Hart voor Waddinxveen


(1) Lezing gehouden op 12 september 2008 over "De kern van het evangelie" door Willem J. Ouweneel in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen Afdrukken E-mailadres
woensdag, 08 oktober 2008 20:15

We zongen twee liederen met het woord hosanna erin. Ik denk dat velen van u dat opvatten zoals we ook halleluja zeggen zonder erbij na te denken wat dat eigenlijk betekent. Halleluja is geen lofprijzing, maar de oproep daartoe: Looft de Heer. Dan heb je het dus nog niet gedaan. En hosanna is al helemaal geen lofprijzing, maar een gebed. En het trof me zo ?ik weet niet of het orkest dat zo opzettelijk heeft gedaan- dat het eigenlijk wel een mooie samenvatting is van de dingen die we in deze nieuwe avonden met elkaar willen overdenken. Hosanna betekent 'redt toch'. Of ?zo staat het in de NBG in psalm 118, daar staat die uitdrukking letterlijk- 'geef toch heil, geef toch redding'. En de vraag wat is dat heil dan precies? Wat houdt dat precies in? Dat is ??n van de belangrijkste vragen, de hoofdvraag misschien wel van al deze avonden. En voordat ik daar verder over wil gaan spreken, wil ik eerst lezen uit Romeinen 1. We lezen maar enkele verzen: vers 14 t/m 17. Ik wist niet of ik naar Waddinxveen een NBG of een Statenvertaling moest meebrengen, dus ik heb maar een Thelosvertaling meegenomen. Qua nauwkeurigheid als de Statenvertaling, maar eigentijdser Nederlands. Romeinen 1:14, daar zegt Paulus: "Van Grieken en barbaren, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Zo ben ik dan wat mij betreft ook bereid om aan u, die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is Gods kracht ter behoudenis voor ieder die gelooft. Eerst voor de jood en ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot geloof zoals geschreven staat. Maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven."

 

Hier staat het allemaal in. Het is eigenlijk heel bijzonder. Paulus was voor die tijd eigenlijk nog nooit in Rome geweest, hij had ook zeker deze gemeente niet zelf gesticht, maar Rome was wel een belangrijke plaats. Zijn hart zag daarnaar uit dat hij daar ooit zou komen. Dat hij daar ooit zou komen als gevangene zou hij niet bedenken. Hij wilde de plaats vooral bezoeken op doorreis. Hij wilde uiteindelijk naar Spanje, dat kunt u allemaal vinden in deze brief, al in het eerste hoofdstuk. En hij verheugde zich erop om deze gemeente te bezoeken. Juist daar in het hart van het Romeinse Rijk, daar was een Roomse kerk. Dat betekent namelijk gewoon 'een gemeente in Rome'. Dat was de allereerste Roomse kerk of Romeinse kerk, dat betekent precies hetzelfde. En dan zegt Paulus iets heel bijzonders. Ik val zomaar met de deur in huis, ik ga u niet te lang ophouden bij die eerste dertien verzen. Maar dan zegt Paulus dit, in vers 14: dat hij van alle mensen een schuldenaar is. Dat wil zeggen: hij staat bij alle mensen in het krijt. Hij heeft tegenover alle mensen een schuld, dat wil zeggen een plicht te vervullen. Zo voelt hij dat. De verkondiging van het evangelie is een groot voorrecht, maar hij ziet het ook als een dure plicht. Als een last die hem op de schouder is gelegd. Waar in de NBG-vertaling in de profeten soms 'godsspraak' staat, staat in de Statenvertaling 'last'. Dat is ook de letterlijke betekenis. Een last die op de schouder van de profeet drukt, waar hij vanaf moet. En dat doet hij door zijn boodschap te verkondigen en op te schrijven. Paulus heeft een last. En dat is om aan die gelovigen in Rome het evangelie nader uit te leggen. 'Zo ben ik dan ? want jullie horen ook bij al die Grieken en barbaren, wijzen en onwetenden ? bereid om aan u die in Rome bent het evangelie te verkondigen.' Nou, dat is natuurlijk nogal merkwaardig, want hij schrijft hier aan gelovige mensen. Hij opent de brief met deze woorden. Vers 7: 'Aan alle geliefden van God, die in Rome zijn ...' Geliefden van God, geroepen heiligen: je zou juist zeggen, Paulus, dat zijn de mensen die het evangelie niet meer nodig hebben, want ze kennen het al. Dus sloof je niet uit, ga liever naar de mensen die het nog niet gehoord hebben, dat zijn er nog vele miljoenen. Waarom zou je nou aan ons, die het evangelie al kennen, het komen vertellen, komen verkondigen? Ja, maar de vraag is natuurlijk, dat bedoelt Paulus, of die gelovigen in Rome wel het volle evangelie verstonden. En dan bedoel ik niet per s? volle evangelie in de zin van de Volle Evangeliegemeenten, want die denken bij 'vol' aan andere dingen waar het Paulus in de Romeinenbrief helemaal niet zo direct om gaat. Hij bedoelt met 'vol' het volledige evangelie zoals gelovigen het moeten horen, namelijk niet alleen wat nodig is om van een niet-wedergeboren mens een wedergeboren mens te worden, want dat is nog maar het beginnetje. Ik heb dat vorige jaar ook wel eens gebruikt, die uitdrukking. Paulus rust niet voordat die baby'tjes ook volwassen zijn geworden en daarvoor is het evangelie. En dan niet het halve evangelie. Nee, het halve evangelie is dat wat nodig is om van onbekeerde mensen bekeerde mensen te maken door de kracht van Gods Geest. Hele evangelie is ? dan komt die tweede helft erbij- om van die pasgeboren baby's volwassen mensen te maken. Paulus zegt in Kolosse 1:27 dat dat zijn taak is. Hij rust niet voordat hij elk mens volwassen gesteld heeft in Christus. In uw vertaling staat daar misschien 'volmaakt', maar volmaakt heeft lang niet altijd de betekenis van zondeloos. Het betekent: hier op aarde geestelijke volwassenheid. Dat is nog niet de volmaaktheid van de hemel, maar het is meer dan een baby. Paulus zegt dus eigenlijk dit: je hebt het evangelie pas werkelijk begrepen als je niet alleen maar wederom geboren bent, want dat is maar het beginnetje, dat is niet het einddoel. Je hebt het pas te pakken als je een volwassen christen bent. Lieve mensen, laten we nu eerlijk zijn tegen elkaar. Is het niet vaak zo dat alleen maar dat halve evangelie verkondigd wordt? Een tijd geleden werd aan een bekende Nederlandse theoloog gevraagd ?die ik overigens zeer waardeer- waaruit nou volgens hem de gereformeerde spiritualiteit bestond. Dat vond ik een boeiende vraag, ik was buitengewoon ge?nteresseerd in het antwoord. En toen zei hij: dat het toch nog maar eens mocht gebeuren echt zeker te weten een kind van God te zijn. En toen werd ik van binnen een beetje verdrietig.

En zo gaat het zo vaak, je hoopt elke keer dat er wat meer uitkomt maar het gaat zo vaak zo. Want die vraag op zichzelf is natuurlijk ontzettend belangrijk. En ik zeg bij voorbaat tegen elk mens hier vanavond die niet zeker weet dat die een kind van God is, dat het van de grootste betekenis is dat die daar wel achterkomt. Maar die vraag gaat alleen maar over de kwestie hoe word je van een foetus, want dat neem ik aan dat u dat wel bent wat zou u anders hier doen u bent niet zomaar van de straat hier binnen gekomen, u hebt toch in ieder geval, zoals men dat soms noemt, een geoefende ziel. En misschien hunkert u al heel lang naar het heil. Dan bent u als het ware, vergeef mij de vergelijking, onderweg om van een foetus een baby te worden.

Als u zich ophoud in kringen waar heel veel van die mensen zijn, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan krijg je de situatie dat men denkt dat dat de normale situatie is, dat het zo hoort. En als er dan weer eens ??n dan tenslotte uit het geboortekanaal te voorschijn is gekomen en mag zeggen: "nu weet ik het toch" en soms pas op het sterfbed, dan krijg je een heel patroon van mensen die denken 'dit is blijkbaar de normale gang van zaken.' En dat klonk ook door in de woorden van die predikant. Terwijl ik mag weten, ik denk dat ik wel iets weet van gereformeerde spiritualiteit, dat het over heel wat meer gaat dan over dat. En ik zou het vanavond op deze manier willen formuleren zoals ik het al zei: "Echte spiritualiteit heeft te maken met dat geestelijke groeiproces, waarbij een mens tenslotte volwassen in Christus is."

Om een paar woorden te gebruiken uit de bijbel zelf: 1 Johannes 2 'Een vader in Christus' Kolosse 1:27 'Volmaakt dat is volwassen in Christus.' Paulus zegt dat ook in Fillippenzen 3 'Voorzover wij dan volmaakt zijn, dat wil zeggen die geestelijke rijkdom bereikt hebben.' 2 Petrus 3:18 'Groeit op in de genade en in de kennis van onze Here Jezus Christus.' En ook al in 1 Petrus 2 zegt hij dat, dat we zouden opgroeien of opwassen in de oude taal, opwassen door die redelijke onvervalste melk, altijd gaat het daarover.

Hoe worden baby's groot, daarover gaat gereformeerde spiritualiteit. Die gaat erom dat het grote doel van Romeinen 8, waar we het later eens over gaan hebben, vervuld wordt, waar het over al gaat in de voorbestemming, in de predestinatie, dat we gelijk zouden worden aan het beeld van Christus. En overal waar Paulus merkt dat dat evangelie nog niet goed is doorgedrongen, daar heeft hij een groot verlangen om onder christenen het evangelie te verkondigen, hoe gek dat ook klinkt. En ik wil mij verder niet vergelijken met de apostel Paulus maar het is mij een vreugde, dat meen ik vanuit de grond van mijn hart, om vanavond in Waddinxveen het evangelie uit te mogen leggen aan christenen.

Dit is geen gewone evangelie verkondiging waar het erom gaat dat zondaren aan de voet van het kruis gebracht worden, hoewel het geweldig zou zijn als dat zou gebeuren met iemand die de Here Jezus nog niet kent als zijn Heiland en Heer. Maar het evangelie waar Paulus het over heeft tegen deze geliefde heilige broeders, dat is dat evangelie dat over heel wat meer gaat. Nogmaals, het is misschien voor u een beeld dat u kan helpen niet te vragen 'hoe word ik van een foetus een baby?'. En zeker niet 'hoe kan ik dat tenslotte misschien op mijn sterfbed ooit nog eens bereiken?' Want dan heb je wel een verloren leven achter de rug, je gaat naar de hemel als baby en je zult in de hele eeuwigheid ook een baby zijn. Want je zult in de hemel zijn wat god hier op aarde van je heeft weten te maken. Dat is je verantwoordelijkheid.

Daarom is het zo ontzettend belangrijk het evangelie te kennen, het volle evangelie. Het volle evangelie gaat namelijk ook over de vraag: "Hoe word ik een volwassen christen?", en een volwassen christen is hetzelfde als een christen die lijkt op de Here Jezus Christus. Matthe?s 10:25 Het is de discipel genoeg als hij word als de meester. Of zelfs nog sterker dat klinkt bijna eng maar het staat in de bijbel Efeze 5:1 'Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen.' Nog niet eens alleen maar navolgers van de Here Jezus want Hij was mens hier op aarde, een mens navolgen ook al is dat een goddelijk mens, maar toch daar kun je je nog iets bij voorstellen maar hier staat zelfs 'navolgers van God!', 'Als geliefde kinderen!' Als kinderen juist moet je gaan lijken op je Vader die in de hemel is. Zelfs in de bergrede zegt de Here Jezus al weest dan volmaakt zoals Uw hemelse Vader volmaakt is en kom er niet aan met 'dat is niet te halen, dat is niet te bereikbaar' want dan bent u wijzer dan God, dan weet u het beter dan de Here Jezus.

Wees dan volmaakt, wees dan even geestelijk volwassen zoals je alle kenmerken daarvan al lang kan terug vinden in God. Word niet alleen maar een kind van God, want mamma kan dat wel leuk vinden zo'n baby'tje in de wieg en misschien zegt ze wel: "Ach misschien moest die altijd maar zo blijven h? zo'n peuter van anderhalf." mar als het echt zo zou blijven, dan zou ze gauw naar de dokter rennen van schrik. Want we krijgen die kinderen opdat ze volwassen worden. En God krijgt ook kinderen opdat ze volwassen worden.

Nu zult u allemaal zeggen: "wat heeft dat met deze verzen te maken, je bent nog mar aan het begin? Je moet niet al je kruid verschieten al op de eerste avond" Ja maar ik wil u alvast een beetje voorbereiden op wat u te wachten staat, zodat u weet waar u aan toe bent. En we zullen het zien in deze verzen ook. Paulus wil het volle evangelie delen met deze gelovigen. En dat zie je in die volgende verzen. In de kiem, in de kern zoals dat ook in de titel van deze lezing staat, wil hij ze dat duidelijk maken: 'Ik schaam mij niet voor het evangelie', nou geen wonder het is zoiets moois en prachtigs je wil dat alle mensen het weten.

Joden hebben een streepje voor want zij zijn het uitverkoren volk maar het is gelukkig ook voor de Grieken, dat betekent hier 'voor alle niet-joden', dus u bent vanavond ook even Grieks. Het geldt voor alle niet-joden ook, eerst voor de jood en dan voor de griek en dan, dan komen er een paar verrassende dingen. Die woorden zijn ons zo vertrouwd dat je het verrassende er vaak niet meer aan afziet. Maar dan staat er: 'Het evangelie is Gods kracht'. Ik denk dat ik daar niet zo gauw opgekomen zou zijn, als ik het evangelie moest beschrijven om te zeggen 'het is kracht'. In het evangelie komt kracht tot uitdrukking. Je zou dat niet altijd zeggen ik hoor overal, nee ik moet niet overdrijven, op zoveel plaatsten zo'n futloos evangelie, zo weinig spannend, ook zo ontzettend beperkt.

Ik zal u even een voorbeeld geven van iets wat ik niet alleen een half evangelie maar een kwart evangelie noem. En alsjeblieft, ik zeg bij voorbaat begrijp me niet verkeerd. Want wat ik ga zeggen is zeer belangrijk, en het is zeer waar maar het is maar een kwart. Dus dat hebben we afgesproken h?, dat u niet al te veel schrikt. Wat ik ga vertellen is een kwart van het evangelie, zeer belangrijk, absoluut waar, absoluut nodig om te geloven, maar het is maar een kwart. En dat is dit: "U bent een zondaar, en de Here Jezus is voor zondaren gestorven, door het geloof krijgt u daar deel aan en worden al uw zonden vergeven en gaat u straks naar de hemel." Ik heb het een beetje kort gezegd, maar het is maar een kwart.

In de eerste plaats ontbreekt er ook maar iets in van geestelijk volwassen worden. Als je tot geloof gekomen bent, je bent een kind van God je bent wedergeboren dan ben je rijp voor de hemel en dat is op zichzelf ook zo. We zijn bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht Kolosse 1:12. Maar die uitspraak die ik net deed, die zo vertrouwd in uw oren klonk of dat nou reformatorische of evangelische oren zijn dat maakt niks uit, het is overal datzelfde kwart evangelie.

Maar het gaat niet over uw leven op aarde. Als u jong bent en nog honderd jaar voor de boeg hebt dan gaat het totaal niet over de vraag hoe u die honderd jaar moet doorbrengen, nou voor veel christenen is dit inderdaad ook niet interessant. Als ze een dineer aanrichten dan halen ze die wijn tijdig uit de kelder want die moet anti-chambreren. Nou zo zien sommige christen het hele leven op aarde ook als een soort anti-chambreren op de hemel.

En dat er een doel voor dit christen leven is, ik had het over dat gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Gods Zoon, en ze hebben het idee als we straks naar de hemel gaan dan is dat automatisch het geval, hier op aarde is het een arme zondaars bestaan, u kunt dat thuis nu niet zien als u naar deze geluidsopname luistert maar u hier kunt het wel zien, dit is een curve en die curve betekent arme zondaar hier op aarde arme zondaar, daar komen we nog op terug ik ellendig mens, ik ellendig mens, en dan gaan we naar de hemel hup hatsiekiedee, schiet ineens een eind de lucht in en dan zijn we ineens volmaakt geen zonde meer geen.. het is zo'n verwerpelijk beeld, het kweekt luie christenen en het is nog onwaar ook. Ik zeg het nog een keer; je zult in de hemel zijn wat God hier op aarde van je heeft weten te maken.

Als u straks voor de rechterstoel van Christus staat dan gaat het niet over de vraag of u een kind van God bent ja of nee dat is hopelijk al lang gesetteld en dat komt daar niet aan de orde. U staat daar in witte klederen met een gouden diadeem op uw hoofd en de Rechter die op de troon zit dat is de Heiland die voor uw zonden gestorven is dus daar gaat het niet om. Die Rechter heeft een heel andere vraag aan u en mij en dat is de vraag: hoeveel gelegenheid heb jij Mij gegeven in jouw leven om dit beeld van Mij in jouw leven te verwerken, hoeveel ben jij in jouw leven op Mij gaan lijken? En nou komen de geluiden. Ja maar dat kunnen wij helemaal niet. Wij zijn maar arme zondaren. Daarom vind ik het zo belangrijk dat hier staat: het evangelie is kracht! Paulus zegt in 1 Kor. 4:20 het koninkrijk van God is niet woorden, maar kracht. Mooie praatjes, hebben we niets aan. Dat bedoelt hij daar. Als de critici hadden allemaal mooie praatjes en hij zegt: ik wil wel eens zien waar is jullie kracht? Waar is jullie geestelijke energie. Als ik bij jullie kom ga ik jullie daarop aanspreken. Ik wil geen theologische theorie?n horen. Ik wil geen verhaaltjes horen, laat jullie kracht maar eens zien. Waar is de kracht van God in jullie leven? Het koninkrijk van god is kracht, het evangelie hier is kracht! Aaaahh dat hebben velen nog nooit gehoord want wij zijn maar arme zondaren tot aan de dood. Zelfs de allerheiligsten onder ons hebben maar een beginsel van gehoorzaamheid, dus waar zou u aan beginnen? We worden al bij voorbaat ontzettend ontmoedigt. Waar is de kracht? Het heeft ook te maken met het feit natuurlijk, waar we het vorig jaar uitvoerig over hebben gehad, dat we zo weinig begrijpen van wat de Heilige Geest is en doet en de kracht van de Geest. Het evangelie is kracht. Het evangelie is niet alleen maar kracht om mensenharten te veranderen doordat ze van een zondaar een wedergeboren mens worden. Als u denkt dat dat alles is ... het evangelie is een kracht Gods om mensen volmaakt te stellen in Christus. Ik citeer hier de tekst uit Kolosse 1. Als u bij de Romeinen brief wilt blijven. Prima! Romeinen 8. Ik heb het al gezegd, uit vers 28. God heeft u van te voren bestemd. Niet om naar de hemel te gaan, dat staat er niet eens, dat hoort er wel bij, maar om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te worden, dat is het doel van de predestinatie! Het komt allemaal ter sprake, blijf vooral komen, er is nog een hoop te doen. Ik moet zelf ook oppassen dat ik niet alles al weggeef op de eerste avond. Dit is het doel. Het evangelie is een kracht Gods, om van een mens niet alleen maar een wedergeborene te maken, een baby! Wie wil er nou alleen maar baby's? Ik heb wel zulke moeders gekend, die vroegen elke keer: geef me weer een baby! Ze waren dol op baby's maar ze wisten niet wat ze er verder mee moesten doen. En het ging ook helemaal fout in dat gezin. Die moeders waren alleen maar gefocust op baby's! en sommigen christenen lijken ook gefocust te zijn op baby's! ik hoor zowel in reformatorische als in de evangelische gemeentes soms de klacht bij ons wordt elke zondag het evangelie verkondigt maar dat kennen we al. We hebben het al aangenomen. We kennen de Heere Jezus. We willen zo graag geestelijk voedsel hebben want we willen van baby's volwassen worden. We horen elke zondag een vroedvrouw maar die hebben we niet nodig want we zijn al geboren. We willen molenaarskindermeel. We willen straks boterhammen met spek. We willen groeien! En dat is merkwaardig want er zijn een heleboel overeenkomsten tussen reformatorische en evangelischen. Niet tussen allemaal, maar ik hoor dezelfde klacht. Het gaat bij ons elke zondag over mocht het maar komen te staan te gebeuren, de evangelischen zeggen dat met andere woorden, maar het gaat altijd over het evangelie. En ik ken mensen die in zulke kerken tot geloof zijn gekomen en die de volgende zondag ontdekten: dit is het zelfde evangelie maar dat heb ik intussen aangenomen, en de volgende zondag weer en de volgende zondag weer en die uiteindelijk weggingen. Ze wilden eten. En ze kregen geen eten. Ze kregen alleen maar.. ja wat krijg je als je net geboren bent, ze kregen alleen maar, nou ja de vroedvrouw verder nog niets. Maar ze wilden eten. Paulus zegt: ik wil zo graag aan jullie het evangelie verkondigen, maar dat betekend ik wil jullie graag eten geven! Dat jullie groeien en groot worden want dat is zo belangrijk. Ik geef een paar uur les aan de middelbare school en ik heb toevallig, ik ben vorig jaar ingevallen en nu weer. Dus ik heb ze een jaar niet gezien en ik zei tegen ze; met 14/15 veranderen ze zo. Wat zijn jullie groot geworden! Ik denk niet dat ze dat leuk vinden, maar het trof me zo in een jaar tijd, 13-14-15 jarigen wat ze enorm veranderen. En nu hebben wij elkaar een jaar niet gezien om zo te zeggen, nou ja een paar maanden. Maar sinds dat we begonnen is het een jaar geleden. We zouden tegen elkaar moeten kunnen zeggen; wat ben je groot geworden, je bent geestelijk gegroeid. Toch? Of niet? Bent u geestelijk gegroeid het afgelopen jaar? Dat vroeg ik laatst aan mijn vrouw: ben ik een beetje gegroeid geestelijk het afgelopen jaar? Ze moest wel erg lang nadenken vind ik, maar tot slot zei ze; een beetje wel geloof ik ... nou ja ... Bent u geestelijk gegroeid? Daarom is dat eten, daarom zegt Paulus ik wil zo graag ook met jullie delen want ik wil zo graag dat jullie ook het volle evangelie leren kennen. En dat gaat niet alleen maar over hoe kom ik in de hemel maar dat gaat over de vraag: wat voor soort mens mag ik hier worden op aarde?

Kijk, als ik een stukje kerkgeschiedenis mag geven. Heel veel licht is geworpen op de rechtvaardiging door het geloof niet pas door de reformatoren maar al veel eerder in de 12e eeuw door Anselmus van Canterbury en die heeft vooral het beeld gebruikt van een rechtspraak en je leest dat nog veel in commentaren, de rechtszaal, de Romeinenbrief is als een rechtszaal waar een rechter ons rechtvaardig verklaart, ons vrijspraak verleent op grond van het werk dat onze Heere Jezus als borg en middelaar heeft volbracht. Maar het is een heel eenzijdig beeld. Het was nog een tijd dat het Romeinse recht nog een grote rol speelde. En dat is helemaal niet erg want het is nog steeds een nuttig beeld, maar het was heel eenzijdig. Het is maar ??n aspect. Paulus was een jood. Paulus schrijft aan mensen die ook van Joodse afkomst waren. Als ik Paulus hoor spreken over gerechtigheid, want dat is het evangelie, het gaat om de gerechtigheid van God, en het gaat over het woord uit Habakuk, de rechtvaardige zal vanuit geloof leven. Dan denk ik bij dat woord rechtvaardig en gerechtigheid niet aan het Romeinse recht, ook al is dat dan een brief aan de Romeinen, dan denk ik aan wat gerechtigheid is in het Oude Testament. Dan denk ik aan wat een Jood verstaat onder gerechtigheid. Daar is dat begrip heel belangrijk. Een rechtvaardige, in het Hebreeuws heet dat een Tsadiek. Als u wel eens verhalen gelezen heeft over de Chasidiem, die Oost-Europese, Joodse sekte, zeer vrolijke sekte die veel liefde had voor de wet, waar ook veel openingen waren voor wonderen en tekenen, een heel bijzondere groep die heel intensief bezig was met de wet. En waar dat woord Tsadiek een belangrijke rol speelde. Het woord Tsadiek betekent rechtvaardige. De rechtvaardige is de vrome mens.

Zo ik stap eens even af van Anselmus, zoals hij ook heel sterk over genomen is door Luther en Calvijn. En ik zeg nou eens even heel Joods, weet u waar het evangelie over gaat? Hoe wordt je een Tsadiek, een rechtvaardige? Een vroom mens? Wat is een vroom mens? Psalm 1: "Welzalig de mens die niet wandelt, in de raad der goddelozen, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet een welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Niet alleen maar om daar over na te denken maar om die wet te doen. Want hij is als een boom gepland aan waterbeken. Welks loof niet verwelkt. Het geeft elke dag opnieuw vrucht want zijn wortels zijn bij de beek. Hij voedt zich van God en uit zijn Thora. Hij leeft als de ware Tsadiek. Eigenlijk is dat ware portret van de Here Jezus, van de Messias in de eerste plaats, een Tsadiek is de mens die zijn vreugde vind in Gods Woord, want hij vind zijn vreugde in God zelf. Als u niet meer weet dan dat Jezus voor uw zonde gestorven is, dan weet u iets geweldigs belangrijks, maar dan kent u Hem nog niet, want u weet alleen wat Hij voor u gedaan heeft. Dat is totaal wat anders dan Hem te kennen, een relatie met Hem hebben, met Hem te spreken. Hem na te volgen, Hem te dienen, dat is de discipel van Matthe?s 10 die ik u noemde. Het is de discipel genoeg als hij wordt als de Meester. Hij vergaat zich aan de Meester. Hij drinkt in wat de Meester zegt. Hij kijkt naar hoe handelt de Meester, hoe gaat Hij met de mensen om? Hoe komt de liefde van God in Zijn woorden? Maar ook de strengheid van God in Zijn woorden tot uitdrukking. En in Zijn handelswijze. Ik wil helemaal worden zoals de Meester, ik wil niet alleen maar Zijn leringen in me opnemen, ik wil worden als Hij! En dat is het hele grote doel van het christenleven. En als je zegt: ik weet dat de Heere Jezus voor mijn zonden gestorven is en daarom hoef ik straks niet naar de hel, maar ik ga naar de hemel. Dat gaat totaal niet over je leven op aarde, totaal niet over navolging, totaal niet over toewijding, totaal niet over lijken op Jezus, totaal niet over volwassen worden. Het lijkt wel of je van plan bent je hele leven een baby te blijven. En als je dat doet dan ga je als een baby de hemel in en ik vertel u: geestelijke baby's worden ook behouden. Dat is de troost. Maar u zult wel te horen krijgen: waarom bent u nooit verder gekomen, mijn goede vriend, mijn zoon, dochter, waarom ben je zo klein gebleven? Heb ik je niet genoeg te eten gegeven? Waren er nergens gelegenheden waar je het volle evangelie heb mogen horen? Heeft dan niemand je uitgelegd wat mijn plan is met jouw leven hier op aarde? Hebben ze je dan verteld dat het genoeg is dat je een baby bent, want dan ga je straks naar de hemel. Heeft dan niemand je verteld hoe belangrijk ik het vind wat voor mens je hier op aarde bent geweest? Je bent bekleed met de nieuwe mens, je waarde, gerechtigheid, heiligheid, heeft niemand je dat uitgelegd? Hebben ze je verteld dat je altijd maar een arme zielige zondaar blijft? Hebben ze dan nooit verteld dat het evangelie KRACHT Gods? is? Waar is de kracht m?n zonen, m?n dochters? Waarom was je zo krachteloos? Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, in het evangelie. Dat is weer zo?n verrassing, eerst dat woord kracht, dan het woord gerechtigheid. Ik zie Luther zitten in zijn torenkamertje, dat helaas niet meer bestaat, ik ging met camera en al met een EO-ploeg naar Wittenberg om dat torenkamertje te filmen. Weg! Nou ja, gelukkig, op de Wartburg is nog de inktvlek te zien die hij gemaakt heeft toen hij de duivel de inktpot naar het hoofd gooide. En we hebben nog heel veel dingen gevonden, maar dat torenkamertje, waar de geschiedenis een verandering heeft ondergaan, waar Luther worstelde met de vraag; hoe kan nou de gerechtigheid van God een blijde boodschap zijn? In het evangelie wordt de gerechtigheid van God openbaar, maar als ik aan de gerechtigheid van God denk dan word ik alleen maar bang. Want als ik denk aan het feit dat ik zo?n groot zondaar ben en dat God een rechtvaardig God is. Wat moet een rechtvaardig God met mijn zondigheid? Hij kan mij alleen maar verdoemen. Ik ben voor eeuwig verloren. Is dat een blijde boodschap? Evangelie betekent goede boodschap. Hoe kan de goede boodschap nu gaan over de gerechtigheid? Als er nu gestaan had, God is weliswaar rechtvaardig maar gelukkig dat vergeten we nou maar, want God is ook Liefde en hij ziet jouw zonde door de vingers en Hij neemt je toch aan want Hij houdt zoveel van je. Het staat er niet. Er staat: het evangelie gaat over de gerechtigheid. Hoe kan dat nou, hoe kan dat nou? Er is inderdaad veel prediking waar het altijd maar over de liefde gaat, dat is heel zeker, wie durft er nog over de hel te preken? Wie durft er nog over het oordeel van God te spreken? Wie durft er nog over eeuwige verlorenheid te spreken? Het moet allemaal lievig, want er zijn al zoveel mensen de kerk uit gejaagd dus daar willen we niet een schepje bij op doen. We willen dus vooral lief zijn voor de mensen. Nou het helpt niks, er gaan nog steeds elk jaar 60.000 mensen weg uit de PKN. Dus al die lievigheid helpt blijkbaar ook niets. Donderpreken trouwens waarschijnlijk ook niet hoor. Want het hoeft toch ook op die manier niet? Het is merkwaardig, heb je dat wel eens gezien, in Handelingen worden heel wat evangelisatie toespraken beschreven. Hebt u wel eens gehoord dat in geen van deze evangelisatie toespraken het woord liefde voorkomt? Hoezo, is God dan niet liefderijk? Natuurlijk! Het is de genade en de mensenliefde van God die ons behouden heeft, schrijft Paulus aan de Efezi?rs en Titus. Dit is het merkwaardige. Als je dat niet snapt dan is het goed dat we hier vanavond bij elkaar zitten. Hoe kan het dat in het evangelie hier staat dat het de gerechtigheid van God is die geopenbaard wordt? En dat is niet zoals Luther en Calvijn dachten, de gerechtigheid van een mens die uit God is en die voor God bestaat en die een mens nodig heeft om in het oordeel overeind te blijven. Het is niet een gerechtigheid uit God, vroeger dachten heel wat uitleggers dat, ik heb het precies nagevolgd, ik heb tientallen uitleggers erop nagekeken en je ziet geleidelijk aan dat het omkiept, die uitleg, vandaag is het gros van die uitleggers, mijzelf inbegrepen, ervan overtuigd dat het hier niet gaat om een gerechtigheid uit God, een gerechtigheid van de mens die voor God kan bestaan, maar de Gerechtigheid van God Zelf. En dat maakt het ook veel spannender. Want dan wordt de vraag des te klemmender; hoe kan er nou een blijde boodschap gaan over gerechtigheid van God? Een gerechtigheid die ons alleen maar bang kan maken. Een rechtvaardig God, wie kan voor een rechtvaardig God bestaan? En dan het tweede; de rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat is de kern, we komen er steeds dichter bij. We komen er steeds dichter bij. Het is de gerechtigheid van God, hou vast, ik ga het direct uitleggen, eerst even vasthouden, het is de gerechtigheid van God die van de mens een rechtvaardige maakt. Een rechtvaardige die door zijn geloof leeft. Een tsadiek. Zo?n vrome uit het Oude Testament. Het gaat hier niet alleen maar om de vraag of je rechtvaardig verklaard wordt in die rechtszaal, het gaat erom; hoe word je een rechtvaardige die leeft uit z?n geloof? Niet alleen maar gerechtvaardigd wordt uit geloof, maar die leeft uit z?n geloof. Z?n hele verdere leven op aarde tot het einde aan toe, leven uit geloof. Een rechtvaardige, hoe word je dat? En dit is het verrassende antwoord; door de gerechtigheid van God. Ik jaag de spanning steeds meer op, want ik hoop dat u dan denkt: ja, maar wat is dat dan? Wat is dat dan? Als u het niet weet, dan betekent dat dus dat u het volle evangelie inderdaad nog niet kent. Want hier in het begin van deze brief wordt gesproken, hier over Paulus, die zegt; Ik ga jullie het evangelie uitleggen want het gaat in het evangelie over de gerechtigheid van God. Huh, over de gerechtigheid? Ja, en die gerechtigheid van God maakt van jou een rechtvaardige. Nou Paulus, ik dacht dat vooral de Liefde van God dat was die dat deed? Ja ook. Maar ook de gerechtigheid van God. Ga eens even mee naar hoofdstuk 3, ik mag er niet teveel over zeggen want dat is het onderwerp voor de volgende keer. Maar in Romeinen 3 vers 21 staat: Maar nu is buiten de wet om gerechtigheid van God geopenbaard. En niet zoals velen zouden willen lezen: de Liefde van God geopenbaard. Mag ik het eens een beetje zo plompverloren zeggen? Die Liefde van God zou ons niets baten als die gerechtigheid van God geen voldoening kreeg. God kan ons nog zoveel liefhebben, maar als zijn Heiligheid geschonden is en geschonden blijft en als zijn gerechtigheid geschonden is en geschonden blijft, kan, met eerbied gesproken, Zijn Liefde niets voor ons doen. Dat God Liefde is, dat geloof ik graag, maar een zondaar heeft daar niet genoeg aan. Daarom ben ik er zo blij mee dat in het evangelie van God de gerechtigheid is geopenbaard. Ik ben er niet bang voor, maar ja, wij leven ook 500 jaar na Luther en ik mag ook gebruik maken van zijn ervaringen en van zijn grote ontdekkingen, daar in dat torenkamertje in Wittenberg, want ineens viel het kwartje. Ineens zag hij het. Die gerechtigheid is niet tegen mij, die gerechtigheid is voor mij! En dat blijkt later in deze brief, want, ik ga nog even verder in Romeinen 3 vers 25, laat ik vers 26 meteen nemen; opdat Hij, God, rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is. Luister goed, dit is de kern, God is rechtvaardig als Hij een zondaar aanneemt. God is ook Liefde, God is genadig, God is barmhartig, God is goed, Hij is al die dingen, maar Hij is ook rechtvaardig als Hij dat doet. Hoe kan je dat nou begrijpen? Hoe kan het nou te begrijpen zijn dat een God die zo heilig is en zo rechtvaardig dat Hij de zonde niet door de vingers kan zien, die elk van ons, zoals we van onszelf zijn, voor eeuwig zou moeten veroordelen? Hoe kan het rechtvaardig zijn en niet alleen maar liefdevol dat God die zondaar aanneemt? En het antwoord luidt; kijk naar het kruis van Golgotha. Daar heeft de Here Jezus zo?n groot werk volbracht dat op grond daarvan alle mensen kunnen komen. Hoort u dat goed? Alle mensen. Dat is de duidelijke getuigenis van de Schrift. Titus 2 vers 11; de genade Gods is verschenen, heil brengend voor alle mensen. Romeinen 5 vers 18; de ene daad van gerechtigheid die Christus volbracht heeft strekt tot rechtvaardiging voor alle mensen. God heeft de wereld liefgehad opdat een ieder die gelooft, alle die hem aanroepen, komen tot het heil, het is voor alle mensen. God wil niet dat iemand verloren gaat maar dat alle mensen behouden worden, 1 Timothe?s 2 vers 4 en 2 Petrus 3 vers 9. Het staat er. Overal. Alle mensen. Waarom is dat? Hoe kan dat? Hoe kan God de zonde zomaar door de vingers zien, voorbij zien, en alle mensen het heil aanbieden en daarbij nog rechtvaardig zijn ook? Dat is omdat God de zonde helemaal niet door de vingers ziet. Dat zou nou juist onrechtvaardig zijn, dat zou misschien wel liefdevol zijn, maar het zou ook onrechtvaardig zijn, dus God kan dat nooit. Maar als er Een is die voor alle mensen gestorven is, laat het iemand zijn, mag ik een simpel beeld gebruiken, dat is nou eens niet de rechtszaal, maar dat is het beeld van de financi?le wereld. Stel je nu eens voor dat iemand een geweldig deposito zou inleggen op een bank en zou zeggen; iedereen die aan bepaalde voorwaarden voldoet, bepaalde beroepsgroep, laten we zeggen de boerenbevolking bij slechte oogsten, die mogen een beroep doen op dat fortuin en daar een deel van krijgen. Maar ze moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en die voorwaarden hebben te maken met een simpel ding, dat is geloof. Ik las ooit eens het verhaal van een rijke landheer die dat inderdaad zo deed. Mensen die meededen moesten zware pachten betalen en gingen daaronder gebukt. En op een dag deelde hij mee: Iedereen die voor 12 uur op die en die dag binnen is, die krijgt zijn pachtsom van dat jaar kwijtgescholden. Mensen keken ernaar, ze lachten, trokken hun wenkbrauwen op, wezen naar hun voorhoofd en ze dachten, die man is bezig ons er enorm tussen te nemen. Dit bestaat gewoon niet. Maar ze dachten, we zullen eens kijken welke gek daar intrap. En ze gingen allemaal naar het huis van die landheer en ze stonden daar buiten de deur en inderdaad zeg daar kwam op een bepaald moment een boeren echtpaar aan en ging naar binnen en zeiden tegen die landheer ``is dat echt waar? Ja, zei hij "dat is echt waar". Nou die mensen waren dol gelukkig alleen zei hij, ik zou jullie wel willen vragen om tot 12 uur binnen te willen blijven, want ik wil dat die anderen ook komen doordat ze geloof hechten aan mijn woord. Nou die anderen wachten en wachten maar er kwam verder niemand opdagen en tenslotte kwam dat echtpaar om 12 uur naar buiten juichend en jubelend. Waarop die hele meute zich op die deur stortte om naar binnen te gaan en ook daar deel aan te krijgen, toen zei die landheer nee, ik heb jullie wel gezien, jullie hebben de hele morgen voor de deur gestaan, jullie hadden allemaal tijd om naar binnen te gaan, maar jullie geloofden mij niet. Het enige wat ik van jullie vroeg is geloof. Ik bezit voldoende om jullie allemaal kwijtschelding te geven van de pachtsom. Het enige wat ik vroeg was geloof en deze mensen geloofden. Ze werden allemaal kwaad. Zoals straks voor de grote witte troon ook heel wat mensen boos zullen zijn, die vinden het oneerlijk en die kunnen dat niet accepteren. En die mensen waren ook allemaal kwaad. Maar hij zei waarom zijn jullie kwaad? Als jullie in mijn woorden geloofd hadden. Dan hadden jullie het kunnen krijgen. De Here Jezus heeft zo, n grote prijs betaald dat er heil is en vergeving voor elk mens in deze zaal hoort u dat goed? Geen beperkingen. Ik ben evangelie, s Christen. En ik geloof in dat woordje "allen" en "ieder" in het nieuwe testament. Het is voor allen. Niet allen krijgen het. Ik ben geen alverzoener, zou weer een nieuwe rage zijn door Nederland heen gaat. Ik ben geen alverzoener, die mensen kregen ook niet allemaal hun pachtsom kwijtgescholden alleen die door geloof daar een beroep op komen doen. Je moet wel tot geloof komen. Je moet wel geloof hechten aan het evangelie, maar dan krijg je daar deel aan.

Stel je nou eens voor dat dat echtpaar was binnen gekomen en dat die man gezegd zou hebben ja sorry ik heb dat wel beloofd, en ik heb dat ook wel gepubliceerd maar ik heb er nog eens over nagedacht ja dat was toch stom van mij. Het scheelt me zoveel inkomsten ik kom erop terug ik doe het niet. Dan hadden die mensen kunnen zeggen dat is onrechtvaardig, en ze hadden volkomen gelijk gehad. Wat je beloofd moet je doen. En nou kom ik tot een heel centrale zin, en ik zeg dit met de grootste eerbied maar ik weet niet hoe ik het duidelijker moet zeggen. Als een mens tot God komt met berouw over zijn zonden, met belijdenis en God zou niet vergeving en verlossing schenken, dan zou God onrechtvaardig zijn. Vanwege dat grote werk dat de Here Jezus heeft volbracht. Daarom word in het evangelie de gerechtigheid van God geopenbaard, en dat maakt mij zo gerust. Ik heb vergeving van zonden ontvangen niet alleen omdat God zo liefdevol is, als dat het alleen was dan zou ik in mijn achterhoofd nog steeds de zorgen hebben, ja ik heb nou wel de vruchten mogen plukken van Gods liefde maar Gods gerechtigheid als die me alsnog te pakken kan krijgen dan ga ik er misschien toch nog aan. Want die gerechtigheid die zoekt oordeel, die gerechtigheid die wil straf en die heb ik ook verdiend. Daarom is het zo heerlijk dat het evangelie van God ook over de gerechtigheid van God gaat. Rom 3 God is rechtvaardig als Hij ons rechtvaardigt. Mag ik even uit een ander deel uit het Nieuwe Testament citeren uit 1 Joh 1 vers 9 Als wij onze zonder belijden, ik denk dat het daar vooral gaat over gelovigen, ook dat is weer een nieuwe rage in ons land, dat dat voor ongelovigen is en dat gelovigen nooit meer hun zonden hoeven te belijden. Zulke dingen gaan gewoon door ons land. Nou wij houden ons gewoon aan het al oude Woord. Johannes heeft het daar in het hele hoofdstuk over wij dat zijn de gelovigen mensen. Als wij onze zonden belijden, dan staat er God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven, denk daar eens over na. Er had ook kunnen staan God is genadig en barmhartig als Hij zonden vergeeft. Dat zou volkomen juist zijn geweest. Maar het staat er niet. Als ik mijn zonden belijd en God vergeeft mij dan is dat rechtvaardig als Hij dat doet. Hoezo, omdat ik dat verdiend heb? Nee natuurlijk niet!! God is rechtvaardig omdat ik aanspraak kom maken op een deposito in die grote bank van God. Die grote losprijs die daar voor mij ook klaar ligt, en ik hoef er slechts een beroep op te doen door het geloof onder belijdenis van mijn zonden. Als er berouw en belijdenis is en geloof want sommige mensen hebben wel berouw en belijdenis maar ze geloven niet of ze durven niet te geloven of hun is wijs gemaakt dat je niet zomaar kan geloven, nou die zijn helemaal niet te benijden. Berouw, belijdenis en niet durven geloven. Maar goed dat even terzijde. Als je berouw hebt en je doet belijdenis doet van je zonden, en je legt in geloof je handen op dat grote vermogen dat Christus voor ons gedeponeerd in die hemelse bank, dan zou God onrechtvaardig zijn als Hij ons die verlossing niet schonk. En denk erom dat doet God ook met de grootste vreugde. Het is niet zo, dat denken sommige mensen ook, dat vind je ook al bij de oude theologen, dat de woede van God tot bedaren moest worden gebracht. Die stellen het soms zo voor dat is wel heel extreem, alsof God een woedende God is, toornend tegen de mens, en die als Hij zou kunnen ons te pakken zou krijgen maar gelukkig de Here Jezus in de bres gesprongen en die heeft die woede van God tot bedaren gebracht ongeveer Zoals een vader zich wil misgaan aan een van de kinderen en moeder ziet dat met lede ogen aan en moeder springt ertussen en roept doe dat niet, en vader ... Maar zo is dat niet, Romeinen 8 hoe zal zelfs Hij, Hij die zelfs Zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar Hem voor ons allen heeft over gegeven, ons met Hem ook niet alle dingen schenkt. Het initiatief ging van God uit, niet van de Here Jezus. Niet de Here Jezus is er tussen gesprongen om God tot stilte te brengen. Het initiatief ging van God uit. Het enige wat God niet kan, God kan niet alles, God kan namelijk geen dingen doen die in strijd zijn met Zijn eigen wezen. Dat is de enige belemmering die God heeft. Hij kan ook niet liegen bijvoorbeeld, dat zou in strijd zijn met zijn eigen wezen dan zou Hij geen God meer zijn, dus alles kan God behalve op houden God te zijn. Dus kan God ook geen zie niet meer God zijn. Hij is een rechtvaardig God. Dus heeft God een fundament nodig voor de vergeving, een grondslag een rechtvaardige grondslag. Die grondslag is gelegd door het werk van de Here Jezus. Zonder die grondslag zou het niet rechtvaardig zijn als God u vergaf. Met die grondslag zou het niet rechtvaardig zijn als God u niet vergaf. Kunt u die moeilijke zin volgen? Door dat werk van de Here Jezus is het rechtvaardig van God dat Hij ons vergeeft. Is dat niet geweldig?

En nou nog het laatste wat we daar vinden in Romeinen in die paar verzen, het is uit geloof alleen! Voor Luther was dat zo, n geweldige ontdekking dat hij, dat weet u wel dat hij zo schrok toen hij in de Jacobus brief aan kwam. Voor zijn studenten behandelde hij het nieuwe testament dus op een bepaald moment kwam hij in Jacobus aan u kent dat verhaal, Hij las daar in Jacobus twee dat Jacobus zegt. Dacht je nou echt dat de mensen alleen door het geloof gerechtvaardigd worden, welnee ook door werken, en Luther werd toch kwaad, moet je eens voorstellen als je zo geworsteld heb om iets, zo door het dal bent gegaan, zo door de diepte en dan staat er tenslotte bij Jacobus, nee het is ook door werken, en wat gebeurde er. We hebben het vorig jaar ook al eens een keer aan de orde gesteld, hij zei dat is een strooie brief, gooi d, r maar uit, hou der maar een vlammetje bij, hebben we niks aan. Dat heb je als iemand iets nieuws ontdekt. Dat gebeurt altijd. Hij sloeg door. En dat is ook echt gebeurd. In het concilie van Trenthe dat was het concilie van de roomse kerk om de reformatie te bestrijden zeiden ze ... let goed op, Als Luther gelijk heeft dan hoef je alleen maar te geloven, het maakt geen fluit uit hoe je leeft, al ben je de grootste goddeloze, je hoef alleen maar te geloven in God en je bent behouden. Dat was helemaal niet wat Luther leerde, maar een heel klein tikkeltje gaf hij wel de indruk. Want wat Jacobus daar schrijft is volkomen bijbels en Paulus zegt in de Romeinen brief precies hetzelfde. Maar nu ziet u iets heel belangrijks, die rechtvaardig making gaat niet alleen maar over het moment dat je tot geloof komt. Alsof het een eenmalige declaratie is in de rechtzaal, daar heb je weer dat beeld van die rechtzaal, die rechter zegt ik verklaar u rechtvaardig, u kunt gaan, en je gaat naar buiten en je zegt ik ben een rechtvaardige. Nee, De Romeinen brief gaat over de vraag hoe word ik een tsadiek? Of je een rechtvaardige bent dat zal moeten blijken. Dat ben je niet doordat je zegt dat je een gelovige bent. Een rechtvaardige ben je doordat je rechtvaardig leeft. En heel groot deel van de Romeinen brief gaat over rechtvaardig leven. Natuurlijk er is geen goed werk waardoor je bij God in een goed blaadje kan komen. Vanuit onszelf kunnen we alleen maar dode werken voortbrengen, om maar niet te spreken over boze werken. Maar als een mens tot geloof komt, dan moet het blijken dat het echt geloof is doordat daar goede vruchten uit voortkomen. Weet u nog dat ik u vorig jaar de strikvraag stelde? U moest ja of nee zeggen op de vraag of het waar is dat alleen de mensen die goede werken hebben gedaan in de hemel kunnen komen. En heel vele van u trapte erin. Een paar niet maar een heleboel wel. Want het zit zo in ons hoofd. Reformatorisch als we allemaal zijn, ook de evangelische, dat zit ons zo in het hoofd, nee geen goede werken. Maar geloof dat geen vrucht draagt is geen geloof, dat zegt Paulus dat zegt Jacobus. Deze brief gaat niet over de vraag, hoe word u een kind van God. Deze brief gaat over de vraag, hoe leeft een kind van God. Daarom deelt hij het evangelie hier met gelovigen en niet met ongelovigen, daar begint hij bij het a b c . Deze brief gaat over d e f g h i j enz. Deze brief gaat over oke nu ben je een kind van God, en nou? Nou moet je leren leven als een sadik. Nou moet je leren leven als een waarachtig vroom mens. En dat betekent goede werken volbrengen. Romeinen 6 daar komen we vanzelf bij, Romeinen 6 leven voor de gerechtigheid, niet langer slaven van de zonde maar slaven van Christus. Laat de zonde niet langer in je sterfelijk lichaam heersen. Je wordt beheerst door wat anders, door de kracht van de Heilige Geest door de navolging van Christus. En dan komen de ja maar, ja maar, ja maar, en daarvoor schrijft hij dan hoofdstuk 7, en als hij dat gehad heeft dan heeft hij dat nog wat nader uit de doeken gedaan dan pakt hij in hoofdstuk 8 de draad weer op, en dan laat hij ons zien wat een triomf leven van een Christen is. We zullen later zien hoe frappant dat is dat zovelen bij de ja maars ja maars van Romeinen 7 blijven staan. Hoe dat nou weer kan, hoe dat nou weer te verklaren is, dat komt allemaal te zijner tijd aan de orde.

Nou dat is het evangelie lieve mensen, dit is de kern. God is rechtvaardig als hij mij vergeeft. Dat is het eerste stukje van de kern. Het tweede stukje van de kern is het gaat helemaal niet over alleen maar de vraag hoe ik vergeving van zonden kan ontvangen. Het gaat over de vraag, hoe word ik een rechtvaardig mens. Want ik zal ooit voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen en dan gaat het niet over de vraag of ik een kind van God ben ja of nee maar, dat is allang gesetteld die kwestie, daar gaat het over de vraag wat was ik voor mens op aarde, heeft dat geloof van mij vrucht gedragen, of was ik zo, n rank die geen vrucht voortbrengt die afgehouwen word en in het vuur geworpen word. Dan was ik een schijnheilige, dan was ik een naam belijder geen echt kind van God. Je bent niet een kind van God omdat je dat zegt, dacht je dat nou heus? Doordat je zegt dat jij een kind van God bent moeten wij dat maar geloven? Nee! Als je een kind van God bent dan zullen wij dat zien, dan lijk je op je vader. En je gaat steeds meer op je vader lijken. Wij hebben nu 11 kleinkinderen, dank u wel, de elfde is net geboren, hij begint aardig te groeien, wij kunnen nu een eigen elftal in het veld brengen, maar de eerste weken zie je helemaal niks, je ziet alleen een vervormd baby hoofd, en dan na verloop van tijd dan zeg je H? dat kind begint op die en die te lijken. Als je pas tot bekering bent gekomen dan lijk je nog nergens op, echt niet. Lees maar Ezechi?l 16, je ligt daar te trappelen in je bloed maar het stelt allemaal nog niks voor het enige is, je bent er. Hoera Jantje is geboren delen de gelukkige ouders mee, hij was zo lang en hij woog zo veel, en als je nou vraag en de rest, wat heb je nou aan dat kind? Niks, Het houd je snachts uit de slaap, je kunt elke keer de luiers verwisselen, en ik zal u vertellen er zijn gelovigen daar kun je na dertig jaar nog steeds de luiers verwisselen en ze houden je nog steeds uit de je slaap. Waarom? Omdat niemand ze vertelt hoe je groot kunt worden daarom ben ik hier naar Waddinxveen gekomen om ook u het evangelie te verkondigen. Begrijpt u? Want u hebt maar een kwart gehoord misschien, een heleboel van u niet die weten allang veel meer. We willen ook de rest van het evangelie leren kennen. En hoe ouder die kinderen worden des te meer zie je, H? hij begint de trekken van vader of van moeder te vertonen. Dat is geweldig. Ik ben nou al zo oud dat ik wel eens kinderen van kinderen op school heb. Dan herinner je nog 25 jaar geleden dan had je die ouder in de klas en dan denk je verdraaid zeg het is net zo, n ettertje als zijn vader of moeder toen. Dat is dan de negatieve kant. Ik hoop dat het bij u andersom is. Hoe ouder je wordt, dat is geestelijke volwassen worden dat is het grote doel van Romeinen 8. Het grote doel is het beeld van de Here Jezus. Maar daar moet je geestelijk voor groeien. Aan een baby zie je niks, maar het kind gaat groeien. Daar gaat het evangelie over. Als u zeg van daar wil ik meer over horen dv hopen wij hier de volgende keer weer te zijn. Als u zegt ik kan zo lang niet wachten, ik heb een paar dringende vragen dan mag u dat straks stellen, en ik zal kijken wat ik voor u kunt betekenen. Maar we gaan nog niet te ver vooruit lopen, dit is de kern God is rechtvaardig om van u een rechtvaardige te maken. Maar u hebt nog maar het begin. God zegen u amen.

 

Podcast

Audio RSS Bijbellezingen Willem Ouweneel
Podcast Feed

Poll

Heeft u Bijbellezingen van Willem Ouweneel in Waddinveen bezocht?