Hart voor Waddinxveen


Visie / Wie zijn wij? Afdrukken E-mailadres
woensdag, 07 mei 2008 18:22

Hart voor Waddinxveen
Hart voor Waddinxveen (HvW) is een platform van christenen uit verschillende kerken en gemeenten in Waddinxveen, die - op persoonlijke titel - dezelfde missie, visie en ambitie delen en hier praktisch invulling aan geven in de regio Waddinxveen. Ze komen hiertoe regelmatig bij elkaar om idee?n en activiteiten uit te wisselen, elkaar te stimuleren en te ondersteunen met gebed, mensen en middelen.

De inhoudelijke en financi?le verantwoordelijkheid voor concrete activiteiten ligt bij die leden die dit initi?ren en organiseren. In de communicatie naar buiten treedt het platform als eenheid op, gebruik makend van een herkenbaar logo.

Bijbelse opdracht
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb (Mat. 28:19,20).

Missie
HvW verlangt er naar dat in Waddinxveen en omgeving steeds meer mensen Jezus (beter) leren kennen en ervaren als persoonlijke Heiland en Verlosser en als Heer en Meester die zij op alle terreinen van het leven in denken, voelen en handelen navolgen.

Visie
In het leven van ieder mens is niets belangrijker en vreugdevoller dan het persoonlijk (steeds beter) leren kennen van Jezus Christus (Ef. 3:14-21). Alleen in en door Hem kan de mens vergeving van zonden en het eeuwige leven ontvangen. Het kennen van Jezus Christus is eeuwig leven (Joh. 17:3) en iedereen die in Hem gelooft heeft eeuwig leven (Joh. 3:16).

Wij geloven dat de verspreiding van deze blijde boodschap en het groeien in de kennis van Christus minder krachtig is wanneer het Lichaam van Christus gescheurd en verdeeld is (Joh. 17:21,22; 1 Kor.1:10-13). Met het oog op de missionaire opdracht van christenen is onderlinge eenheid, verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid van Geestelijk en daarmee doorslaggevend belang (1 Kor. 12:12-27).

Daarom is het ons verlangen om laagdrempelige, Geestvervulde en doelgroepgerichte activiteiten te ontwikkelen of te ondersteunen, die er toe leiden dat mensen (dichter) bij Jezus Christus gebracht worden en steeds meer op Hem gaan lijken. Dit alles op zo?n manier dat tegelijkertijd christenen op een organische en informele (min of meer spontane) wijze aan elkaar verbonden worden en daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus praktisch vorm geven, zelf ervaren en zichtbaar maken naar de niet christelijke wereld. Wij zien dit als twee kanten van dezelfde medaille: verbreiding & verbroedering. Anders gezegd: verbreiding door verbroedering!?

Ambities

 • HvW draagt bij aan de uitbreiding van het Koninkrijk van God - verbreiding
 • HvW draagt bij aan de eenheid van het Lichaam van Christus - verbroedering
?Doelstellingen
 • Verspreiden van het Evangelie in woord en daad
 • Toerusten en bemoedigen van christenen
 • Opbouwen en onderhouden van een informeel en organisch netwerk van Bijbelgetrouwe* christenen

Met het oog op deze doelstellingen wordt doelgroepgericht gewerkt. In dit alles laten we ons leiden door de Geest, die waait waarheen Hij wil (Joh. 3:8). Het is ons gebed dat God onze ogen zalft (Op. 3:18) zodat we de bewegingen van de Geest zullen onderscheiden. Het is ons gebed dat God ons de flexibiliteit en daadkracht geeft om deze bewegingen niet alleen te signaleren maar ook in gehoorzaamheid aan de Meester (op) te volgen (Num. 9:15-23).

Voorbeeld activiteiten

 • Jongeren Events
 • Zomerzangavonden
 • Care for Family
 • Kerst = Feest
 • Interkerkelijke toerustingsavonden, gebedsbijeenkomsten en ontmoetingsdiensten
 • Felicitatiedienst
 • Hulp In Praktijk, Helping Hands
 • Interkerkelijke variant op de JipJop-bus
 • Straatevangelisatie tijdens braderie?n
 • Coaching van christenen (betere gesprekstechnieken, minder drempelvrees)

* Broeders en zusters die de fundamenten van het christelijk geloof van harte beamen, zoals verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis!

Laatst aangepast ( zondag, 20 juli 2008 11:46 )