Hart voor Waddinxveen


(2b) Vragen bij de lezing gehouden op 19 oktober 2007 over "Doop en vervulling met de Heilige Geest" door Willem J. Ouweneel in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 03 mei 2008 22:09

En ik moet u eerlijk zeggen, we hebben maar weinig tijd en ik heb de vragen die niets met het onderwerp te maken hebben, daarom opzij moeten leggen. Wat is dat nou toch verdrietig. Er is een vraag over de Drie-eenheid, maar wat een voorrecht, volgende maand D.V. komt mijn boek uit: 'De Christus van God'. Dat is een heel hoofdstuk over de Drie-eenheid. Dat is makkelijk als je kunt doorverwijzen.

1) Hoe bereik ik mijn broer, hij wil helemaal niets weten van het geloof?
Geef hem mijn boek: 'De God die ?s', speciaal voor athe?sten geschreven maar eigenlijk is uw probleem niet zozeer dat hij athe?st is maar dat hij alcoholist is. U kunt voor uw broer soms niet veel meer doen dan intensief te bidden, te geloven in een God die harten van mensen kan veranderen.

2) In uw statement: met een ingebeelde hel naar de hemel kunnen gaan lijkt u geloof en Heilige Geest los te koppelen. Geloof in Christus heeft toch in zich dat deze Christus omhelst ?n al Zijn weldaden. Is er dan nog een geloof dat geen vaste grond is van de dingen die men hoopt?

Ja, die vraag kan ik goed begrijpen. Ik heb u al gezegd: in feite geloven die mensen niet en zegt u: hoe kunnen die mensen dan behouden worden? Omdat je geloof moet nuanceren; wat bedoel daar precies mee? Ze geloven niet in d?e zin dat als je aan ze vraagt: "Ben je een kind van God, heb je de vergeving van zonden ontvangen?" Dan zeggen ze: "Ik weet het niet." Ze zeggen: "Ik hoop het." Soms als je ze apart neemt en je zaagt ze door dan durven ze misschien op den duur toch heel voorzichtig iets in die richting te zeggen maar ze zijn wel gelovig in d?e zin dat ze weten dat ze zondaren zijn dat ze dat voor God beleden hebben. Kijk, als iemand z'n zonden belijdt dan gaat de belofte van 1 Joh. 1:9 in werking, als we onze zonden belijden God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven ook al durft iemand zich dat niet toe te eigenen. Als iemand weet d'r is de enige weg van zaligheid is in Christus en al Zijn weldaden zoals u schrijft gelegen en iemand vertrouwt zich daaraan toe maar durft niet te zeggen dat hij het nu ook deelachtig is dan rekent God het hem niettemin toe. Alleen voor die persoon is daar nog niet de volle vreugde en blijdschap die pas komt als je ook werkelijk Gods beloften durft aan te nemen. Je hebt dus geloof in maten en soorten. Je kunt ze niet in de volle zin een gelovige noemen maar je kunt zeker ook niet zeggen dat ze ongelovigen zijn. Ik moet het daarbij laten helaas want het is een heel groot onderwerp.

3) Is profetie en tongentaal een soort bewijs van de doop in de Geest?
Als de tongentaal ?cht is en geen gebrabbel en als de profetie ?cht is dus echt uit de tegenwoordigheid van God komt dan kan dat alleen uit de Heilige Geest. Dat geldt zelfs al als iemand zegt: "Jezus is Here", dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Dus in die zin is dat een bewijs. Als het ontbreekt wil dat nog niet zeggen dat de Heilige Geest er n?et is. Niet altijd vind je in het boek Handelingen dat de tongentaal volgt en dat is dus uh, daar moet je ook voorzichtig mee zijn om dat als bewijs aan te voeren. In d?e zin dat als je zegt: het is er niet dan is ook de Heilige Geest er niet, dat is wat al te kort door de bocht.

4) Hier schrijft iemand een statement: 'We krijgen dus een stukje van de Heilige Geest'. Daar staat verder helemaal niks omheen, de persoon heeft het even mondeling toegelicht, maar ik hou niet zo van die uitdrukking. Je kunt de Heilige Geest niet opdelen in stukjes. Je kunt w?l zeggen: 'Als je de Heilige Geest niet alleen ziet als een persoon die in ons komt wonen maar ook als een kracht, dan kun je veel van die kracht hebben en weinig van die kracht hebben. Dus de persoon van de Heilige Geest kan in je wonen terwijl je toch weinig van de Geest hebt, je bent er niet mee verv?ld. Dat beeld van vervulling past niet bij het beeld van een persoon maar past wel bij het beeld van een kracht zoals water waarmee je vol kan zijn zodat je gaat overstromen. Een vuur dat geen vonkje is maar een laaiend vuur. Wind dat geen briesje is maar een stormwind. Dat is de beeldspraak die we de vorige keer gebruikt hebben. Dus in die zin kun je veel of weinig van de Geest hebben.

5) U sprak van geloof aan de binnenkant en aan de buitenkant. U brak voor het laatste een lans: getuigen zijn, prijzing van God. Vergeten we niet dat het buitenkantgeloof ook toont we hier op deze aarde door de Geest vreemdeling zijn geworden, mensen die een vaderland zoeken? Ik begrijp de vraag niet. Wat is dat nou toch jammer. Ik weet in de eerste plaats niet goed of ik het over binnen en buiten ..., ja nou, dat herinner ik me nou weer wel, dat slaat op het volgende: als je het alleen aan de binnenkant houdt, hangt ook een beetje met het idee samen dat in onze cultuur vanuit de Griekse oudheid is binnengeslopen van de scheiding van lichaam en ziel, zodat het heil helemaal iets van de ziel wordt en het lichaam staat daar buiten. Ik merk gelukkig dat dat sterk verandert. Ik merk dat er een heleboel beweging is, ook lichamelijke beweging, niet dat dat nou alles is, maar dat je in ieder geval ziet dat wat er aan de binnenkant zit aan vreugde dat dat ook naar de buitenkant zichtbaar mag worden. Maar voor de rest wat dat te maken heeft met vreemdelingschap, ja daar kan ik me een heleboel bij voorstellen maar ik begrijp niet het verband met het onderwerp. Misschien dat de vraagsteller me dat straks nog eventjes kan uitleggen.

6) Waarom eindigt u uw gebed niet in Jezus' naam?
Wie zegt dat ik dat niet deed? Alleen omdat ik het niet zei? Ik kan dat elke keer zeggen maar dat is geen bewijs dat ik het in Jezus' naam gebeden heb. Of het in Jezus' naam gebeden was, dat blijkt uit de effecten. Of Hij er dus werkelijk achter stond en daar Zijn zegen over geeft. Maar als het niets anders dan een aangewende formule is dan is het nog maar de vraag of het werkelijk in Jezus' naam gebeden is. Dus je kunt daar helemaal niet over oordelen. U gaat af op het al of niet ontbreken van een formule en dat lijkt me erg gevaarlijk. De Schrift zegt niet: 'Denk erom dat je je gebed eindigt in de naam van Jezus.' De Schrift zegt: 'Denk erom dat je bidt in de naam van Jezus.' Denk daar maar eens over door.

7) Hoe bent u van een nogal verklaarde tegenstander van de charismatische beweging tot ander inzicht gekomen?
Die vraag die is, ja 'k zou bijna zeggen, die deugt voor geen meter. Want ik ben helemaal niet naar Waddinxveen gekomen om een beweging die ik vroeger afkraakte nu aan te prijzen. Ik ben toch niet gekomen om reclame te maken voor de charismatische beweging? Ik ben toch ook niet gekomen om de charismatische beweging af te kraken? Er zijn vele bewegingen in deze wereld en er is overal wat op aan te merken en er zijn overal goede dingen maar ik val die beweging niet aan en ik prijs haar niet. Dat is helemaal mijn onderwerp niet. Mijn onderwerp is om samen met u na te denken over wat de Schrift ons leert over het werk van de Heilige Geest. Dus wat u had moeten vragen, sorry dat ik even de schoolmeester uithang, wat u had moeten vragen: 'hoe komt het dat u nou over de Heilige Geest heel anders denkt dan vroeger? Dat u over de geestesgaven heel anders denkt dan vroeger?' Maar dat hebt u niet gevraagd dus geef ik daar ook geen antwoord op. O sorry, maar weet u wat? De vorige keer had die persoon dat gevraagd, toen heeft ie het in een mail nog weer een keer gevraagd en nu weer een uitgeprinte mail. Blijf gewoon mailen tot u de goeie vraag stelt. En dan zal ik u het antwoord alvast geven. Het antwoord luidt: "een mens is nooit te oud om te leren". Als ik ophou met nieuwe dingen bij te leren dan ben ik oud geworden; dat ben ik nog lang niet van plan voor zover dat van mij afhangt. Dat is niet alleen maar een ontwikkeling in mijn persoonlijke leven, dat is een ontwikkeling die wij overal zien. Als je goed analyseert wat er de laatste vijftien jaar gebeurt dan zie je dat het niet op ??n plekje begonnen is. Maar dat het in allerlei kerken en kringen, ik meen dat ik dat de vorige keer ook gezegd heb, tegelijkertijd begonnen is onafhankelijk van elkaar. Er is een nieuwe aandacht voor de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen: het hangt in de lucht. Om het wat bijbelser te zeggen: het is de Heilige Geest zelf die dat doet. Bij een heleboel mensen zie je dat. In de Protestantse Kerken in Nederland is het niet van buitenaf binnen komen waaien; het zijn mensen van binnenuit die dat opnieuw zijn gaan zien en daarover spreken en schrijven. En ik zou een heleboel andere kerken kunnen noemen en bij de evangelische gemeenten zie je dat en zelfs pinker- en charismatische gemeenten nodigen mij uit en zeggen: "wij zijn het kwijt, wil je ons weer helpen om het terug te vinden". Dus daar zie je diezelfde ontwikkeling, overal. En er worden ook een heleboel andere mensen uitgenodigd. Dat is gelijk opgegaan. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik erbij betrokken mocht worden, dat ik er niet buiten ben blijven staan. Maar dat de Heilige Geest mij er ook in heeft betrokken op een heel wonderlijke weg maar daar is geen tijd voor om dat helemaal uit de doeken te doen. Wilt u mijn weg daarin weten, ja sorry, daarvoor schrijf ik die boeken. Lees dan mijn boek Meer Geest in de gemeenten. Dat is erg biografisch, daarin schrijf ik uitvoerig hoe dat allemaal zo gegaan is.

8) Hand. 19 waren deze discipelen nog niet gedoopt in de Heilige Geest of wel maar wisten ze dat niet?
Ze waren niet gedoopt in de Heilige Geest want Paulus legt ze de handen op en dan ontvangen ze Heilige Geest. Paulus stelt ze een goeie vraag die ik af en toe ook wel eens aan mensen stel en daar schrikken ze altijd heel erg van. Dat is de vraag: "Heb je eigenlijk de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam?" Het is zo boeiend om dan te zien en te horen wat de reacties zijn. Denk nou maar: "tjonge, wat zou ik gezegd hebben als hij het mij gevraagd had?" Dat is wat Paulus doet. Paulus ziet die mensen. Wat zie hij? Hij ziet gelovigen, voor zover ze gelovig waren wat de boodschap betrof, wat ze kenden was nog niet zoveel. Ze kenden het evangelie zoals Johannes de Doper het gepredikt had, en dat was al heel wat. Hij zag dat die mensen het echt serieus meenden, ze leefden serieus en hij bekeek ze zo, moet je goed opletten, het is heel boeiend. Hij bekeek ze en hij dacht: 'die mensen ontbreekt wat'. En het duurde niet lang voordat hij wist wat ze ontbrak: 'wat hun ontbreekt is de Heilige Geest'. En ik denk wel eens: 'als Paulus nou mijn leven zou gadeslaan en uw leven zou gadeslaan. Hij ziet: u zit elke zondag twee keer in de kerk of gemeente, u bent zelfs doordeweek wel eens op zo'n avond hier, u meent het allemaal heel serieus. Och we hebben allemaal onze fouten en onze problemen maar voor de rest gaat het allemaal heel aardig. Maar als Paulus nu, deze gezalfde dienstknecht van de Here God, uw leven zou gadeslaan, zou het dan denkbaar zijn dat hij zegt: 'h?, er ontbreekt iets aan die mensen'. En dat hij ineens tegen u zou zeggen: 'zeg, hoe zit het, heb jij eigenlijk wel de Heilige Geest ontvangen?' Ik zeg verder niks. Denk daar maar eens over na. Daar gaan deze avonden over.

9) In de Bijbel komen anderen vragen om genezing en niet de zieke zelf en Jezus geneest (Ja?rus). Kun je en heeft het zin om te bidden voor de doop en vervulling met de Heilige Geest voor iemand anders? O, dat zijn blijkbaar twee verschillende punten. Het eerste is een statement en daar ben ik het niet mee eens. Er zijn een heleboel zieken die komen vragen om genezing, l?ng niet allemaal. Maar de vrouw die al twaalf jaren aan bloedvloeiing leed, die kwam zelf naar de Here Jezus en raakte Zijn klederen aan en die aanraking was als een gebed om genezing. Ik denk aan Ja?rus die voor zijn dochtertje komt smeken en ouders mogen dat voor hun kinderen doen. De vader van de maanzieke jongen, de vrouw uit Matthe?s 15 die bidt voor haar bezeten dochter. Maar ook mensen zelf die tot de Here Jezus komen, de melaatse die naar de Here Jezus toe komt en zegt: "Als U wilt, U kunt mij reinigen. Dus hoe komt u erbij dat de ziek zelf niet kon. Wat zegt u? (...) Ja maar er zijn ook een heleboel voorbeelden van mensen die er niet om gevraagd hebben, dat klopt ook. Dus het is niet zo dat ze het altijd vroegen, er waren ook mensen die er totaal niet op voorbereid waren. Petrus, Johannes zegt: je vraagt er wel niet om maar we geven het toch. Dat gebeurd ook gelukkig, zeker, dat is waar. Want ik wou even toelichten op dat volgende: Jezus geneest is dat een reactie op wat ik gezegd heb dat de Here Jezus zegt tegen zijn discipelen "geneest de zieken", Hij zegt "genees de zieken". Er is net een mooie verklaring uitgekomen van de charismatische werkgemeenschap Nederland en de Lucas-orde, vorige week is die verschenen, ik mocht er zelf commentaar op geven. U hebt dat kunnen lezen in het ND en in het RD, en de vraag die ik stelde aan die broeders: broeders, waar lees ik in de Bijbel dat de Here Jezus ons vraagt om voor de zieken te bidden. Ja, dat zijn zo van die prikjes h?, daarvoor ben je nou hier gekomen, daar moet je nou maar eens over na gaan denken. Waar staat dat in de Schrift dat de Here Jezus van ons vraagt voor de zieken te bidden. Wat de Here Jezus ons vraagt is: de zieken te zalven en het machtwoord te spreken over de zieken. Hij stuurt ons er op uit, Markus 16, op zieken zullen de handen leggen en zullen gezond worden. Dat staat er in de Schrift. De Here Jezus zegt "genees de zieken", ga erop uit, genees de zieken, dat lees ik. Wat dat betekent dat is allemaal heel moeilijk en daar kunnen we nog diep over nadenken. Ik denk de vierde avond moesten we als we het over de gaven van de Geest gaan hebben maar eens heel bijzonder over deze gave gaan hebben, denk ik zo. Dat duurt nog heel lang, dat is volgend jaar pas, maar denk ik zo. Er wordt helemaal niet gevraagd om voor de zieken te bidden, we hebben de volmacht ontvangen om over de zieken genezing te proclameren. Helaas helpt het niet altijd, maar er worden op die manier, dat mag ik rustig zeggen, veel meer mensen genezen dan wanneer we iets doen wat Hij hier niet van ons gevraagd heeft, namelijk te bidden voor de zieken. Zoek het maar op, waar wordt gezegd dat wij moeten bidden voor de zieken en kijk maar door het hele boek Handelingen heen, daar wordt nooit gebeden voor de zieken, er wordt handen opgelegd, er wordt geproclameerd, "Sta op en wandel", "Wordt geopend", "Ga recht op je voeten staan", "Strek je hand uit", "Effatha", "Talitha kumi", dat gebeurd, dat doet de Here Jezus, dat doen de apostelen. Ziet u ik kom geen beweging aanprijzen, ik kom met u de Bijbel lezen, thats all. Nou die broeders die wouden daar niet van weten maar dat geeft niet de discussie gaat gewoon door. Dat geeft niet, dat is goed ook, want ik kan er ook naast zitten, we moeten luisteren naar elkaar, we moeten dat toetsen aan elkaar, want die broeders die die verklaring hebben opgesteld, laat ik dat er meteen bij zeggen, ik vindt het geweldig. Het zijn bijna allemaal voor zover ik weet PKN'ers, en ik vind het geweldig dat die mensen een verklaring uitgeven die vijftien jaar geleden ondenkbaar zou zijn. Dus ik ben wel dolblij, ik ben een zeurpiet, ik wil het nog mooier hebben, ik wil het nog bijbelser hebben, maar vergeet niet dat ik tegelijkertijd ontzettend blij ben dat ze het gedaan hebben hoor.

10) U zei dat de bediening niet compleet is zonder genezing en bevrijding, op welke manier moet ik dan interpreteren dat verschillende gaven van Gods Geest voor verschillende leden in Christus bedoeld zijn, ziet u de bediening dan persoonlijk of gemeentebreed? Nou ik zou zeker tegen u zeggen kom over twee keer terug want dan gaan we het speciaal hebben over de gaven van de Geest. En dan gaan we dat grote misverstand proberen weg te werken dat gaven een soort permanente vermogens of talenten zijn. Je hebt mensen die hebben een genezingsbediening van de Heer ontvangen, maar elke gelovige kan een zieke de handen opleggen, dat lees ik in Markus 16 "Deze tekenen zullen de gelovigen volgen". Dus kijk over uw schouder en kijk of deze tekenen ook u volgen. Nou daar staat niks bij over gaven, die gaven dat is heel wat anders, daar gaan we het over twee keer over hebben. Elke gelovige kan die doen. Ik was pas in net zo'n gebouw als dit, het was ook een gereformeerde kerk, de dominee was erbij en ze wilden over genezing horen, maar hij zei "mensen we hebben wat vergeten, we hebben geen nazorgteam", "O jongens, helemaal niet aan gedacht, wat moeten we nou doen als mensen genezing willen", want ik ging erover preken, ik zou een collectief gebed doen voor de zieken en dat heeft ook dingen uitgewerkt, lees maar op mijn website, dat vind ik geweldig, maar het belangrijkste vind ik dat mensen zelf voor de zieken gaan bidden, dus ik zei tegen die organisatoren, het was een heel team van enthousiaste mensen net als de mensen die het hier vanavond georganiseerd hebben "jullie zijn het nazorg team", "ja, maar hoe moeten we dat doen?". Ik zeg "steek je hand eens uit, kun je een hand op mijn schouder leggen?", ja dat konden ze wel. Nee, ik ben heel serieus, dit is wat de Bijbel zegt, ik zei "kun je zeggen: genees in de naam van de Here Jezus?". Ja, dat konden ze ook, ik zeg: we hebben een nazorgteam. Twee weken geleden hadden wij een conferentie in Apeldoorn, daar hebben wij een seminar gehouden voor mensen om te leren hoe ze voor zieken moeten bidden, dat moeten ze dus niet doen, ze moeten dus niet voor zieken bidden. Ze moeten zieken de handen opleggen. Er zijn niet zoveel dingen gebeurd als we hadden gehoopt, maar meer dingen dan sommige hadden verwacht. Dat is gewoon geweldig. Heel gewone mensen, die waren nog nooit in een genezingssamenkomst geweest zoals een heleboel, laat staan dat ze ooit de zieken de handen opgelegd hadden, maar ze deden eenvoudig wat de Here Jezus ons heeft opgedragen en de volmacht die Hij ons heeft gegeven. En ik heb meegemaakt dat mensen huilend op het podium hun getuigenis stonden te geven, de ??n omdat 'ie voor het eerst in zijn leven iemand de handen opgelegd had en de ander omdat 'ie genezen was. Ik zeg: denk erom, je mag niet bidden voor de zieken, ik meen het, maar jullie komen terug h? over twee keer dan gaan we het erover hebben, ja twee weken niet het is pas volgens jaar. De Here Jezus heeft ons niet gezonden om te bidden voor de zieken maar om ze de handen op te leggen, sommigen hebben daar een bediening in, Jan Zijlstra die heeft er duidelijk een bediening in en ik kan nog wel andere mensen noemen. Of ik een bediening heb daarin dat weet ik niet, maar ik doe het gewoon en de Heer zegent het. Niet zoveel als ik zou willen, maar zoveel genoeg dat ik ermee doorga. Want er gebeuren altijd bijzondere dingen, altijd. Waarom, niet omdat ik iets bijzonders ben, ik predik het Woord dat is mijn bediening, dat weet ik zeker, het Woord uitleggen dat is mijn bediening, maar ik kan niet over genezing praten zonder voor de zieken te bidden, dus dat doe ik. En het heeft altijd een uitwerking, ik bid ook niet voor de zieken dat is het punt namelijk, zie je hoe dat erin zit, ik bid helemaal niet voor de zieken, ik proclameer genezing over hen en de Heer zegent het, ok. We moeten maar niet alles proberen in deze avond al te behandelen.

11) In hoeverre moet je breken in je contacten met ongelovigen? Gaat het bijvoorbeeld ook om familie, en hoe staat dat in verhouding tot de evangelisatieopdracht? Dat is een hele goeie vraag, ik zal het proberen kort te houden. U moet niet breken met uw buren, u moet niet breken met uw ongelovige collega's, u moet met niemand breken als het gaat om de gewone sociale contacten. Als we nooit contact hadden met onze collega's met onze buren en andere mensen, ja hoe wou je dan inderdaad het evangelie verkondigen. Vaak moet je daar eerst een vertrouwensrelatie voor hebben. Bill Hybels van de Willowcreek-gemeente die zegt dus altijd je moet juist een heleboel vrienden maken onder de ongelovigen, dat is de andere benadering en hij heeft net zoveel gelijk als ik volgens mij. Wat ik bedoel is dat er een soort vriendschap is waarbij je je altijd naar beneden laat trekken tot hun nivo, je gaat mee naar de plaatsen waar je normaal nooit zou gaan, je doet dingen met hen die je anders normaal nooit zou doen. Dan zak je met hen naar beneden. Als je het op de goeie manier doet dan moet je zoveel mogelijk contact hebben met ongelovigen, maar dan doe je het net als de Here Jezus, dat kan niet altijd meteen, maar dan breng je ze daar waar jij bent, dat is heel wat anders. Dan is er geen probleem, maar daar heb je de kracht van de Heilige Geest voor nodig. En dus zeker met familieleden, je moet nooit breken met familieleden. Als ze willen breken moeten zij dat maar doen, maar jij mag het nooit doen. Daar zitten heel wat vragen aan vast, ouders die met hun kinderen breken omdat ze niet de weg gaan zoals zij dat willen, dat kan zo niet mensen. Je hoeft het niet met hun weg eens te zijn en dat mag je duidelijk uitspreken, als ze een verkeerde weg gaan mag je dat duidelijk uitspreken, maar je mag ze nooit laten vallen het zijn je eigen kinderen, het is je eigen vlees en bloed.

12) Ik heb zelf niet lang geleden ook de doop in de Geest bestudeerd daarbij werd Johannes 20 aangehaald waarbij de Here Jezus op de discipelen blies, zijn adem zijn Geest, dat was voor Pinksteren, hoe ziet u dat? Ja dat is een beetje een lastig vers, de Here Jezus zegt "ontvangt Heilige Geest" zonder lidwoord, dat kan betekenis hebben, terwijl Pinksteren nog moest komen. Nou er zijn verschillende manier waarop dat word uitgelegd, of het was een soort voorschot op Pinksteren of het was alleen maar een soort belofte die pas met Pinksteren werd ingelost of het was alleen voor de apostelen bedoeld en later ging het van daaruit door, er zijn allerlei verklaringen. In elk geval de Here Jezus is daar de opgestane Heer en levendmakende Geest zegt 1 Corinthe 15, nou dat laat Hij daar zien, Hij blaast op hen zoals Adam de Geest van God ingeblazen kreeg (Genesis 2:7) zo blaast de Here Jezus als een levendmakende Geest op hen.

13) Hoe moet je de tekst zien van Paulus plant en Apollos maakt nat en God geeft de wasdom, dan kan het effect van een prediking nog wel even duren? Daar hebt u volkomen gelijk aan. Ik bedoelde straks ook niet te zeggen dat je onmiddellijk, stantepede, zo'n instant succes moeten zien in de bediening, dat kan best eens op zich laten wachten.

14) Iemand anders stelde ook de vraag: Hoe zit het dan met Jeremia, die heeft maar heel weinig vrucht gezien? Ja dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Dat zijn werkelijke roepdompen in de wildernis, een roepende in de woestijn. Dat kan ook gebeuren. Maar de normale regel is dit: als je denkt dat je een evangelist bent en je verkondigt het evangelie, dan is toch de normale weg niet de uitzondering moeten we hier in het oog nemen, maar de normale weg is dat dat zichtbaar wordt daardoor dat mensen tot geloof komen, dat is toch duidelijk. En dat geldt voor elke bediening, het is altijd mogelijk uitzonderingen te vinden, sommigen worden lang beproefd ook zendelingen lang op rotsen geploegd hebben voordat de eerste bekeerling kwam, op den duur zag je dat het Gods werk was, toen het eenmaal begon, toen zag je dat ze niet voor niets hadden geploegd.

15) Wat moet je doen als je moeite hebt met toewijding aan God? Dat is de laatste vraag. Ik zal het u zeggen, het is dat wat ik u vanavond gezegd heb: u gaat naar de Here God en u zegt: Here, ik heb moeite met mijn toewijding aan u, wat ik nodig heb is de kracht van uw Geest. Je gaat lezen in de Bijbel, je gaat je hart en je gedachten voeden met het positieve onderwijs van Gods Woord, je trekt je terug tot gebed en vasten en je zegt: Here God, ik loop U aan, U hebt een geweldige belofte gedaan dat U de Geest geeft aan hen die U daarom bidden, hier ben ik, ik bid om de kracht van uw Geest opdat mijn toewijding mag toenemen. Anders wordt dit heel gemakkelijk (ik ken de vraagsteller niet), maar het is heel makkelijk om de zeggen: ja, maar het is zo moeilijk, ja u zegt dat allemaal wel makkelijk maar het is allemaal zo ... Ja, dat kun je wel lang blijven volhouden, maar het is beter om met die moeite naar de Here God te gaan in echte toewijding. Je moet je aan Hem toewijden om aan hem toegewijd te kunnen worden, als je begrijpt wat ik bedoel. Ga naar Hem toe en maak ernst met deze vraag zodat het niet maar een makkelijke uitvlucht wordt, denk erom ik ken je niet dus ik weet niet of het bij jou zo is of bij u, maar pas op het geen makkelijke uitvlucht wordt. Ga hiermee naar Hem toe, als je het in eigen kracht probeert wordt het niets. Ik heb daar vanavond niet over uitgeweid maar als die dingen als het gaat om getuigenis, om toewijding, ik heb een paar voorbeelden genoemd als je het in eigen kracht doet wat er dan gebeurd, dan wordt toewijding wetticisme, dan wordt aanbidding alleen maar een kick in je psyche maar het is iet echt vanuit je hart. Al die dingen kunnen ge?miteerd worden. Wij leven zo gemakkelijk zonder de kracht van de Geest, als de Heilige Geest van deze aarde zou vertrekken dan zouden op zondag weer allerlei kerken en gemeenten gewoon volstromen net als altijd want vele predikers zouden nog genoeg preken in voorraad hebben, de organist is er weer of het muziekensemble wat voor type gemeente het ook moge zijn dat is voor allemaal hetzelfde. Bent u niet vreselijk bang dat het gemeenteleven in veel opzichten gewoon door zou gaan? Wie van ons zou zo fijngevoelig zijn dat ie merkte: h?, de Geest is er niet meer. Op onze routine zouden we het nog maanden en jaren kunnen volhouden en is dat niet in feite wat er in veel gemeenten en kerken gebeurd? Denk erom ik heb het over alle gemeenten en kerken, ik heb het niet over "sommige" of die, of die, of die. Het gaat over allemaal gelijkelijk want we zijn allemaal mensen. Als de Geest op die manier vertrok zouden we het merken? Het is wat we in Laodicea lezen, daar gaat het niet over de Geest maar over de Here Jezus, maar dat komt natuurlijk op hetzelfde neer. Hij staat daar buiten de deur. Dat waren mensen die zeiden we hebben alles, we zijn rijk en verrijkt en we hebben aan geen ding gebrek, ja behalve dan aan ??n ding maar dat wisten ze niet namelijk aan de Here Jezus, die stond buiten die klopt nog wel aan de deur, maar Hij is al buiten en ze hebben het niet gemerkt. Als je moeite hebt met je toewijding doe wat we vanavond gedaan hebben ga naar Hem toe en bid, bid en vast en laat je vullen met de kracht van zijn Geest. En klaag niet dat je zoveel moeite hebt, daar moet je het helemaal niet over hebben, of je doet helemaal geen moeite want het kan helemaal niet uit jezelf. Al zou je moeite doen het helpt helemaal niks, dus daar moet je gewoon mee ophouden. Mensen zeggen ik heb zo'n moeite om Gods geboden te volbrengen, dan zeg ik: dat is helemaal niet waar, je kunt het helemaal niet, je hebt er geen moeite mee, het is niet zo het probleem dat je er moeite mee hebt, je kunt het helemaal niet. Maar als je Romeinen 8 vers 4 leest daar staat dat je door de Heilige Geest die eis van Gods wet vanzelf volbrengt, dat is het hele verschil. Je moet helemaal niet je best doen, kom nou, laten we dat eens een keer zeggen, we zitten niet te wachten op mensen op christenen die zo hard hun best doen dat is allemaal wetticisme. Christen die hard hun best doen dat is niks anders dan wetticisme, zal ik het nog drie keer zeggen? Als je vol bent van de Heilige Geest van worden de eisen van Gods wet in jou vervuld. Als je moeite hebt met je toewijding dat betekent dat je dus kennelijk je best doet maar het lukt niet, of hoopt je best te doen, maar laat je vullen door Hem. Is dat zo makkelijk? Ja maar zo kunnen we nog eindeloos doorgaan, ja zo makkelijk is het, zo moeilijk is het, zo makkelijk is het, zo moeilijk is het ... en daarmee eindigen wij.

 

Podcast

Audio RSS Bijbellezingen Willem Ouweneel
Podcast Feed

Poll

Heeft u Bijbellezingen van Willem Ouweneel in Waddinveen bezocht?