is schaars in die dagen, want dat slaat niet op het feit dat op honderden kansels elke week het zuivere evangelie van God gepredikt word, daar heb ik het niet over, daar heb ik het niet over. Daar ben ik heel dankbaar voor hoor want rond 1800 was dat nauwelijks het geval in Nederland. Wij denken dat alles slechter word in maar dat is niet zo. Maar het Woord brengen is nog wat anders dan waar het daar over ging bij Eli. Het woord van het profetische woord. Zo spreekt de Heilige Geest, niet zo spreekt de Heer zoals in het oude testament, in het boek Handelingen. Spreekt de Heilige Geest. Dat zijn de vertrouwelingen van de Here God. Profeten, in Hosea worden genoemd de mannen van de Geest, die zijn zo vertrouwd met de Here God dat ze Zijn stem kunnen verstaan. En Nederland komt niet in beweging door het zuivere Woord Gods want dat komt al 500 jaar in Nederland. Maar we hebben mannen van de Geest nodig en vrouwen van de Geest. Die als het er op aankomt durven te zeggen, zo spreekt de Here, zo spreekt de Heilige Geest. Zo zegt de Heilige Geest. Ik heb me vaak afgevraagd, en daar wil ik mee afronden, maar in Antiochie dan zie je daar die profeten en leraren bij elkaar, en dan staat er zo mooi, moet u maar eens lezen in handelingen 13, dan staat daar dan dat de Heilige Geest zei tegen die mannen, ik heb me zo vaak afgevraagd en velen met mij, hoe zou dat nou in z', n werk gegaan zijn? De kerkenraad van waddinxveen was bij elkaar en toen sprak de Geest plotseling tegen al die broeders ... hoe zou dat nou in z'n werk gaan? Maar al die mannen wisten tegelijkertijd hoe het ook gebeurd is, ze wisten dit is de stem van de Heilige Geest. En dat was ook zeer ingrijpend, want twee uit hun midden zouden er worden op uitgestuurd worden naar de heiden landen om daar het evangelie te gaan verkondigen. En daardoor zitten wij hier nog. Over twee weken hoop ik in Griekenland te zitten met honderd EO ers en dan gaan we luisteren en kijken naar al die plekken waar Paulus geweest is. Paulus die voortgedreven werd door de Geest. Omdat een stel mannen daar in Antiochie de stem van de Geest horen. Zondert mij nu af, Paulus en Barnabas die gaan er op uit en ga dat evangelie brengen ook in Europa. We gaan naar de plek waar de eerste dopeling Lydia gedoopt is en de Here heeft leren kennen. De eerste Europeaan die Christus leerde kennen. Het begon d,r allemaal mee dat een stel mannen de stem van de Geest verstonden. D,r was geen Bijbeltekst die zei dat die twee mannen op dat moment naar Europa moesten gaan, trouwens dat wisten ze ook niet het gebeurde pas op de tweede reis. Het gebeurde door een droom maar het is gebeurd.

Als in Nederland een opwekking gaat gebeuren, zal plaatsvinden dan zal onder andere dit element daarbij een rol spelen het Profetische Woord. Dan zullen alle mensen moeten verstommen die denken voor vandaag zijn er geen profetie?n meer. Het Profetische Woord, mannen en vrouwen van de Geest, daar zal een heleboel kitsch bij zijn en een heleboel namaak want dat is altijd en overal zo een heleboel imitatie, maar degene die op de Here God zijn afgestemd die zullen weten dit is de stem van de Geest. Dit is wat God van ons vraagt, dit moeten we doen, dit is wat God van ons verwacht, je zou kunnen zeggen de echte discipelen die zullen dat verstaan, bewijzen. Hoe Daniel die laatste twee hoofdstukken, hoofdstuk elf en twaalf daar word gesproken over de wijzen of de verstandige, dat is een heel merkwaardige categorie, dat verstandige dat zijn de mensen die in moeilijke dagen, het gaat er over de eindtijd de stem van de Geest verstaan. Maar zij kunnen sturing geven aan het volk van God. Dat zullen heel eenvoudige mensen zijn misschien. Misschien zullen het geestelijke leiders zijn , maakt helemaal niet uit. Hij is daarin volstrekt sauveren. Maar als HET gaat gebeuren zal het zijn onder andere door profetische Woord en dat zal komen van mensen die heel veel gebeden hebben voor dit land en voor een opwekking om een doorbraak van Gods Geest. Er zullen mensen zijn die zich in hun eigen leven heel persoonlijk heel concreet aan de Here hebben toegewijd. Niet zomaar, het is geen roulette spel waarbij de Heilige Geest zomaar iemand uit kiest die daar helemaal niet voor gekwalificeerd is. Het zullen mensen zijn die vanuit de stilte vanuit de tegenwoordigheid van God het Woord van doorbraak en vernieuwingen van herstel zullen spreken. Dicipelschap, de vertrouwelingen van de Here Jezus die Zijn Woord zullen horen zullen het ons doorgeven. En lieve mensen er is geen enkele reden waarom u dat niet zou kunnen zijn. Het lijkt misschien wel onwaarschijnlijk dat dat de leidende mensen zullen zijn. Maar in ieder geval mensen die heel dichtbij Hem zullen zijn, en die bruikbaar zijn als kanaal of voor het Woord van de Here. Ieder van ons kan zo'n dicipel worden, want we zijn allemaal al speciaal dat hoeft u niet meer te worden, U bent al speciaal. Ieder van ons kan zo'n discipel worden, ieder van ons kan een leerling en een volgeling en vertrouweling worden, en het Woord va de Heer horen voor deze tijd. Dat Woord zal nooit in strijd zijn met het geschreven Woord van God. Het zal helemaal in de lijn zijn van het geschreven Woord van God. Maakt u geen zorgen. Alles wat tegen het geschreven Woord in gaat is zo ie zo verwerpelijk, is niet uit God. Maar het zal in de lijn daarvan zijn. Daar zijn in de laatste dagen de spade regen, daar zouden we naar uit zien. De late regen. De vroege hebben we gehad in het boek Handelingen, we zien uit naar de late regen. En ons hart is daar opgewonden over. Er was een andere reactie een ander mailtje van iemand die op de jongeren bijeenkomst was bij opwekking, die schreef wij hebben geweldige verwachtingen, ik heb me heel bewust gevoegd bij dat gezelschap van jonge mensen, die op zeer kort stadium zeer kort termijn grote dingen verwachten die God in Nederland gaat doen. En ik zeg het nadrukkelijk en een heleboel mensen zullen dan zeggen ja maar we zijn bang dit en we zijn bang dat en ze zijn zo bang, let maar op. Die zijn bang voor allerlei exessen, bang voor alles wat hun in beweging kan brengen, wat Gods kerk in beweging kan brengen. We hoeven daar niet bang voor te zijn, als het van Hem is gaan er grote dingen gebeuren. En ik heb u eerder gezegd in deze serie, als het gaat gebeuren, ik wil er graag bij zijn. Ik hoef er geen glansrol in te spelen, helemaal niet. M'n enige rol is om die jonge mensen waar bij het gaat gebeuren, niet in mijn generatie, mijn enige rol is om die jonge mensen te helpen, om de koers te vinden, want zij zullen het gaan doen en daar gaat het gebeuren. Dat is mijn enige rolletje. En daar kunt u ook aan mee doen. We kunnen allemaal onze jonge mensen daarin begeleiden en stimuleren en praat ze geen angst aan. Help ze om vol te worden van de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. God zegene Zijn woorden.

 

Podcast

Audio RSS Bijbellezingen Willem Ouweneel
Podcast Feed

Poll

Heeft u Bijbellezingen van Willem Ouweneel in Waddinveen bezocht?